Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Kronoberg

Från 5 november till 13 december gäller allmänna skärpta råd i Växjö kommun och Kronobergs län.

Stäng meddelande

Bostäder i Hagavik

Hagavik ligger i norra delen av Växjö, mellan Evedal och Sandsbro. Här planeras det för nya bostäder i en miljö nära natur och sjö.

Hagavik består av flera etapper, varav etapp 1 redan är utbyggd.

Bygga i Hagavik - Etapp 2

I området vid Helgasjöns strand mellan Evedal och Sandsbro pågår ett detaljplanearbete i syfte att omvandla området från ett fritidshusområde till ett område för permanentbostäder. Syftet är också att få till kommunalt vatten och avlopp.

Tanken är att skapa en i huvudsak gles bebyggelsestruktur norr om smalspåret medan området söder om smalspåret ska ha mer blandad bebyggelse och varierade byggnadshöjder

Detaljplaneprocessen etapp 2

Under hösten 2019 var detaljplaneförslaget för Hagavik etapp 2 ute på granskning. Det har kommit in en del synpunkter i samband med granskningen av planförslaget. Synpunkterna har bland annat handlat om strandskyddet. Vi kommer nu att se över frågan om strandskyddet och utreda om att låta strandskyddslinjen ligga kvar för att bättre uppfylla strandskyddslagstiftningens krav.

Detaljplanen beräknas att tas upp av byggnadsnämnden runt årsskiftet 2020/2021 för beslut om eventuell ny granskningsperiod. Mer information kommer i samband med nytt beslut i nämnden.

Detaljplanen för etapp 2

Knärot, en fridlyst orkidé

I området finns den fridlysta orkidén knärot och vi har ansökt om dispens för att få flytta orkidén. Mark- och miljödomstolen gav, i mars, dispens för att flytta knäroten.

Fridlyst orkidé - nyhet

Beslutet har sedan överklagats till Mark- och miljööverdomstolen.

Bygga i Hagavik -Etapp 3

Kommunen har fått i uppdrag att ta fram en ny detaljplan för asfaltsupplaget söder om Björnvägen, i närheten till Norremark.

Här planeras det för blandad bebyggelse med cirka 270 lägenheter.

Detaljplaneprocessen etapp 3

Detaljplanen var ute på granskning till den 6 november 2020.

Detaljplanen för etapp 3

Skriv ut
Senast uppdaterad: 9 november 2020