Nytt akutsjukhus i Räppe

Region Kronoberg har fattat beslut om att investera i ett nytt sjukhus i Räppe. Detaljplanen godkändes av byggnadsnämnden den 28 oktober 2021. Kommunfullmäktige antog planen den 14 december 2021. Planen överklagades och mark- och miljödomstolen tog beslut den 29 december 2022 att avslå inkomna överklaganden. Detta beslut har i sin tur överklagats och lämnats över till mark- om miljööverdomstolen för avgörande.

Lägesuppdatering vecka 17, 2022

Ta del av senaste nyhetsbrevet om nytt akutsjukhus. , 416 kB.

Lägesuppdatering vecka 9, 2022

Region Kronoberg tog beslut om att bygga nytt sjukhus i Räppe. Så arbetar Växjö kommun nu.

Lägesuppdatering vecka 3, 2022

Detaljplanen är överklagad och vi inväntar nu besked från mark- och miljödomstolen.

Lägesuppdatering vecka 50, 2021

Kommunfullmäktige antog detaljplanen den 14 december.

Lägesuppdatering vecka 47, 2021

Den 11 november bjöd Region Kronoberg, i samarbete med Växjö kommun, in till ett digitalt informationsmöte om arbetet med nytt akutsjukhus. Missade du mötet, kan du ta del av inspelningen Länk till annan webbplats. i efterhand.

Lägesuppdatering vecka 43, 2021

Nyhet: Byggnadsnämnden har godkänt detaljplanen för sjukhustomten – det här händer nu

Lägesuppdatering vecka 42, 2021

Ta del av senaste nyhetsbrevet om nytt akutsjukhus. , 353 kB.

Lägesuppdatering vecka 38

En åtgärdsvalsstudie (ÅVS) Trafik och infrastruktur, nya sjukhuset i Växjö har genomförts och godkänts av Region Kronoberg, Växjö kommun och Trafikverket. Syftet med ÅVS:en är att beskriva, analysera och rekommendera infrastrukturåtgärder som bidrar till en god trafikförsörjning.

Mer information på regionkronoberg.se om några av de investeringsobjekt som identifierats som prioriterade. Länk till annan webbplats.

Lägesuppdatering vecka 37

Den 30 augusti var sista dagen att lämna in synpunkter på detaljplanen. Nu pågår arbete med att gå igenom de synpunkter som kommit in.

Lägesuppdatering vecka 35

En åtgärdsvalsstudie (ÅVS) Trafik och infrastruktur, för nya sjukhuset i Växjö har tagits fram av Region Kronoberg, Växjö kommun och Trafikverket. Syftet med ÅVS:en är att beskriva, analysera och rekommendera infrastrukturåtgärder som bidrar till en god trafikförsörjning.

Lägesuppdatering vecka 22

Nu kan du ta del av nytt nyhetsbrev om arbetet med nytt akutsjukhus , 3 MB.. I detta nyhetsbrev kan du läsa om det nya förslaget som ska ut på granskning den 7 juni. Du kan även läsa mer om kommande informations- och dialogtillfällen.

 • Digitalt informationsmöte om arbetet med detaljplanen den 17 juni, klockan 18.00
 • Vandringar på området i juni och augusti. Föranmälan krävs via länkarna ovan.

Lägesuppdatering vecka 20

Arbetet med att färdigställa alla handlingar är nu inne i en intensiv fas. Detaljplanen går ut på granskning den 7 juni. Då kan du som invånare lämna synpunkter på förslaget igen till och med den 30 augusti.

Detaljplanen ska antas av kommunfullmäktige senast i december 2021. Slutligt beslut om investering av ett nytt akutsjukhus fattas av Region Kronoberg tidigt 2022.

Lägesuppdatering vecka 17

Just nu pågår arbete med att färdigställa handlingen till granskningen som startar den 7 juni.

Regionen har tagit fram en lösning av tomtens disponering , 1 MB..

Tisdagen den 20 april höll Region Kronoberg en digital informationsträff om det nya akutsjukhuset i Växjö. Länk till annan webbplats. Du kan titta på sändningen i efterhand.

Lägesuppdatering vecka 16

Nu kan du ta del av nytt nyhetsbrev om arbetet med nytt akutsjukhus , 1 MB, öppnas i nytt fönster.. I detta nyhetsbrev kan du läsa om den nya tidplanen, hur Region Kronoberg planerar disponera det som ska få plats inom området och om den pågående planprocessen.

Lägesuppdatering vecka 15

Region Kronoberg bjuder den 20 april, klockan 18.00 in till ett digitalt informationsmöte om nytt akutsjukhus i Växjö Länk till annan webbplats.. Regionen kommer under mötet beröra inriktningsbeslutet, nära vård och nuläget.

Du kan skicka in dina frågor i förväg via nyttakutsjukhus@kronoberg.se. Det kommer även att finnas möjlighet att ställa frågor via en chattfunktion under mötet.

Lägesuppdatering vecka 13

Åtgärdsvalsstudien, , 4 MB, öppnas i nytt fönster. den tekniska utredningen för trafikplatsen , 3 MB, öppnas i nytt fönster. samt tilläggsutredningen , 3 MB, öppnas i nytt fönster. för hur Stora Räppevägen behöver anpassas för bra tillgänglighet och trafiksäkerhet mot sjukhustomten och Östra Räppevägen är klar. Den pekar på vilka konsekvenser som kommer vid val av trafikplats, hur en planskild korsning vid Stora Räppevägen/järnvägen kan lösas samt lämplig lösning för in- och utfarter till sjukhustomten respektive Östra Räppevägen.

Omarbetningen av habitatnätverksanalys för fladdermus är klar och visar att kommunen inte behöver göra någon mer utredning eller vidta åtgärder. Även naturvårdsutlåtanden för värdefulla träd inom området är klar. Denna visar att de flesta värdefulla träden är placerade inom det område som detaljplaneförslaget pekat ut som naturmark.

Lägesuppdatering vecka 9

Region Kronoberg har utsett Skanska Sverige AB som entreprenör för att bygga det nya akutsjukhuset Länk till annan webbplats., förutsatt att beslut tas i regionfullmäktige.

Lägesuppdatering vecka 7

För att få ännu mer tid till att ta fram ett omfattande underlag samt tid till dialog har Region Kronoberg och Växjö kommun beslutat att justera tidplanen. Enligt den nya tidplanen ska detaljplanen ut på granskning under sommaren istället (den 7 juni - 31 augusti 2021).

Detaljplanen beräknas komma upp för antagande i kommunfullmäktige den 14 december 2021. Den ändrade tidplanen beräknas inte påverka tiden för eventuell byggstart. 

Under hösten 2021 fortsätter även arbetet med detaljplanen för västra sidan, främst när det gäller fortsatta utredningar om ny station och planskild korsning.

Lägesuppdatering vecka 6

Arbetet med utredningarna fortsätter och den hasselmusinventering som gjorts under hösten är klar. Efter dialog med Länsstyrelsen och Naturcentrum är slutsatsen att inga ytterligare inventeringar krävs i dagsläget.

Region Kronoberg har även börjat arbetet med att ta fram en samhällsanalys som ska beskriva samhällseffekterna och samhällspåverkan vid flytt och etablering av nytt sjukhus.

Lägesuppdatering vecka 4

Just nu pågår arbete med att ta fram nya och bearbeta befintliga utredningar. Arbetet kommer att pågå fram till mars 2021. Exempel på utredningar som nu fördjupas;

 • Växjö kommun har tagit fram en kompletterande lokaliseringsutredning , 320 kB. till den som Region Kronoberg tog fram inför sitt inriktningsbeslut i maj 2019. Lokaliseringsutredningarna tar upp lämpligheten för tomten i Räppe jämfört med andra placeringar i närheten av Växjö stad. Den kompletterande utredningen ger en fördjupande och bredare syn av platsen.
 • Arbetet med åtgärdsvalsanalysen för sjukhusområdet pågår och beräknas vara klar i februari 2021, då intensifieras dialogen med de privata fastighetsägare som berörs av projektet. En åtgärdsvalsanalys analyserar det sammanvägda behovet av ny infrastruktur i eller i direkt anslutning till detaljplaneområdet.
 • Arbete pågår med färdmedelsvalanalyser för att kunna definiera behov och placering av till exempel parkeringsytor för cyklar och bilar.
 • Region Kronoberg arbetar med att se hur man på bästa sätt disponerar det som ska få plats inom området.
 • Arbetet med att ta fram ett gestaltningsprogram för området har börjats, där bland annat en byggnadsantikvarie är med i arbetet för att koppla till riksintresse kulturmiljö på ett bra sätt.
 • Bullerutredningen kommer att uppdateras baserat på ny trafikprognos. Bullerutredningen analyserar vilka behov av bullerdämpande åtgärder som krävs baserat på den omarbetade trafikprognosen som är en del av åtgärdsvalsanalysen.

Delning av detaljplanen inför granskning

På grund av den komplexitet som finns på planområdets västra sida kommer detaljplanen att delas i en östra och en västra del inför granskningen. Detaljplanen för den östra sidan, där det nya sjukhuset ska ligga, kommer att gå ut på granskning i april. Den västra sidan kommer att hanteras som en egen detaljplan. Det gör att vi får mer tid till att ha en ännu bättre dialog med berörda fastighetsägare. En ungefärlig tidplan för detaljplaneprocessen för den västra sidan kommer att tas fram inom kort.

Lägesuppdatering vecka 2

För att kartlägga hur en eventuell flytt påverkar staden beslutade kommunstyrelsen den 12 januari 2021 att göra en utredning tillsammans med Region Kronoberg. Utredningen ska undersöka vilka möjligheter och effekter det blir för Växjö centrum vid en flytt.

Området i Räppe består av fastigheterna Rimfrosten 1, Räppe 7:3 och Räppe Stärkelsefabrik 2:1.

Varför Räppe?

Viktiga kriterier för valet av aktuell tomt för sjukhuset har varit:

 • möjligheten till 12-15 hektar mark,
 • att det finns närhet till stora vägar och till tågtrafik
 • att kunna börja byggarbete inom tre till fyra år.

En del av detaljplaneprocessen är att bestämma vilka ytor som krävs för sjukhusbyggnaden och för den nya infrastrukturen så att alla transporter till och från platsen fungerar.

Karta över området där nytt akutsjukhus föreslås byggas

Karta över området och fastigheterna Rimfrosten 1, Räppe 7:3 och Räppe Stärkelsefabrik 2:1.

Projektet nytt akutsjukhus ägs och leds av Region Kronoberg. Växjö kommun ansvarar för detaljplaneprocessen. Som en del av sjukhusbygget kommer det troligtvis att krävas kapacitetsförbättringar i tekniska system som exempelvis ledningsnät för vatten, avlopp, el, fiber, värme och kyla. Dessa system ägs idag av Växjö kommun, Växjö Energi och Wexnet. Det kommer även att krävas investeringar i trafikinfrastruktur som exempelvis trafikplatser, tågstation samt gång- och cykelvägar. Ansvarsfördelningen för dessa investeringar regleras i särskilda avtal mellan Växjö kommun, Region Kronoberg och Trafikverket.

Region Kronobergs webbplats om det nya sjukhuset Länk till annan webbplats. kan du läsa mer om projektet, samt den förstudie som bildat grund för regionfullmäktiges beslut.

Om sjukhuset

Hur stort ska det nya sjukhuset bli?

Planeringen baseras utifrån en yta på 105 000 kvadratmeter. I förslaget föreslås en byggnadshöjd på cirka 40 meter vilket motsvarar 8 våningar.

Vad kommer sjukhuset att innehålla?

Det är ännu inte bestämt vad som ska ingå, det vill säga vad utvecklingen mot nära vård kommer att innebära.

Hur kan en fast yta presenteras när det ännu inte är bestämt vad som ska ingå i sjukhuset?

Utgångspunkten har varit nuvarande verksamhet och de tydliga effektiviseringsmöjligheter som finns. Det finns en tillräckligt god bild av framtida behov. Större delen av den verksamhet som finns inom slutenvården kommer även att behövas i framtiden, som till exempel operation, akut verksamhet och förlossningsverksamhet. En viktig faktor om ett nytt sjukhus byggs är att lokalerna ska vara flexibla så att verksamheten på ett bra sätt kan anpassas efter behoven över tid.

När börjar det nya sjukhuset att byggas?

Enligt tidplan får Region Kronoberg tillträde till tomten i januari 2022 och kan börja sin markentreprenad i februari 2022.

När ska det stå klart?

Enligt tidplan kan sjukhuset stå klart i mars 2028. Driftsättning av sjukhuset tar cirka 6 månader.

Ska sjukhuset byggas i etapper?

Planeringen för byggnationen pågår där regionen bland annat ser över detta.

Vilka utbyggnadsmöjligheter finns?

En viktig faktor om ett nytt sjukhus byggs är att lokalerna ska vara flexibla så att verksamheten på ett bra sätt kan anpassas efter behoven över tid. I planeringen ges utrymme till utbyggnadsmöjligheter vid behov i framtiden.

Hur ska byggtrafiken till och från tomten hanteras?

Byggtrafiken kommer i första hand hanteras via Stora Räppevägen men även via den tunnel som kommer att byggas under riksväg 23 och som förbinder Bergsnäsvägen med sjukhustomten.

Vad händer med tomten om man inte tar ett inriktningsbeslut om nytt sjukhus?

Region Kronoberg äger tomten och det är upp till dem som fastighetsägare att avgöra det.

Vad är den främsta anledningen till att Region Kronoberg väljer att bygga nytt och inte renovera Centrallasarettet Växjö?

Att anpassa sjukhuset till framtidens behov skulle innebära betydande om- och tillbyggnationer av sjukhuset de närmaste 30 till 40 åren. Det kräver stora investeringar och är även påfrestande för patienter, besökare och alla verksamheter på sjukhuset. Utöver störningar från pågående byggarbeten skulle det innebära omfattande flyttrokader inom sjukhusområdet under en lång tid framöver.

Hur kommer sjukhuset att se ut?

Detaljplanen reglerar sjukhusets placering på tomten samt volym och höjd men inte dess gestaltning. Denna fråga hanteras i bygglovsprocessen.

Platsen i Räppe

Varför är Räppe den bästa platsen för ett nytt akutsjukhus?

Av sex alternativa platser i Växjö valdes Räppe då området uppfyller alla de lokaliseringskriterier som satts upp. Området bedöms genom sin storlek och läge som lämpligt för en ny sjukhusetablering.

Om detaljplanen

Vad är en detaljplan?

En detaljplan bestämmer vad som får byggas och vad platsen ska användas till. Detaljplanen och plankartan ligger till grund för kommande bygglovsprocess och är därför ett juridiskt bindande dokument. Planbeskrivningen är stöd i tolkning av plankartan och förklarar varför man reglerar som man gör. Detaljplanprocessen regleras av Plan- och bygglagen.

Vad ska detaljplanen pröva?

Detaljplanen ska beskriva allmänna platser, kvartersmark och vattenområden och gränserna för dessa. Detaljplanen prövar om platsen är lämplig. Exempelvis i detta fall, är det en lämplig plats för ett nytt sjukhus? För att den ska vara det så behöver man också (olika mycket från fall till fall) gå in och reglera med olika planbestämmelse. Ett exempel i detta fall är att man behöver hålla 45 meter från järnvägen och riksväg.

Vad är kommunens ansvar och vad är regionens ansvar i det här projektet?

Regionen ansvarar för att bestämma innehållet i det nya sjukhuset och i de administrativa lokaler som behövs. De ska också visa hur transporter till och från samt inom den framtida sjukhustomten ska fungera. Växjö kommun prövar om dessa lösningar är lämpliga enligt plan- och bygglagen. Det kan innebära att Region Kronoberg måste anpassa sina lösningar på ett sådant sätt att de negativa konsekvenserna blir så få som möjligt.

Vad bestäms i en detaljplan och vad bestäms i ett bygglov?

Detaljplanen lägger fast ytorna för allmän platsmark (kommunalt ägda gator, park- och naturmark) och kvartersmark (kvarter för bebyggelse) samt för vattenområden om det är aktuellt. I bygglovet prövas byggnadstekniska aspekter enligt byggregler och om bygglovet ryms inom de ramar som detaljplanen satt upp. Gestalningsfrågor kopplade till hur byggnaden ska se ut är också frågor som beslutas om i bygglovet och inte i detaljplanen.

Hur kan detaljplanen påverka byggplanerna?

Detaljplanen bestämmer till exempel hur stor del av kvartersmarken som får bebyggas och hur hög byggnaden få bli. Detaljplanen bestämmer också hur nära allmän gata, vatten eller natur- och parkmark som bebyggelse får läggas.

Hur och vad kan man som invånare påverka?

Som invånare och sakägare (om den egna fastigheten direkt berörs av detaljplanen) har du rätt att lämna synpunkter under två skeden i processen; samråd och granskning. Växjö kommun är skyldiga att visa om och hur man tillmötesgått de synpunkter som skickas in.

Var kan jag hitta mer information om detaljplanen och arbetet runt den?

Information om:

Hur samarbetar kommun och region i arbetet med detaljplanen?

Det finns en gemensam projektgrupp som hanterar allt som har med detaljplanen att göra. Till denna finns en särskild arbetsgrupp för trafik och infrastruktur där även Trafikverket medverkar. Det finns också en arbetsgrupp för tekniska system som fjärrvärme, vatten och avlopp, el och fiber.

Hur ser tidplanen ut för beslut om detaljplanen?

Ett första förslag till detaljplan (samrådsförslag) var ute på samråd i vecka 38–43 2020. Ett justerat förslag (granskningsförslag) var ute på granskning sommaren 2021. Därefter har detaljplanen färdigställts till en antagandehandling som beslutats politiskt av byggnadsnämnd, kommunstyrelsen och sist av kommunfullmäktige.

Översvämning

Hur ska ett nytt sjukhus klara en översvämning?

De utredningar som gjorts visar att det finns en översvämningsrisk på tomten väster om Helige å men inte på den östra sidan. Det nya sjukhuset kommer att ligga på den östra tomten. För att kunna möjliggöra bebyggelse även på den västra tomten krävs att ett antal åtgärder vidtas både inom och utanför planområdet.

Trafik

Hur mycket mer trafik kommer det bli med ett nytt sjukhus?

För att kunna beräkna vad det nya sjukhuset kommer innebära för trafikflöden i område har vi utgått från transportbehovet på dagens lasarettsområde i Växjö centrum vilket är cirka 6 100 personer fördelat på personal, gods, patienter och besökande. Dessa siffror har sedan räknats upp för att möta upp de förutsättningar som gäller på den nya tomten. Dessa siffror har sedan bakats in i Växjö kommuns övergripande prognosverktyg för trafikprognosen för Växjö stad 2040.

Hur mycket kommer det att bullra och hur skyddas befintlig bebyggelse?

Den bullerutredning som gjorts visar att det i dag finns enskilda områden som ligger över gällande riktvärden. Trafik till och från det nya sjukhuset kommer att påverka detta till viss del. Detaljplanen skriver att de bostadshus som riskerar att utsättas för bullernivåer över gällande riktvärden ska skyddas via olika typer av bullerdämpande åtgärder, till exempel vallar och plank.

Hur ska korsningen Stora Räppevägen/riksväg 23 utformas?

Riksväg 23 är en så kallad prioriterad väg i det nationella vägsystemet. Det innebär att Trafikverket ställer krav på att en planskild anslutning mellan det statliga vägnätet (riksväg 23) och det kommunala vägnätet (Stora Räppevägen och Bergsnäsvägen). För att bygga en sådan trafikplats krävs en antagen vägplan. Det är en process som regleras enlig väglagen och inte genom en detaljplan.

Region Kronoberg, Trafikverket och Växjö kommun har tillsammans tagit fram en så kallad åtgärdsvalsstudie där man analyserat de trafikåtgärder som krävs för att ett nytt sjukhus ska fungera på platsen. En sådan åtgärd är att bygga om dagens korsning mellan riksväg 23 och Stora Räppevägen till en trafikplats. Olika lösningar har analyserats och den som visas i förslag till detaljplan är en så kallad droppformad trafikplats. Trafikplatsens utformning bestäms inte i detaljplanen utan kommer att hanteras i en särskild vägplan. Detaljplanen säkerställer så att det finns tillräckligt med plats för den.

När byggs trafikplatsen?

Trafikplatsen måste vara klar innan sjukhuset står klart. Förutsatt att vägplanen startar under 2021 och får laga kraft under 2024 så bör en ny trafikplats stå klar sent 2026.

Var kommer stationen och när byggs den?

Stationen föreslås ligga där Räppe station låg innan. Då det redan finns dubbla järnvägsspår behöver det inte göras en särskild järnvägsplan för stationen. Byggnationen av stationen och den planskilda korsningen över Kust-till-kustbanan regleras i den västra detaljplanen. Arbetet med detaljplanen pågår under 2022. Målet är att starta arbetena under 2027 så att en station kan börja trafikeras i mitten av 2028.

Hur kommer Stora Räppevägen att se ut?

Även detta ska klarläggas inom ramen för åtgärdsvalsstudien. Utformningen kommer att påverkas av vilken typ av trafikplats som väljs. Det är högst troligt att infarten från Stora Räppevägen till Östra Räppevägen måste flyttas västerut och samordnas med övriga in- och utfarter till Stora Räppevägen.

Hur kommer man kunna gå och cykla i området?

Dagens cykeltunnel under riksväg 23 och cykelvägen genom området kommer att ligga kvar ungefär i dagens sträckning. På både den västra och östra sidan av Heliga å kommer det att byggas ett gångstråk. En ny gång- och cykelbro över Helige å i områdets norra del kommer att förbinda den östra tomten med den västra och den framtida tågstationen.

Hur ska barn kunna ta sig säkert till nya Räppevallen?

Barn och ungdomar kommer att kunna ta sig tryggt till nya Räppevallen via befintliga gång- och cykeltunnlar under riksväg 23.

Hur kommer tågen att gå?

Det vet vi inte i dagsläget. Målet är att trafiken ska börja trafikera stationen under sommaren 2028.

Hur kommer region- och stadsbussarna gå?

Det pågår övergripande analyser för detta just nu vilka ska bilda underlag för den kommande upphandlingen av stads- och regionbusstrafiken 2023. Var busshållplatser utanför och inne på själva sjukhustomten ska placeras är inte klart i dagsläget. Målet är att kunna visa mer detaljer i det granskningsförslag till detaljplanen. Tidplanen för region- och stadsbussar kommer i ett senare skede och hanteras inte inom detaljplanen.

Hur kommer ambulansen att gå?

Troligtvis kommer ambulansen att ansluta via den nya trafikplatsen. Den kommer även att kunna köra västerut på Stora Räppevägen

Hur kommer transporterna till och från sjukhuset att lösas?

In- och utfart för patienter, besökare och kollektivtrafik kommer att ske via Stora Räppevägen. Besöksparkeringar kommer att finnas i tomtens södra del. Gods- och personaltransporter sker via den nya anslutningen från Bergsnäsvägen via en ny tunnel under riksväg 23 till sjukhustomten. Servicebyggnader och personalparkering kommer att ligga i tomtens norra del.

Bebyggelse

Hur blir det med Alwex – ska de finnas kvar i området?

Förslaget möjliggör för Alwex att ligga kvar inom området.

Vad händer med Räppe GOIFs lokaler och gamla Wessels/Holmgrens bil?

Region Kronoberg kommer att riva befintliga klubb- och handelslokaler under 2021.

De bilder som visas på sjukhuset och kringbyggnaderna i detaljplanen - är det så det kommer att se ut/bli?

Bilderna visar en möjlig lösning för placering av sjukhusbyggnad samt transportflöden till och inom tomten. Den slutliga dispositionen av sjukhustomten kommer inte att läggas fast förrän i bygglovsansökan.

Senast uppdaterad: 1 juni 2023