Telestadshöjden

Telestadshöjden ligger söder om Växjö. Här finns det planer på att bygga 700 bostäder och en skola.

Just nu arbetar vi med att ta fram en detaljplan för området. Planförslaget har behandlats i byggnadsnämndens arbetsutskott 2018-02-15 och byggnadsnämnden 2018-03-01 för godkännande. Detaljplanen antogs 2018-11-20 men har överklagats till mark- och miljödomstolen.

För mer information, se länk under relaterade länkar längre ner på sidan.

Detaljplaneprocessen i korthet:

Uppdrag

På beställning av sökande, exempelvis en förvaltning eller markägare, får stadsbyggnadskontoret i uppdrag av byggnadsnämnden att arbeta fram en detaljplan.

Samråd

Planförslaget skickas ut till berörda myndigheter, fastighetsägare och andra intressenter för att få in synpunkter. Synpunkterna sammanställs och besvaras i en så kallad samrådsredogörelse.  Därefter görs justeringar i detaljplanen.

Granskning

Berörda parter får ytterligare enmöjlighet att påverka planförslaget. Synpunkterna sammanställs i ett dokument som kallas utlåtande. Här kan det göras mindre justeringar i planförslaget.

Antagande

Byggnadsnämnden tar beslut om att anta detaljplanen. I vissa särskilda fall tas antagningsbeslutet i kommunfullmäktige. När detaljplanen är antagen skickas beslutet till Länsstyrelsen samt till de som inte fått sina synpunkter tillgodosedda. 

Överklagande

Den som är berörd av planen och har lämnat in skriftliga synpunkter under tidigare samråd eller granskning och inte fått dessa tillgodosedda har möjlighet att överklaga beslutet om att anta en detaljplan. Överklagande prövas av mark- och miljödomstolen.

Laga kraft

Att detaljplanen vinner laga kraft innebär att planens bestämmelser börjar gälla och att man kan börja förbereda området för de förändringar som beskrivs i detaljplanen. Det kan exempelvis handla om att ansöka om bygglov. Detaljplanen måste vinna laga kraft för att utbyggnad av gator ska ske.  

Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 april 2019
Trafik och stadsplanering