Landsbygdsutveckling

25 procent av kommunens befolkning bor utanför Växjö. Att utveckla landsbygden och göra hela kommunen attraktiv är en viktigt både ur demokratisk och tillväxtsynpunkt.

I Landsbygdsprogrammet för Växjö kommun pekas målbild och strategier för landsbygdens utveckling ut. Avsikten är att samla alla goda krafter i arbetet med att utveckla landsbygden i Växjö kommun. Genomförandet av programmet vilar på dessa tre ben:

 • Kontinuerlig dialog mellan Växjö kommun och representanter för landsbygden.
 • Mötesplatser och nätverk som möjliggör dialog mellan landsbygdens olika representanter, där idéer och goda exempel lyfts fram och sprids.
 • Samarbete mellan olika politikerområden. Det innebär att alla kommunala förvaltningar, bolag, nämnder och styrelser ska ha ett helhetsperspektiv – som även omfattar landsbygdens förutsättningar och potential – i sitt arbete.

Landsbygdsplan

I november 2020 antog kommunfullmäktige en ny landsbygdsplan för Växjö kommun. Planen anger den strategiska riktningen för landsbygdsutvecklingen i kommunen och tydliggör prioriterade utvecklingsområden. Dessa är:

 • Boende
 • Kommunikationer och infrastruktur
 • Service
 • Arbete och näringsliv
 • Natur, kultur och rekreation
 • Den trygga platsen
 • Föreningsliv

Inom respektive utvecklingsområden beskrivs insatser som ska säkerställa att hela kommunen är levande och bidra positivt till landsbygdsutvecklingen. Det handlar till exempel om en mängd olika offentliga eller privata tjänster riktade till invånarna och tillgång till förskola och skola med god kvalitet.

Arbetet med planen har gjorts i samverkan med externa aktörer och synpunkter har tagits in från samhällsföreningar utanför Växjö stad. Du kan ta del av landsbygdsplanen i sin helhet under rubriken Relaterade dokument.

Långsiktig och systematisk landsbygdsutveckling

Oavsett var i Växjö du bor ska du ha bra förutsättningar att leva och bo, det är målet med kommunens långsiktiga och systematiska arbete med landsbygdsutveckling. Tillsammans med särskilda satsningar ska Växjö kommun jobba på ett engagerat och framgångsrikt sätt för att hela kommunen ska leva.

Långsiktiga projekt en del av den systematiska landsbygdsutvecklingen

Landsbygdsplan, ny näringslivsplan och hållbarhetsprogram är viktiga delar i det systematiska utvecklingsarbetet. Förutom det jobbar kommunen med långisktiga projekt, bland annat:

 • Stöd till samhällsföreningar utanför Växjö stad genom bland annat medfinansiering av föreningarnas beviljade ansökningar hos till exempel Länsstyrelsen, Leader Linné och Boverket
 • 86 procent av boende på landsbygden eller i tätort har tillgång till eller närhet till bredband, tack vare en utbyggnad av bredbandsnätet

Särskilda satsningar för skola, föreningsliv och bostäder

Från 2018 och framåt har kommunen gjort ett antal särskilda, riktade insatser. Det här är ett axplock av de särskilda satsningar som har gjorts:

 • Nybyggnation av F-9skola, förskola och bibliotek i Lammhult
 • Stöd till idrottsföreningar där satsningar på bandy, fotboll och ridsport kan nämnas. Stödet har varit möjligt genom investeringsstöd och kommunala lån
 • Meröppna bibliotek tack vare digitala lösningar. Sex av Växjös totalt tio bibliotek ligger i någon av tätorterna utanför staden
 • Planerad nyanläggning av bostadsmark i Braås, Rottne, Ingelstad, Gemla och Lammhult. I Ingelstad har kommunens första trygghetsboende byggts. De blev inflyttningsklara i februari 2021 och vänder sig till invånare från 65 år och uppåt
 • Nybyggnation av skola, förskola och fritidshem i Dädesjö, efter beslut i kommunfullmäktige i februari 2021
 • Utveckling av nya lekplatser i Åryd och Furuby

Utvärdering och uppföljning av landsbygdsprogrammet

En uppföljning som gjordes 2019 av landsbygdsprogrammet visar att:

 • Antal företag på landsbygden har ökat
 • Användningen av närproducerad och/eller ekologisk mat har ökat i kommunens verksamheter
 • Antalet bosatta på landsbygden eller i tätort har ökat
Senast uppdaterad: 2 mars 2023