Följ de nationella skärpta råden för att hejda smittspridningen av covid-19

Stäng meddelande

Översiktlig planering

Översiktlig planering handlar om att sätta övergripande långsiktiga riktlinjer för hur kommunen ska utvecklas när det gäller användning av mark och vatten, samt hur bebyggelse och infrastruktur bör utvecklas.

Ny översiktsplan för Växjö kommun

Växjö kommun har tagit fram ett förslag på ny översiktsplan för hela kommunen. Översiktsplanen beskriver hur kommunen vill utveckla staden, tätorterna och landsbygden. Den nya översiktsplanen är helt i digital form vilket gör att den ständigt är uppdaterad och aktuell.

För ett år sedan var översiktsplanen på samråd och de synpunkter som kom in har vägts in i det nya förslaget. Nu ställs ett nytt förslag till översiktsplan ut och det ges återigen möjlighet att lämna synpunkter.

Du kan lämna synpunkter på förslag till ny översiktsplan från den 8 mars 2021 fram till den 11 maj 2021.

Vad säger nya förslaget till översiktsplan?

Översiktsplanen pekar bland annat ut:

 • att Växjö stad ska fortsätta utvecklas som universitetsstad med ett stort och varierat utbud av bostäder, arbetsplatser, butiker, kultur, idrott och fritidsaktiviteter,
 • att den största utvecklingen i staden ska ske i Bäckaslöv, Västra Mark, södra delen av Växjö och Hollstorp, samt längs Teleborgsvägen,
 • att det ska finnas förutsättningar för ett starkt och framtidsinriktat näringsliv att etablera sig i attraktiva stadsmiljöer och de mer ytkrävande och störande verksamheter kan expandera i området runt flygplatsen,
 • att Lammhult och Braås tillsammans med Rottne och Ingelstad är orter som ska stärkas som bostads-, arbets-, handels- och serviceort och som kan serva ett större område,
 • att bostadsbyggandet ska prioriteras till Växjö stad, Gemla och Ingelstad.
 • ett flertal gång- och cykelvägar, bland annat till och från Gemla och Ingelstad,
 • en önskan om fler stationer i Växjö stad, samt dubbelspårig järnväg mellan Växjö och Alvesta.

Nytt i översiktsplanen sedan samrådet

Översiktsplanen har, efter samrådet, fått förändringar, som bland annat:

 • att vi använder en helt ny digital plattformen för bättre användarvänlighet,
 • att motiven till byggande på jordbruksmark och utpekande av områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen har förtydligats,
 • att det finns ett tydligare fokus på landsbygden,
 • att vi genomfört en bedömning av stadens utbyggnadsområden vilket även lett till en förändring av vilka områden som pekas ut,
 • att området kring nytt akutsjukhus i Räppe har fördjupats.

Dialog under utställningen

Under utställningen har du möjlighet att ta del av förslaget på ett flertal sätt.

Du finns möjlighet att använda de allmänna datorerna i kommunhusets entré Björnen och på våra bibliotek. Med anledning av pandemin kan öppettider och tillgång variera. Kontakta Växjö kommun på telefon 0470-410 00 för senaste informationen.

Chatta med oss om förslaget

Den 25 mars och 14 april, klockan 16.45-20.00 kan du chatta med kommunens tjänstepersoner om förslaget.

Mer information om hur du chattar kommer inför varje tillfälle.

Digital dialog om översiktsplanen

Mötena sker digitalt genom Teams och kräver föranmälan.

Norra kommundelen, 19 april, 18.30- 19.30

Östra kommundelen, 19 april, 19.30-20.30

Södra kommundelen, 20 april, 18.30-19.30

Västra kommundelen, 20 april, 19.30-20.30

Staden, 22 april, 18.30-20.00

Växjö kommun kommer även särskilt bjuda in samhällsföreningar till digital dialog samt dialog med ungdomar via fritidsgårdarna i Braås, Lammhult samt Ringsberg.

Lämna synpunkter

Har du synpunkter på förslaget är du välkommen att framföra dessa skriftligen senast den 11 maj 2021 till:

Växjö kommun, kommunkansliet
Box 1222
351 12 Växjö

Alternativt till e-post; kommunstyrelsen@vaxjo.se.

Märk med "Översiktsplan".

Synpunkter på Hållbarhetsbedömningen inklusive miljökonsekvensbeskrivning får gärna skrivas separat i skrivelsen.

Alternativt lämnar du dina synpunkter direkt i den digitala översiktsplanenlänk till annan webbplats. Klicka på fliken Utställning och följ instruktionerna.

Frågor

Vid eventuella frågor eller funderingar går det att kontakta någon utav kommunens tjänstepersoner.

Rasmus Leo
projektledare
telefon: 0470-410 02
e-post: rasmus.leo@vaxjo.se

Mikael Ohlsson
landskapsarkitekt
telefon: 0470-415 89
e-post: mikael.ohlsson2@vaxjo.se

Rebecca Martinsson
Gruppchef översiktlig planering
telefon: 0470-433 05
e-post: rebecca.martinsson@vaxjo.se

För att sätta dessa långsiktiga riktlinjer behövs en bild av den önskvärda framtiden och en strategi för hur vi når dit. I översiktsplanen formulerar kommunen tillsammans med andra intressenter hur vi vill se en önskvärd och hållbar framtid för kommunen och hur vi når dit.

En översiktsplan är inte juridiskt bindande, men är en långsiktig ledstjärna som ger stöd och underlag för kommande planering, till exempel i bygglov och detaljplaner. Översiktsplanen ger invånare, näringsliv och myndigheter vägledning i hur kommunen kommer att ställa sig till olika förfrågningar.

All text och alla kartor i den digitala översiktsplanen finns även som ett PDF-dokument som går att skriva ut. Det är inte rekommenderat att ta till sig översiktsplanen på detta sätt då innehållet är anpassat efter den interaktiva miljö som den digitala plattformen erbjuder.

Översiktsplanen som PDF-dokument.länk till annan webbplats

Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 mars 2021
Växjö växer