Vad är ett stadsutvecklingsprojekt?

Stadsutvecklingsprojekten är särskilt utpekade utvecklingsprojekt med tydliga mål. Projektledningen arbetar över flera av kommunens förvaltningar och nämnder för att nå målen.

Växjö kommun ska arbeta för att skapa goda, attraktiva boendemiljöer där gestaltning och goda tekniska lösningar bildar grund för stadsbyggandet. Detta kräver att större stadsutvecklingsprojekt hanteras som en sammanhängande process, från idé till planering, genomförande och till projektets avslut. I vår organisation är planeringsfrågor och byggfrågor delade på tre olika förvaltningar. Därför arbetar vi i projektform över förvaltningsgränserna för att få överblick över varje projekt.

Större stadsutvecklingsprojekt definieras utifrån de områden som pekats ut i Växjö kommuns översiktsplan 2005, KS §206/2005. Utöver dessa kan styrgruppen bestämma ytterligare projekt som ska hanteras i enlighet med Handbok för större stadsutvecklingsprojekt.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen har ansvaret för översiktlig planering, kvalitets-, miljö- och bostadsförsörjningsprogram, övrig bostadsplanering och planprogram för större stadsutvecklingsprojekt.

Kommunstyrelsen har en beslutande roll gällande principer för markanvisning, kvalitetsmiljö- och bostadsförsörjningsprogram, övrig bostadsplanering, större planprogram för områden utpekade i översiktsplanen samt övrig översiktlig planering.

Kommunstyrelsen ansvarar för att planera regelbundna och dokumenterade presidieöverläggningar mellan kommunstyrelsen, tekniska nämnden, byggnadsnämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden.

Tekniska nämnden

Tekniska nämnden är kommunens förvaltningsmyndighet för gator, vägar, trafik, parkering, naturvård, skogar, parker, renhållning, avfallsfrågor, försörjning med vatten- och avlopp, sjöreglering och vattenkraftverk samt kommunens organ för trafiksäkerhetsbefrämjande åtgärder.

Byggnadsnämnden

Byggnadsnämnden ansvarar för kommunens kartproduktion, planprogram och detaljplanering och fastighetsbildning. Dessutom hanteras bygglov och byggtillsyn.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Miljö- och hälsoskyddsnämndens uppgift är att bevara och förbättra livsmiljö och hälsoskydd för människor. Arbetet utförs dels genom tillsyn och dels på ett förebyggande sätt för att se till att lagar och föreskrifter som rör vår miljö och vår hälsa följs.

Gemensamt ansvar

Nämnderna har ett gemensamt ansvar att planera för och genomföra och utföra kommunfullmäktiges budget inom områdena bygga och bo samt miljö, energi och trafik.

Projektledning

Genom att samla kompetensen i en projektledning (projektledare + projektstöd) skapas en bättre förståelse kring plan- och exploateringsprocessens olika delar och för komplexiteten i projektet. Genom projektgruppen får projektledaren hela tiden stöd att föra processen vidare. Förutsättningarna för effektivare tidsplanering och nyttjande av personella och ekonomiska resurser ökar. Projektledningen arbetar mot ett slutmål, det vill säga det färdiga området istället för enskilda delmål. Fokus ligger på hela processen, från idé till färdigt projekt. Förutsättningarna för att nå högt uppställda projektmål ökar.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 9 oktober 2020
Växjö växer