Hagavik

Hagavik ligger i norra delen av Växjö, mellan Evedal och Sandsbro. Här planeras det för nya bostäder i en miljö nära natur och sjö.

Hagavik är ett tidigare fritidshusområde och är inte anslutet till kommunalt vatten och avlopp. Det tidigare smalspåret, som i dag är cykelväg, leder genom området. Fritidshus av varierande storlek ligger längs grusvägarna som sträcker sig från Hagaviksvägen respektive Björnvägen ner mot Helgasjön. En stor del av området norr om smalspåret är bebyggt.

Den största möjligheten till att bygga ut området är på skogsmarken som ligger söder om smalspåret. 

Förhandsbesked

Under tiden som arbetet pågår med hur gator samt vatten- och avloppsledningar ska placeras i området kommer Växjö kommun inte kunna godkänna ny byggnation i Hagavik. Du får fortfarande underhålla din fastighet och använda den byggrätt som finns för tomten enligt områdets nu gällande områdesbestämmelser men vi kan inte ge exempelvis förhandsbesked för fler fastigheter i området eftersom detta även påverkar kommande gatukostnadsutredning.

Fridlyst orkidé kan vara kvar

I juni 2021 fick Växjö kommun avslag på sin ansökan om att flytta den fridlysta knäroten i Hagavik. Sedan dess har kommunen sett över vilka möjligheter som finns och har nu bestämt sig för att fortsätta planläggningen. Planförslaget har nu justerats så att områden med knärot kan vara kvar.

Kommunen har haft samråd med Länsstyrelsen under hösten 2022 angående anpassningarna och fick den 7 november 2022 ett positivt beslut att dispens inte krävs för områdena med knärot.

Brev som gick ut till boende i området, 2021-10-13 , 103 kB.

Utvecklingen av Hagavik

Utvecklingen av Hagavik är indelad i tre etapper. Första etappen: Dalbostrand med nya villatomter, blev klar 2015. Nu pågår arbetet med etapp två och tre.

I den första etappen, Dalbostrand, färdigställde Växjö kommun nio kommunala villatomter.

Vi gör en ny detaljplan för fastigheten Växjö 6:50 med flera (Etapp 2, Hagavik). Ett nytt planförslag och en gatukostnadsutredning är nu ute för granskning.

Syftet med detaljplanen för etapp 2 är att omvandla Hagavik från ett fritidshusområde till ett område för permanentbostäder. Syftet är även att förbättra miljö- och resurshushållningen genom att inrymma Hagavik i det kommunala verksamhetsområdet för vatten och avlopp.

Detaljplanen Växjö 6:50 med flera (Etapp 2, Hagavik) Länk till annan webbplats.

Detaljplanen Växjö 7:10 med flera (Etapp 3, Hagavik) fick laga kraft den 19 maj 2021.

Detaljplanen möjliggör skola, idrottsändamål, handel, kontor och bostäder samt bevara naturområdet vid Hovs göl.

Detaljplanen Växjö 7:10 med flera (Etapp 3, Hagavik) Länk till annan webbplats.

Hagaviksområdet

Hagavik är ett av Växjö kommuns stadsutvecklingsområden. Det ligger centralt vid Helgasjöns strand mellan Evedal och Sandsbro. Bebyggelsen i området har länge bestått av i första hand fritidshus med enkla lösningar för vatten och avlopp. De senaste åren har Hagavik omvandlats nästan fullt ut till ett område för permanentboende. Karaktären har därmed ändrats påtagligt. Omvandlingen har gjorts dels dels på grund av områdets attraktiva läge och dels på grund av kommunens bebyggelsetryck.

Planläggningen av Hagaviksområdet

Planläggningen av Hagaviksområdet påbörjades med syfte att omvandla det från ett område för fritidsbostäder till ett område för permanentbostäder. Genom att bygga fler bostäder i området tillgodoses kommunens behov av bostäder samtidigt som det skapar underlag för att bygga ut det kommunala nätet för vatten och avlopp.

Hösten 2009 godkände kommunstyrelsen ett planprogram för Hagaviksområdet. Planprogrammet ligger till grund för den pågående detaljplanen Växjö 6:50 med flera (etapp 2) samt detaljplanerna Växjö 7:8 med flera (etapp 1) och Växjö 7:10 med flera (etapp 3) som båda har fått laga kraft.

Planprogrammet delar in utbyggnaden av Hagavik i tre etapper med olika karaktärer:

Etapp 1 - Dalbostrand

Den första utbyggandsdelen är etapp Etapp 1 - Dalbostrand (Strandområdet). Detaljplanen (Växjö 7:8 med flera) fick laga kraft 2012. Den aktuella delen av Hagavik är nu fullt utbyggd med villor i luftig och gles struktur i enlighet med planprogrammet.

Etapp 2 - Södra Hagavik

2012 påbörjades arbetet med detaljplanen för etapp 2 - Södra Hagavik (Växjö 6:50 med flera). På grund av problem med buller från verksamheter söder om området avbröts planarbetet och ärendet återkallades. År 2015 kom Naturvårdsverket med nya riktvärden och vägledning om buller från industrier och liknande verksamhete Länk till annan webbplats.r. De nya riktvärderna öppnade upp igen för nya bostäder i Södra Hagavik.

Arbetet med detaljplanen påbörjades på nytt, med det huvudsaktiga syftet att skapa möjligheter och underlag för att bygga ut kommunalt vatten- och avlopp. För att säkra en god vattenkvalité i framtiden behöver alla små, enskilda avlopp i området ersättas med det kommunala nätet. Genom att befintliga byggnader integreras med nya villor norr om smalspåret och söder om smalspåret skapas en tätare bebyggelsestruktur med varierad bebyggelse i form av flerbostadshus, parhus, kedjehus i skiftande våningsantal.

Etapp 3 - Västra Hagavik

Detaljplanen Växjö 7:10 med flera (etapp 3 - Västra Hagavik) fick laga kraft i maj 2021. Den aktuella delen av Hagavik håller nu på att byggas ut med en skola och bostäder i stadsmässig karaktär utmed Björnvägen, och en tät men låg bebyggelsestruktur mot gölen.

Senast uppdaterad: 24 maj 2024