Välle Broar

Välle Broar ligger i södra delen av Växjö och är ett av våra träbyggnadsprojekt. Här byggs det bostäder av olika slag, bland annat studentbostäder.

Det här projektet är Sveriges i särklass största satsning på att bygga trähus. Det är också ett långsiktigt forskningsprojekt i samarbete med bland andra Linnéuniversitetet, träindustrin och skogskoncernen Södra. Projektet är indelat i olika delar (Portvakten, Vallen, Pelarsalen, Limnologen Syd, Strandsnäckan och Framtidsvägen) där vissa av dessa projekt är klara. Mer information om de avslutade projekten finns längre ner på den här sidan.

Ny förskola på Väludden

Förskolan kommer att ha plats för 70-80 barn fördelat på fem avdelningar. På tomten – som består av naturmark - finns även en privat förskola. Tanken är att de båda förskolorna ska samverka i sina utemiljöer för att barnen ska ha så bra och stimulerande ytor som möjligt för lek och pedagogisk verksamhet. Förskolorna kommer att ha separata angörings- och parkeringsytor.

Enligt planerna ska den nya förskolan byggas av korslimmat trä och målet är att uppnå certifieringen miljöbyggnad, nivå Silver. Det kommunala fastighetsbolaget Vöfab kommer att få uppdraget att bygga förskolan. Om allt går enligt planerna ska förskolan vara klar våren 2019.

bild på rött hus. vällebroar

Illustration: LBE Arkitekt AB.

Limnologen Syd

Limnologen Syd är ett område som ligger söderut längs med Teleborgsvägen. Här bygger vi fyra åttavåningshus med totalt 600 nya lägenheter. Det kommer även att byggas en ny förskola, lekplats och stadsdelspark här.

Geometriparken

Under hösten 2018 kommer vi att bygga en ny stadsdelspark. Parken har fått namnet Geometriparken där inspiration har hämtats från olika geometriska former som varit traditionella gestaltningselement i äldre parker. Här får traditionella former ett nytt uttryck och blir både mötesplats, lekplats och ett större parkrum. Geometriparken blir en stadsdelspark som kommer att kunna användas både av de som bor i området Limnologen Syd men även av övriga delar av Teleborg.

Förutom parken kommer det även byggas en förskola och en lekplats på området. Parken beräknas klar årsskiftet 2019/2020. Lekplatsen och förskolan kommer att vara klar i början av 2019.

Geometriparken

Lekplatsen står klar under vintern 2019, parken beräknas vara klar 2019/2020.

GBJ bygg

Vid Trummens strand bygger GBJ bygg ett nytt landmärke bostäder i tre etapper. Området kommer att innehålla bostadsrätter, samtliga med hög miljöprofil. Husen byggs helt i massivträ, ett naturmaterial som ger ett välbalanserat inomhusklimat och god ljudisolering. Beräknad inflyttning 2018 och 2019.

Läs mer om projektet på GBJs webbsida.länk till annan webbplats

Trähus i gatumiljö

GBJ bygg bygger 144 stycken bostadsrätter. Inflyttning 2018 och 2019.

Midroc

Midroc bygger 75 stycken hyreslägenheter i kvarteret Ekologen. Bygget kommer att präglas av stora inslag av träbyggnadsteknik och med höga krav på teknisk standard, miljömedvetenhet och energieffektiva lösningar. Den kommer att uppfylla kraven för miljöbyggnad, nivå silver. Planerad inflyttning under 2018.

Läs mer om projektet på Midrocs webbsida.länk till annan webbplats

Illustration av lägenhetskomplex i trä med balkonger.

Midroc bygger 75 stycken hyreslägenheter. Inflyttning vintern 2018.

Vallen

Vallen är ett område som ligger mellan Växjösjön och nordöstra Bergundasjön. Här bygger vi 196 lägenheter av olika slag. Det blir 6-8-våningshus längs med Söderleden och radhus i 2-3 våningar utmed Sjövallavägen. Det första husen på Vallen byggdes 2012 och nu bygger vi resten av området.

Midroc

Midroc planerar flerbostadshus i två etapper. Just nu pågår den sista etappen med 46 lägenheter. Det blir lägenheter på en till fyra rum och kök. Flera lägenheter har två balkonger, en del med stora takterrasser, många med utsikt över båda sjöarna. Området Vallen utvecklas av Växjöhem och Midroc i samarbete. Inflyttning beräknas ske med början under 2018.

Läs mer om projektet på Midrocs webbsida.länk till annan webbplats

3D-modell av tre ihopsatta lägenhetsbyggnader, en röd, en brun och en vit.

Midroc bygger 46 stycken bostadsrätter. Inflyttning 2018.

Pelarsalen

Pelarsalen är ett område som ligger norr om Vallviksvägen. Här byggs det 150 lägenheter i 5-6 våningar höga punkthus. Kvarteret ligger i närheten av tre sjöar: Södra Berundasjön, Växjösjön och Trummen. Det är även nära till park, dagvaruhandel, förskola, grundskola och universitet.

Dynacon

Dynacon bygger 150 bostadsrätter. Det blir flerbostadshus i sex våningar. Lägenheterna blir två till fyra rum och kök och några av de övre lägenheter kommer att ha etageplan. Planerad inflyttning under 2018.

Läs mer om projektet på Dynacons webbsida.länk till annan webbplats

Pelarsalen

Dynacon bygger 150 bostdsrätter. Inflyttning under 2018.

Docenten - studentbostäder

På Framtidsvägen bygger Växjöbostäder 248 studentbostäder. Det blir 240 stycken ettor och 8 tvåor. Ettorna är på 27 kvadratmeter och tvåorna är på 48 kvadratmeter. Lägenheterna kommer att byggas ovanpå ICAs nya butik som också kommer att byggas på Framtidsvägen. Inflyttning hösten 2018.

Läs mer om projektet på Växjöbostäders webbsida.länk till annan webbplats

3D-modell av grå lägenhetsbyggnad med balkonger, med fotgängare och grönska.

Växjöbostäder bygger 248 stycken studentlägenheter. Inflyttning hösten 2018.

Arken 1

Växjöbostäder bygger 79 hyresrätter på Öster, Sigfridsområdet vid sjön Trummen. Lägenheterna kommer bli ett till fem rum och kök.  Inflyttning beräknas ske vfrån februari 2019.

Läs mer om projektet på Växjöbostäders webbsida.länk till annan webbplats

Byggnad i trä.

Växjöbostäder bygger 79 hyresrätter på Sigfridsområdet. Inflyttning från februari 2019.

Strandsnäckan - färdigbyggt

Strandsnäckan ligger intill Växjösjön söder om Kampen. Här har GBJ byggt 42 bostadsrätter. Kvarteret Strandsnäckan byggdes i krysslimmat massivträ enligt ett österrikiskt koncept. Massivträ är helt naturligt, förnybart och kan återvinnas till 100%. Lägenheterna är 3 till 5 rum med kök och flera av lägenheter har byggts i etage och några har även en stor takterrass.

3D-modell av en avlång vit byggnad med balkonger, omringad av fotgängare och grönska.

Strandsnäckan innehåller 42 stycken bostadsrätter som blev klara sommaren 2017.

Portvakten 1 - färdigbyggt

Portvakten 1 ligger precis vid Växjösjön och Trummen. 2009 byggdes 64 lägenheter, med passivhusteknik, i två 8 våningshus. Husen byggdes av det kommunala bostadsbolaget men har därefter sålts och ombildats till bostadsrätter.

Limnologen - färdigbyggt

Limnologen består av fyra åttavåningshus vid sjön Trummen, mellan Linnéuniversitetet och centrum. Totalt har vi byggt 67 lägenheter här i olika storlekar från ett rum och kök till fem rum och kök. Bostäderna har utformats så att samtliga lägenheter får utsikt mot sjön. Merparten av lägenheterna har balkonger åt två håll. Lägenheterna blev klara 2009 och 2010 tilldelades Limnologen Stora Samhällsbyggarpriset.

Fyra vita och byggnader med orangea balkonger vid sjön Trummen.

Limnologen innehåller 67 stycken lägenheter vid Trummen som blev klara 2009.

Tenniscenter - färdigbyggt

Det är Södra som har byggt tenniscentret i närheten av deras huvudkontor på Skogsudden. Hallen är byggd med så kallad passivteknik. Det betyder att det går åt mycket lite energi. Bygget kommer också att vara ett sätt för Linnéuniversitetet att studera träbyggande i forsknings- och utvecklingssyfte.

Nytt träbyggnadsområde

En arbetsgrupp med representanter från kommunledningsförvaltningen, stadsbyggnadskontoret och VKAB har tagit fram ett förslag som blivit godkänt i kommunstyrelsen på ett nytt utökat träbyggnadsområde som ska ansluta till Välle Broar. Här nedanför ser du en bild på vilka områden som planeras att tillkomma. Det nya området hänger ihop med Välle Broar där vår vision är ett sammanhållet trähusområde runt sjöarna. Att utveckla ett nytt bostadsområde med fokus på trä stärker Växjö kommuns möjlighet att fortsätta vara en ledande aktör inom trähusbyggnation. Förslaget innebär inte några åtgärder i nuläget utan först kommer de träbyggnadsprojekt som pågår att slutföras.

1. Sigfridsområdet, Arken
2. Brände Udde
3. Universitetet
4. Limnologen Syd (bygget pågår)
5. Torparängen (bygget pågår)
6. Sallhagen
7. Jonsboda

Klicka här för att se en karta över de olika områdena.

Bakgrund och fakta om projektet

Regeringen antog 2004 en nationell strategi för att göra det enklare att bygga hus i trä. Redan året efter antog Växjö kommunfullmäktige dokumentet "Mer trä i byggandet" för att på lokal nivå, tillsammans med forskning och näringsliv, verka för att utveckla användningen av trä i byggandet. Det bestämdes att Välle Broar skulle bli ett område där den moderna trästaden ska byggas.

Inom Välle broar ska det inte bara byggas trähus, det ska dessutom byggas hus med låg energiförbrukning och låg miljöpåverkan. Välle broar är även ett långsiktigt forskningsprojekt med samarbete med bland andra Linnéuniversitetet, träindustrin och skogskoncernen Södra.

Att bygga hus av trä är en naturlig del i det svenska samhället, inte minst tack vare att tillgången på råvara är stor. Sedan 1994 är det tillåtet att bygga högre trähus än två våningar i Sverige.

Planprogram, detaljplanerplaner och exploateringsavtal ger ramar för alla parter men det är den engagerade kompetensen och viljan att i dialog utveckla träbyggandet som utgör den gemensamma värdegrunden.

Det enskilda projektet startar med en avsiktsförklaring där inriktning och ambitioner läggs fast. Utöver kommunen, byggherren och dennes konsulter kommer universitet och kansliet för den nationella trästrategin bidra med kunskap och idéer. Avsiktsförklaring bekräftas i de avtal kring plan och exploatering som skrivs. Växjö kommun följer sedan de enskilda projekten så att inriktning och ambitioner genomförs.

Växjö träbyggnadsstrategi

Växjö kommun värnar om miljön och det genomsyrar allt arbete som vi gör. Som en del i vårt miljöarbete har vi tagit fram en träbyggnadsstrategi för Växjö: Växjö - den moderna trästaden. Strategin ska få fler att bygga i trä, både kommunens bolag och byggindustrin i övrigt. År 2015 var vårt mål att 25 procent av alla nya hus som byggs av kommunkoncernen ska vara byggda i trä, vi nådde 44 procent. År 2020 vill vi ha ökat den andelen till 50 procent. Vår vision är att Småland ska bli ett nationellt centrum för modernt träbyggande. Ny version håller på att tas fram under 2017.  

Projektet Välle broar har pågått under en längre tid. En del projekt är redan färdiga, såsom till exempel de fyra bostadshusen vid Trummens strand (Limnologen) och de två passivhusen i Portvakten.

Välle broar breder ut sig över ett stort område och de olika delarna har olika namn. I dagsläget pågår dels byggnation vid Vallen, och dels planering av framtida byggnation inom områdena Pelarsalen och Limnologen Syd.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 6 maj 2019
Trafik och stadsplanering