Landsbygdsutveckling

25 procent av kommunens befolkning bor utanför Växjö. Att utveckla landsbygden och göra hela kommunen attraktiv är viktigt både ur demokratisk och tillväxtsynpunkt.

Under våren 2024 har det varit ett direktmöte i Braås den 9 april och en utvecklingdialog i Rottne serviceortsområde. Anteckningar från mötena hittar du här och på sidan om direktmöten.

Under hösten 2024 planeras en utvecklingsdialog i Gemla serviceortsområde. Inför det kommer en enkät att skickas ut till boende i området. Mer information kommer så småningom.

Den 7 maj var det en utvecklingdialog i Rottne serviceortsområde. Tack till er som deltog på mötet!

Minnesanteckningar från mötet , 142 kB.

Bilaga med bilder från de olika grupperna , 955 kB.

Sammanställning av enkätsvar , 2 MB.

I Landsbygdsplan för Växjö kommun pekas målbild och strategier för landsbygdens utveckling ut. Avsikten är att samla alla goda krafter i arbetet med att utveckla landsbygden i Växjö kommun. Genomförandet av programmet vilar på dessa tre ben:

 • Kontinuerlig dialog mellan Växjö kommun och representanter för landsbygden.
 • Mötesplatser och nätverk som möjliggör dialog mellan landsbygdens olika representanter, där idéer och goda exempel lyfts fram och sprids.
 • Samarbete mellan olika politikerområden. Det innebär att alla kommunala förvaltningar, bolag, nämnder och styrelser ska ha ett helhetsperspektiv – som även omfattar landsbygdens förutsättningar och potential – i sitt arbete.

Långsiktig och systematisk landsbygdsutveckling

Oavsett var i Växjö du bor ska du ha bra förutsättningar att leva och bo, det är målet med kommunens långsiktiga och systematiska arbete med landsbygdsutveckling. Tillsammans med särskilda satsningar ska Växjö kommun jobba på ett engagerat och framgångsrikt sätt för att hela kommunen ska leva.


Växjö kommun beslutade i november 2023 om att införa ett landsbygdsråd. Den 5 mars 2024 utsågs representanter av kommunstyrelsen. Landsbygdsrådet kan starta sitt arbete i april 2024. Läs mer på vaxjo.se/landsbygdsrad

I november 2020 antog kommunfullmäktige en ny landsbygdsplan för Växjö kommun. Planen anger den strategiska riktningen för landsbygdsutvecklingen i kommunen och tydliggör prioriterade utvecklingsområden. Dessa är:

 • Boende
 • Kommunikationer och infrastruktur
 • Service
 • Arbete och näringsliv
 • Natur, kultur och rekreation
 • Den trygga platsen
 • Föreningsliv

Inom respektive utvecklingsområden beskrivs insatser som ska säkerställa att hela kommunen är levande och bidra positivt till landsbygdsutvecklingen. Det handlar till exempel om en mängd olika offentliga eller privata tjänster riktade till invånarna och tillgång till förskola och skola med god kvalitet.

Arbetet med planen har gjorts i samverkan med externa aktörer och synpunkter har tagits in från samhällsföreningar utanför Växjö stad. Du kan ta del av landsbygdsplanen i sin helhet under rubriken Relaterade dokument.

Långsiktiga projekt en del av den systematiska landsbygdsutvecklingen

Landsbygdsplan, ny näringslivsplan och hållbarhetsprogram är viktiga delar i det systematiska utvecklingsarbetet. Förutom det jobbar kommunen med långsiktiga projekt, bland annat:

 • Stöd till samhällsföreningar utanför Växjö stad genom bland annat medfinansiering av föreningarnas beviljade ansökningar hos till exempel Länsstyrelsen, Leader Linné och Boverket
 • 86 procent av boende på landsbygden eller i tätort har tillgång till eller närhet till bredband, tack vare en utbyggnad av bredbandsnätet
Senast uppdaterad: 12 juni 2024