Översiktlig planering

Översiktlig planering handlar om att sätta övergripande långsiktiga riktlinjer för hur kommunen ska utvecklas när det gäller användning av mark och vatten, samt hur bebyggelse och infrastruktur bör utvecklas.

Ny översiktsplan

Växjö kommuns nya översiktsplan antogs av kommunfullmäktige den 14 december 2021 och den fick laga kraft 31 oktober 2023.

Översiktsplanen beskriver hur kommunen vill utveckla staden, tätorterna och landsbygden. Översiktsplanen är helt i digital form vilket gör att den ständigt hålls uppdaterad och aktuell.

För att sätta dessa långsiktiga riktlinjer behövs en bild av den önskvärda framtiden och en strategi för hur vi når dit. I översiktsplanen formulerar kommunen tillsammans med andra intressenter hur vi vill se en önskvärd och hållbar framtid för kommunen och hur vi når dit.

En översiktsplan är inte juridiskt bindande, men är en långsiktig ledstjärna som ger stöd och underlag för kommande planering, till exempel i bygglov och detaljplaner. Översiktsplanen ger invånare, näringsliv och myndigheter vägledning i hur kommunen kommer att ställa sig till olika förfrågningar.

All text och alla kartor i den digitala översiktsplanen finns även som ett PDF-dokument som går att skriva ut. Det är inte rekommenderat att ta till sig översiktsplanen på detta sätt då innehållet är anpassat efter den interaktiva miljö som den digitala plattformen erbjuder.

Översiktsplanen som PDF-dokument. Länk till annan webbplats.

Den fördjupade översiktsplanen pekar ut riktningen för hur Växjö centrum med omnejd kan bevaras och utvecklas i framtiden. Syftet med den fördjupade översiktsplanen är att skapa ett stöd för planering och byggande i stadskärnan så att riksintressets värden kan bevaras samtidigt som stadskärnan kan utvecklas. För Växjös centrala delar finns en tidigare fördjupning av översiktsplanen från 1992 som anger riktlinjer och förhållningssätt för bevarande och utveckling.

Senast uppdaterad: 30 maj 2024