Hagavik

Hagavik ligger i norra delen av Växjö, mellan Evedal och Sandsbro. Här planeras det för nya bostäder i en miljö nära natur och sjö.

Projektet är indelat i tre etapper. Första etappen: Dalbostrand med nya villatomter, blev klar 2015. Nu pågår arbetet med de andra etapperna.

I Hagavik planerar vi för:

Bostäder

Högstadieskola och sporthall

Om Hagavik

Hagaviksområdet är ett tidigare fritidshusområde och är inte anslutet till kommunalt vatten och avlopp. Det tidigare smalspåret, som i dag är cykelväg, leder genom området. Fritidshus av varierande storlek ligger längs grusvägarna som sträcker sig från Hagaviksvägen respektive Björnvägen ner mot Helgasjön. En stor del av området norr om smalspåret är bebyggt.

Den största möjligheten till att bygga ut området är på skogsmarken som ligger söder om smalspåret. 

I juni 2021 fick Växjö kommun avslag på sin ansökan om att flytta den fridlysta knäroten i Hagavik. Sedan dess har kommunen sett över vilka möjligheter som finns och har nu bestämt sig för att fortsätta planläggningen.

Planförslaget är nu under justering så att områden med knärot kan vara kvar. När justeringarna är klara så ska gatukostandsutredningen uppdateras innan detaljplanen kan gå ut på nytt samråd eller granskning beroende på hur stora förändringar det blir. Oavsett om det blir samråd eller granskning kommer du som bor i området att få ta del av de nya handlingarna och ha möjlighet att lämna synpunkter. Vår ambition är att detta kan ske tidigast vintern 2022.

Brev som gick ut till boende i området, 2021-10-13 , 103 kB.

Brev som gick ut till boende i området, 2021-07-07 , 102 kB.

Förhandsbesked

Under tiden som arbetet pågår med hur gator samt vatten- och avloppsledningar ska placeras i området kommer Växjö kommun inte kunna godkänna ny byggnation i Hagavik. Du får fortfarande underhålla din fastighet och använda den byggrätt som finns för tomten enligt områdets nu gällande områdesbestämmelser men vi kan inte ge exempelvis förhandsbesked för fler fastigheter i området eftersom detta även påverkar kommande gatukostnadsutredning

Villatomter

I den första etappen, Dalbostrand, färdigställde Växjö kommun nio kommunala villatomter.

Senast uppdaterad: 1 november 2022