Sydöstra delen av Västra mark

Västra Mark ligger i Växjö stad mellan Arenastaden och stadsdelen Väster. Enligt översiktsplanen föreslås Västra Mark omvandlas från ett verksamhets- och handelsområde till en mer blandad och attraktiv stadsdel som också är grönare, mer tillgänglig och trygg för människor att röra sig i.

Planprogrammet ska göra det möjligt att skapa en attraktiv stadsdel med en kombination av bostäder, handel, kontor, verksamheter och parker. Det är ett långsiktigt förslag där omvandlingen kommer att ske successivt under en längre tid.

Delar ur planprogrammet:

  • Parkmark föreslås längs Mörners väg och som ett grönt stråk genom planområdet från norr till söder.
  • Längs Arabygatan föreslås bostäder samt handel och kontor. Bostäderna ska i första hand vara flerbostadshus med servicefunktioner i bottenvåningen.
  • I området mot Arenastaden föreslås mark för verksamheter.

I planprogrammet , 6 MB, öppnas i nytt fönster. och i kartan över förslaget , 135 kB, öppnas i nytt fönster. kan du läsa mer om områdets planeringsförutsättningar samt vilka förslag till ny övergripande struktur som finns för bebyggelse, gator, park och grönstråk.

Planprogrammet är nu godkänt och antaget och ingår som en del av den kommuntäckande översiktsplanen.

Vad är ett planprogram?

Planprogram används när kommunen behöver ta ett helhetsgrepp om exempelvis en stadsdel. Planprogrammet ska visa vilka mål som finns med området och översiktligt vad man vill använda marken till. Nästa steg är att ta fram en eller flera detaljplaner för delar av området.

Senast uppdaterad: 18 augusti 2022