Så planerar vi

Här hittar du planer som är av betydelse för kommunens samhällsplaneringsprocess.

Översiktsplan för Växjö kommun

Översiktlig planering handlar om att sätta övergripande långsiktiga riktlinjer för hur kommunen ska utvecklas när det gäller användning av mark och vatten samt hur bebyggelse och infrastruktur bör utvecklas.

Översiktsplan för Växjö kommun

Bostadsförsörjningsplan för Växjö kommun

Enligt bostadsförsörjningslagen ska kommunen planera för bostadsförsörjningen med hjälp av riktlinjer, som ska antas av kommunfullmäktige varje mandatperiod. I juni 2022 godkände kommunfullmäktige kommunens bostadsförsörjningsplan.

Syftet med planen är att skapa förutsättningar för en väl fungerande bostadsmarknad. Det övergripande målet är att skapa attraktiva och hållbara bostäder och boendemiljöer. De viktigaste insatserna för att uppnå detta föreslås vara:

 • Bygga i takt med befolkningsutvecklingen
 • Skapa bostäder i attraktiva lägen
 • Främja varierande boendemöjligheter
 • Skapa tilltalande bostäder för äldre
 • Utveckla småhusbeståndet
 • Ökat fokus på trygghet och välbefinnande

Till bostadsförsörjningsplanen finns en tillhörande analys som bland annat innehåller befolkningsutveckling, bostadsbestånd och nyproduktion, marknadsförutsättningar och planering.

Bostadsförsörjningsplan för Växjö kommun , 243 kB.
Bostadsförsörjningsanalys 2021 , 4 MB.

Träbyggnadsstrategi för Växjö kommun

Växjö kommun värnar om miljön och det genomsyrar allt arbete som vi gör. Som en del i vårt miljöarbete har vi tagit fram en träbyggnadsstrategi för Växjö: Växjö – Europas första moderna trästad. Strategin ska få fler att bygga i trä, både kommunens bolag och byggindustrin i övrigt. År 2015 var vårt mål att 25 procent av alla nya hus som byggs av kommunkoncernen ska vara byggda i trä. År 2021 vill vi ha ökat den andelen till 50 procent.

Träbyggnadsstrategi för Växjö kommun

Grönstrukturprogram för Växjö kommun

Parker, naturområden och sjöar är några av Växjö kommuns största gröna kvaliteter. Grönstrukturprogrammet är ett viktigt verktyg för att utveckla kommunens gröna miljöer och ett planeringsunderlag för Växjö stads och tätorternas fortsatta utveckling. Det beskriver stadens och tätorternas gröna miljöer, dess värden och funktioner.

 • Det ska vara möjligt att ta sig till parkerna, sjöarna och de större rekreationsområdena till fots och på cykel via gröna stråk.
 • Stråken ska vara rika på upplevelser, med en variation av platser som ger möjlighet till exempelvis lek, bollspel, bad, picknick, träning eller naturupplevelse.
 • Målet är att utveckla ett grönt nätverk som alla invånare har gångavstånd till.

Grönstrukturprogram för Växjö kommun , 7 MB, öppnas i nytt fönster.

Friluftsprogram för Växjö kommun

I Växjö finns många fina naturområden som ger goda förutsättningar till naturupplevelser och friluftsliv. Friluftsprogrammet ligger till grund för arbetet med att utveckla Växjö som friluftskommun med fokus på folkhälsa, tätortsnära natur och tillgänglighet.

Ett övergripande mål med friluftsprogrammet är att öka utomhusvistelsen och skapa möjlighet och intresse för fler att ta sig ut i befintliga friluftsområden. Med utgångspunkt i vårt övergripande mål och Sveriges tio friluftsmål beskriver programmet tre målområden;

 • Friluftsliv för alla
 • Stark samverkan
 • Hållbar planering för friluftslivet.

Programmet beskriver också vilka som är de prioriterade friluftsområdena som vi vill utveckla och hur de kan utvecklas mot 2021.

Friluftprogram för Växjö kommun , 9 MB.

Avfallsplan

I planen finns mål och åtgärder för att förebygga att avfall uppstår samt att omhänderta mer avfall till återanvändning. Mängderna grov-, rest- och matavfall ska minska med 25 procent till år 2025 (jämfört med år 2015).

 • Införa källsortering av matavfall, förpackningar och returpapper i samtliga kommunägda samhällsfastigheter och i de kommunala bostadsbolagens fastigheter.
 • Ställa krav och efterfråga lösningar på avfallssnåla lösningar i upphandlingar, till exempel alternativ till engångsmaterial och återanvända produkter.
 • Arbeta systematiskt med att minska matsvinn genom att följa en gemensam metodik för att minska, mäta och följa upp matsvinnet.
 • Öka mängden återanvänt material vid byggnation av kommunägda lokaler och omhänderta material för återbruk i högre utsträckning när byggnader rivs eller renoveras.
 • Utföra all sophämtning med förnyelsebart bränsle.
 • Erbjuda 100 procent av villor och fritidshus fyrfacksinsamling.
 • Minska nedskräpningen, bland annat genom att mäta nedskräpning och se över organisationen för hur arbetet med nedskräpning ser ut.

Avfallsplan för Växjö kommun Länk till annan webbplats.

Energiplan för Växjö kommun

Växjö kommun har som mål att energianvändningen i Växjö ska komma från förnybara källor och vara så effektiv som möjligt

Växjö kommun som koncern ska vara fossilbränslefri senast 2020 och Växjö kommun som geografiskt område senast 2030.

Energiplan för Växjö kommun , 343 kB.

Hållbara Växjö 2030 - Växjö kommuns hållbarhetsprogram

Hållbara Växjö 2030 pekar ut målbilder och insatser för att tillsammans kunna skapa en fantastisk plats för alla som lever, bor och verkar i Växjö både nu och i framtiden.

Hållbara Växjö 2030 , 426 kB.

Klimatanpassningsplan för Växjö kommun

Planen beskriver hur ett framtida klimat påverkar kommunen och vilka konsekvenser det kan medföra för kommunens verksamheter.

Arbetet med klimatanpassningsplanen har omfattat fyra områden;

 • Tekniska försörjningssystem/infrastruktur
 • Bebyggelse & byggnader
 • Naturmiljö, areella näringar (skogs- och jordbruk) & turism
 • Människors hälsa

Klimatanpassningsplan för Växjö kommun , 314 kB.

Vatten- och avloppspolicy för Växjö kommun

Nya fastigheter ska anslutas till det kommunala vatten- och avloppssystemet där det finns miljö- och hälsomässigt behov samt är tekniskt möjligt och ekonomiskt försvarbart. I övriga områden bör kommunen verka för utbyggnad av långsiktiga hållbara gemensamhetsanläggningar alternativt utveckling av bra enskilda vatten- och avloppslösningar.

VA-policy för Växjö kommun , 201 kB.

Riktlinjer för utformning av stadsmiljö

Syftet med riktlinjer för stadsmiljö är att långsiktigt och enhetligt hantera alla
förändringar av allmän platsmark i stadskärnan. Genom råd och riktlinjer för
gestaltning av offentliga utomhusmiljöer i centrum ska resultatet bidra till ett
attraktivt centrum som människor vill vistas i, röra sig till och igenom. Det stärker
Växjös varumärke och identitet och ger förutsättningar för livskraftiga företag och handlare.

Riktlinjer för utformning av stadsmiljö , 15 MB.

Riktlinjer för konstnärlig utsmyckning vid ny-, till- och ombyggnad av lokal för kommunal verksamhet

1 procent av investeringen vid ny-, till- och ombyggnation ska gå till offentlig konst.

Riktlinjer för konstnärlig utsmyckning för kommunal verksamhet

Transportplan

Transportplanen är ett plandokumentet vid all planering, utformning och drift som påverkar transporter i kommunkoncernen. Planen beskriver hur Växjö kommun ska arbeta för att skapa ett trafiksäkert, hållbart och effektivt transportsystem. Detta bidrar till ett attraktivt och fossilfritt samhälle med minskat bilberoende där majoriteten av resor sker med hållbara transporter. Denna plan gäller fram till 2025.

Transportplan för Växjö kommun , 266 kB.

Cykelvägplan

I planen finns definitioner av cykelvägnät och var dessa nät finns i Växjö. Det ingår också var den nya typen av cykelöverfarter, som prioriterar cykel i korsningar, ska införas framöver för att öka framkomligheten och säkerheten för cykeltrafiken.

Cykelvägplan för Växjö kommun , 2 MB.

Trafikplan 2030

Transportplanen är tydlig, Växjö ska effektivisera transportsystemet och det ska bli mer hållbart. Fler människor och mer gods ska kunna förflyttas på samma yta som idag vilket innebär att den ytkrävande bilen måste bytas ut, där alternativ finns, för att frigöra kapacitet. För att Växjö ska kunna växa från en småstad till en attraktiv stad med urbana kvaliteter behöver synsättet på att gå, cykla och åka kollektivt bli mer modern och något som är lika självklart som att åka bil. Det ökade behovet av förflyttningar till följd av fler invånare, måste till största delen tillgodoses med gång, cykel och kollektivtrafik för att det inte ska bli en ohållbar situation med orimlig tröghet och köer som följd.

Trafikplanen Växjö 2030 , 13 MB.

Senast uppdaterad: 31 augusti 2022