Bäckaslöv

Bäckaslöv sträcker sig mellan Södra Ringvägen i centrum ut till Norra Bergundasjön. Bäckaslövs läge i Växjö stad unikt. Inom 10 minuter på cykel når du både Arenastaden och Växjö centrum. Närheten till Norra Bergundasjön och Bokhultet - ett av stadens naturreservat, skapar möjligheter till det vi kallar "Det nära livet".

Illustrationsbild över bostäder längs med Bäckaslövsesplanaden.

I Bäckaslöv planerar vi för:

1 000 bostäder

Kontor

Ny grundskola och förskola (förskolan planeras vara klar 2026)

Ny områdespark (byggstart planerad till 2023)

Särskilt boende för äldre (byggstart planerad till 2026)

Utbyggd 5G-infrastruktur

Detaljplanens möjligheter

Bäckaslövs utveckling sker i två etapper, varav första etappen är utbyggd.

Etapp 2 ligger väster om Söderleden och sträcker sig västerut ner till Norra Bergundasjön. Detaljplanen för området fick laga kraft i september 2017. I samband med det ansökte och fick Växjö kommun ett så kallat Natura 2000-tillstånd enligt miljöbalken för genomförandet.

Bäckaslövsesplanaden sträcker sig genom hela området, från Marketenterivägen i väster till Söderleden i öster. Det är en stadsgata med trädplanteringar, breda trottoarer och gång- och cykelvägar. En ny tunnel under samt en ny bro över järnvägen förbinder området med Storgatan norr om området.

Etapp 2 innehåller 24,5 hektar kvartersmark och 20 hektar park och naturmark fördelat på fyra etapper. Vid Söderleden finns två kvarter med möjlighet till handel, kontor, centrumändamål samt kultur- och idrottsanläggningar. På båda sidor om Bäckaslövsesplanaden finns kvarter möjlighet till bebyggelse i 4-6 våningar runt en innegård. Längre söderut och längst i väster, söder om Bäckaslövsesplanaden, finns områden med en mer småskalig radhusbebyggelse i 2-4 våningar. Centralt i områdets södra del finns en större skoltomt för en grundskola för åldrarna 1-16 år. Genom hela området löper ett sammanhängande natur- och parkstråk. I mitten av området ligger den nya stadsdelsparken, Honnörsparken.

Bäckaslövs tomtindelning med järnvägen i norr, sjön i väst och Söderleden i öst.

Bäckaslöv med tomtindelning

Vision: Bäckaslöv – Det Nära Livet

Bäckaslöv är en unik plats i Växjö. Här finns det nära livet; närheten till ett rikt utbud av service och företagssamarbeten och närheten till vackra naturmiljöer som bidrar till hälsa och välbefinnande. Och allt nås med en kort promenad eller cykeltur.

  • Bäckaslöv stärker Växjö som stad och hjälper till att flytta fram kommunens
    position som en attraktiv plats för människor och företag.
  • Bäckaslöv erbjuder företag en unik plats för möten, samarbeten och utveckling.
  • Bäckaslöv skapar en enkel vardag för sina invånare där allt det som krävs för ett enkelt och nära vardagsliv finns inom gång- och cykelavstånd.

Mål

Bäckaslöv är klimat- och miljösmart

Växjö kommun och dess samarbetspartners ska sträva mot att skapa en så klimatneutral stadsdel som möjligt.

Bäckaslöv är växande och inkluderande

Växjö kommun och dess samarbetspartners ska sträva mot att skapa ett spännande och brett utbud av service- och företagsmiljöer baserat på ett starkt samarbete om digitala ekosystem.

Bäckaslöv är grönt och hälsosamt

Växjö kommun och dess samarbetspartners ska sträva efter att skapa en så biologiskt varierad stadsdel som bidrar till trygghet, friluftsliv och god hälsa. Planering, projektering, byggnation och skötsel av stadsdelens natur, parker och kvartersmiljöer är genomtänkt och håller en hög kvalitet.

Om Bäckaslöv

Bäckaslöv ligger som en kil i Växjö med sin spets i Växjö centrum och sin bas ut mot Norra Bergundasjön. Området var tidigare ett militärt övningsområde men efter att regementet lades ner 1992 äger kommunen området.

2002 var Bäckaslöv kommunens bidrag i Europan 6, vilket är en europeisk arkitekttävling för unga arkitekter. Det vinnande förslaget för området ritades av QPG Arkitekter från Göteborg.

Tillsammans med kommunen utvecklades sedan Bäckaslövsvisionen som innehåller idéer om hur Växjö stad successivt ska kunna förtätas längs med järnvägen, från Växjösjön i öster till Norra Bergundasjön i väster.

I Bäckaslöv planerar vi för närhet mellan människor, såväl genom boende som genom service och kultur. Här är nära till naturen och andra grönområden, vilket ger bra förutsättningar för en stadsmiljö med hög livskvalitet.

Projektet är indelat i två etapper. Den första etappen består av kvarteret Skärvet som ligger i östra delen av området. Här finns idag en vårdcentral, ett särskilt boende för äldre, förskola och ett särskilt boende för personer med funktionsvariation. Under år 2022 färdigställs de sista bostäderna. Totalt kommer denna etapp innehålla cirka 230 bostäder. Hela Bäckaslöv beräknas ha cirka 1 200 bostäder, kontor, handel och en ny grundskola för upp mot 1 000 elever när hela området är fullt utbyggt.

Om läget

Närhet till kultur, service, idrott, friluftsliv, arbetsplatser, vatten och natur skapar tillsammans en attraktiv stads- och boendemiljö. Sedan år 2020 finns det en badplats vid Norra Bergundasjöns norra del. Ett gång- och cykelstråk med ett antal grillplatser och vindskydd gör det även möjligt att röra sig runt hela Norra Bergundasjön.

Mellan Bäckaslöv och den nya badplatsen finns ett större naturområde som de närmaste åren kommer att utvecklas till ett nytt friluftsområde med elljusspår och MTB-bana. På den västra sidan av Norra Bergundasjön ligger det nya bostadsområdet Bredvik. Just nu utreder Region Kronoberg förutsättningarna för att bygga ett nytt akutsjukhus i Räppe. Sjukhuset ska i sådana fall ersätta dagens sjukhus i Växjö centrum. Investeringsbeslutet väntas i början av år 2022 och sjukhuset planeras att stå klart år 2028.

Markägare: Växjö kommun är ensam markägare.

Bäckaslöv inringas av Norra Bergundasjön i väst, järnvägen i norr, Söderleden i öst och Bokhultet i söder

Inringat område är Bäckaslöv

Bäckaslövs etappindelning

Etapp två är uppdelad i fyra deletapper.

Etapp 2:1 (brun)

Etappen innehåller de två kvarteret närmast Söderleden, Bäckaslövsesplanaden inklusive den nya tunneln under Kust-till kustbanan samt två dagvattenanläggningar. Entreprenaden pågår till 2022.

Markanvisningsprocessen för kvartersmarken i öst pågår och köpeavtal förväntas tecknas under år 2022.

Etapp 2:2 (gul)

Etappen innehåller fyra kvarter; Kvarteren Fiskalen och Garnisonenligger som ligger norr om Bäckaslövsesplanaden och kvarteren Kavalleriet och Konvojen söder om esplanaden. Här ska även byggas lokalgator och stadsdelsparken Honnörsparken.

Entreprenaden planeras att starta hösten år 2022 med färdigställande år 2023. Markanvisningen är planerad att starta våren 2022 med avtalsskrivning hösten 2022 med tillträde hösten 2023.

Etapp 2:3 (lila)

Etappen består av fyra kvarter; kvarteren Brigaden och Divisionen norr om Bäckaslövsesplanaden och kvarteren Officeren och Repmånaden söder om. Här finns också de två mindre kvarteren Militären och Mönstringen samt skoltomten kvarteret
Garnisonen.

Under 2021 kommer en behovsutredning för den nya skolan att vara klar. Den bildar sedan grund för markanvisningstävlingen för den nya skolan som ska genomföras under år 2022. En ny skola beräknas att stå på plats under 2026. Skolan kommer att ha privat ägande och drift.

En mer detaljerad tidplan för etappen kommer att bestämmas under våren 2022.

Etapp 2.4 (röd)

Etappen innehåller två kvarter norr om Bäckaslövsesplanaden och fem kvarter söder om.

Vid Norra Bergundasjöns strand finns ett större kvarter planlagt för besöksanläggning, centrumsändamål och kontor. I dagsläget finns ingen tidplan för etappen.

Bäckaslövsesplanaden

Bäckaslövsesplanaden är en 1,5 kilometer lång stadsgata som binder ihop Storgatan med Söderleden. Den går från Samarkandrondellen vid Storgatan, sedan söderut och under järnvägen – rakt igenom Bäckaslöv mot Söderleden. I januari 2020 påbörjades arbetet med Bäckaslövsesplanaden och den öppnade upp för trafik i juni 2022.

Markavisning "Infanteriet 1"

I december 2017 började markanvisningstävlingen för Infanteriet 1 (cirka 15 000 m2). Tomten ligger direkt väster om cirkulationsplatsen vid Söderleden. Samtal med intressenter som visat intresse pågår. Därefter kommer vi att skriva markanvisningsavtal.

”Bäckaslöv 1” - en ny plats för rekreation-, kontors- och näringsverksamhet

Växjö kommun och Skanska har skrivit en avsiktsförklaring för en gemensam utveckling av fastigheten ”Bäckaslöv 1”. Ett första steg är att lägga fast en gemensam målbild med fokus på hållbarhet och innehåll med konceptet ”Tillsammans Växjö”. ”Tillsammans Växjö” bygger på att man med klimatneutralitet i fokus och i samverkan ska utveckla både den fysiska och digitala platsen där människans behov står i centrum.

Avsiktsförklaring mellan Växjö kommun och Skanska

Vad har hänt inom etapp 1?

Vårdcentral

Sedan december 2017 finns Region Kronobergs vårdcentral Skärvet i området.

Bostäder

Växjöbostäder har byggt 40 hyresrätter som var inflyttningsklara i december 2017.

Cartagena Länk till annan webbplats. har byggt 40 hyresrätter och var inflyttningsklara i juni 2018.

Särskilt boende för äldre

Sedan sommaren 2017 driver Humana Länk till annan webbplats. ett särskilt boende i området.

Förskolan Saga

Växjö Fastighetsförvaltning, Vöfab, har byggt en förskola med plats för 200 barn.

Bostäder

Skanska Länk till annan webbplats. har byggt 64 bostadsrätter med inflyttning 2020.

Växjö var under större delen av 1900-talet en regementsstad. Regementet I11 bildades i början av 20-talet och hade under lång tid en viktig roll för stadens utveckling, både som arbetsplats och dess påverkan för stadens utveckling. När regementet lades ner i början 1990-talet innebar det nya möjligheter för Växjös stadsutveckling. Under årens lopp har byggnaderna utvecklats medan övningsområdet varit en viktig roll som stadsnära naturmark. Stora delar av övningsområdet är sedan 1993 skyddat som kommunalt naturreservat, Bokhultet. Delar av Bokhultet är sedan 2000 skyddat som Natura 2000-område. Naturreservatet utökades år 2016 och inkluderar sedan dess även hela Södra Bergundasjön.

Senast uppdaterad: 30 november 2022