Eldningsförbud i Kronobergs län

Länsstyrelsen har beslutat om eldningsförbud i Kronobergs län. Det råder extrem hög brandrisk i skog och mark.

Stäng meddelande

Avfall och återvinning

Det är kommunen som ansvarar för att ditt hushållsavfall tas omhand. Avgiften du betalar för sophämtningen ska täcka våra kostnader för hämtning, behandling av dina sopor och administrationen.

Vi har ansvaret för att hushållssoporna hämtas och vi tömmer slambrunnarna i hela kommunen. Hushållssoporna hämtas av en entreprenör, ett privat företag, på uppdrag av Växjö kommun. Tömning av slambrunnar och transport av containrar från återvinningscentraler sköts av kommunens egen personal.

Vad händer sedan med soporna?

De vanliga hushållssoporna som hämtas vid alla fastigheter skickas vidare till en förbränningsanläggning. Där omvandlas energin i avfallet till fjärrvärme.

Matavfall samlas in separat och lämnas till rötning vid kommunens avloppsreningsverk Sundet i Växjö. Där blir det dels ett miljövänligt fordonsbränsle, och dels en näringsrik rötrest som används som gödsel på åkermark.

Vem betalar?

Sophämtningen är helt avgiftsfinansierad. Det betyder att det du betalar för sophämtningen ska täcka våra kostnader för att ta hand om allt avfall. Taxan är också miljöstyrande. Det betyder att vi väljer den insamling och behandling av avfallet som är bäst för miljön.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 juli 2018
Bygga och bo