Bevattningsförbud i Braås, Dädesjö och Böksholm

Från och med 18 juni och tillsvidare är det bevattningsförbud i orterna Braås, Dädesjö och Böksholm.

Stäng meddelande

Strandskydd

Strandskyddet gör att alla kan ta sig till stranden, inte bara de som äger mark där. Strandskyddet är också viktigt för att skydda växt- och djurlivet vid sjöar och vattendrag. Om du vill göra något på din tomt inom strandskyddet måste du ansöka om dispens för det.

Bygglovsanmälan, bygglovsansökan, förhandsbesked, strandskyddsdispens, rivningslov, marklov

Det här gäller inom strandskyddszonen

Inom strandskyddszonen får du inte:

 • bygga nya byggnader eller förändra de som redan finns till annat ändamål (till exempel omvandla sjöbodar till bostäder)
 • gräva eller på annat sätt förbereda för byggnation
 • bygga andra anläggningar eller anordningar som strider mot strandskyddets syfte, så att det försämrar tillgängligheten enligt allemansrätten eller försämrar livsvillkoren för växter och djur. Exempel på detta är båthamnar, bryggor, parkeringsplatser och golfbanor
 • göra åtgärder som kan skada växt- och djurliv, till exempel fälla träd, gräva eller gödsla

Åtgärder inom strandskyddat område

Du kan i vissa fall få dispens för att bygga eller ändra på din tomt om den ligger inom strandskyddsområdet. Du behöver ansöka om dispens för att bland annat:

 • fälla träd
 • gräva eller liknande åtgärder på platser där åtgärden skapar förändringar för växt- och djurlivet
 • bygga hus, bygga till eller bygga en komplementbyggnad
 • anlägga bryggor eller trädäck
 • anlägga en väg

Kan jag få dispens?

Inom strandskyddat områden kan du bara få dispens om åtgärden uppnår något av dessa särskilda skäl:

 • Åtgärden görs inom ett område som redan är ianspråktaget.
 • Avskilt från stranden, exempelvis om platsen ligger bakom befintliga byggnader, vältrafikerad väg, järnväg, större verksamhet eller annat där människan skapat hinder.
 • Anläggningar som måste ligga vid vatten, till exempel båtbrygga, hamn.
 • Om du exempelvis har en industriverksamhet och behöver utvidga din verksamhet.
 • Angeläget allmänt intresse, exempelvis tätortsutveckling, infrastruktur, åtgärder för friluftslivs-, naturvårds-, miljö- och kulturhistoriska intressen, tillgänglighetsanpassning.
 • Om det är en unik situation, under mycket speciella omständigheter eller annat angeläget intresse.
 • Om området sammanfaller med kommunens LIS-område, landsbygdsutveckling i strandnära läge

Mer information om särskilda skäl som anges i miljöbalken för att bevilja dispens eller upphäva strandskyddet. Länk till annan webbplats.

Du ansöker om dispens hos kommunen och när du ansöker måste du ge motiv för varför du ska få dispens.

Att tänka på inför och vid ansökan om strandskydd

Åtgärder inom strandskyddet som inte har dispens kan vara ett brott mot miljöbalken. Kontakta oss för dialog om du vill göra något inom strandskyddat område. Inför kontakt ha gärna förberett:

 • En karta där du markerat ut det du vill göra.
 • Fotografier över platsen

Ansökan om dispens skickas till kommunen som prövar dispensansökan mot en kostnad.

I ansökan ska du ha med:

 • Beskriv syftet med den åtgärd du söker för samt ange vilket särskilt skäl i miljöbalken Länk till annan webbplats. du söker stöd för dispens
 • Situationsplan, en karta där det ansökan gäller är markerat med tydliga mått och placering. Om du vill fälla träd ska trädens placering markeras.
 • Om du vill bygga eller bygga om en byggnad ska du också bifoga fasadritningar i skala 1:100 och planritningar.
 • Om du vill bygga eller bygga om en brygga ska du bifoga en konstruktionsritning. Det är en ritning som visar tekniken som bryggan kommer att byggas med samt hur den kommer att se ut när den är färdig. Bryggans höjd över vattenytan samt bredd och längd ska framgå, liksom hur bryggans landinfästning och eventuell förankring ute i vattnet ser ut. Vattendjupet vid stranden och längst ut på bryggan vid nocken ska också framgå.
 • Fotografier över platsen. Om du vill fälla träd måste foton av träden finnas med.

Tänk på att om du tänker bygga ny eller om en bostad/komplementbyggnad eller fälla träd behöver du också söka bygglov eller göra en anmälan.

För anläggningar i vatten kan du också behöva tillstånd för vattenverksamhet Länk till annan webbplats. från länsstyrelsen.

Vid ansökan om enskilt avlopp behöver du ofta gräva en så kallad provgrop. Om provgropen grävs inom strandskyddat område krävs det oftast ingen strandskyddsdispens, men i undantagsfall kan det krävas om provgropen grävs inom ett område för känslig natur.

Kostnaden för strandskyddsdispens är cirka 10 000 kronor.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 9 april 2021
Bygga och bo