Förstudie (planprogram)

Förstudie tas fram när vi behöver ta ett helhetsgrepp om exempelvis en stadsdel. Planprogrammet visar vilka mål som finns med området och översiktligt vad man vill använda marken till. Det görs ofta över ett större område och ger en struktur för bebyggelse, infrastruktur och grönytor.

I vanliga fall tar vi fram en förstudie om området för planen är stort och påverkar många människor på ett eller annat sätt. Till exempel undersöker vi hur naturen och trafikmiljön påverkas om vi bygger ett stort bostadsområde. Då får en eller flera handläggare i uppdrag att ta fram ett planprogram för området för att undersöka bland annat kulturmiljö, friluftsliv och naturmiljö.

Pågående

Tidigare pågående förstudier, exempelvis Södra Växjö och Sydöstra delen av Västra Mark kommer att bli en del i översiktsplanens utställningshandling.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 3 februari 2021
Växjö växer