Snöröjning och halka

När snö eller rejäl halka kommer ställs det många frågor om hur vinterberedskapen fungerar och hur vi prioriterar.

I Växjö kommun är det tekniska förvaltningen som sköter snöröjningen av kommunala vägar. För statliga vägar ansvarar Trafikverket. 

Under vintersäsongen övervakar vår beredskapsgrupp väder och vägar via datorer och väderstationer dygnet runt. Det gör vi för att genast kunna ta beslut om vad som behöver göras, till exempel sätta in halkbekämpning och/eller snöröjning.

Så prioriterar vi

Normalt rycker vi ut för gång- och cykelvägar efter avslutat snöfall om minst 3 cm. För gator och vägar gäller 8-10 cm beroende på vind och snökonsistens. Under förutsättning att startkriterierna uppfylls är målsättningen är att de större vägarna samt gång- och cykelvägstråken ska vara halkfria när morgonrusningen sätter igång.

Prioritet 1

 • Vägar för viktiga samhällsfunktioner som räddningstjänst, polis och sjukhus
 • Huvudvägnät för cykelbanor
 • Vägar med mycket trafik under vissa perioder (till exempel pendlartrafik) eller under hela dygnet
 • Vägar som används av kollektivtrafiken
 • Infartsvägar till större områden, till exempel industriområden och handelsområden.

Prioritet 2

 • Större bostadsgator eller gator med mindre trafik
 • Gång- och cykelvägar med lägre trafik än huvudvägnätet

Prioritet 3

 • Övriga allmänna ytor med lite mindre trafik, till exempel villagator. Här prioriteras vägar fram till äldreboenden, skolor, förskolor och för att möjliggöra sophämtning. För villagator ska det ha kommit minst 8 cm snö innan vi röjer.
 • Parkeringsplatser snöröjs i regel under natten.

De större trafiklederna samt gång- och cykelvägar har första prioritet och snöröjs och halkbekämpas därför först. När dessa är färdigröjda börjar arbetet med matargator och busslinjer. Om det snöar mycket kan det betyda att vi behöver köra flera omgångar i prioritet 1 innan vi kan sätta igång prioritet 2.

Vissa parkgångar och stigar som är grusbelagda snöröjs inte då de tunga fordonen som vi använder kan förstöra dem.

Sopsaltning av cykelbanor

För att få fler som cyklar året runt sopsaltar vi fem populära cykelsträckor i staden:

 • Stationen – Universitetet
 • Runt Växjösjön
 • Storgatan (sträckan Liedbergsgatan – Arenastaden)
 • Liedbergsgatan (sträckan Storgatan – Pomonavägen)
 • Linnégatan/Sandsbrovägen (sträckan Storgatan - Erik Norbergs väg)

Sopsaltning innebär att en maskin först sopar bort snön och sedan sprider ut en mild saltlösning i stället för sand eller grus. Behandlingen fungerar i temperaturer ned till cirka 7 minusgrader. Om det blir fler minusgrader är det traditionellt vinterunderhåll med plogning och sandning som gäller även på dessa sträckor.

Gemensamt ansvar

Det är över 55 mil kommunala gator och 17 mil cykelväg i Växjö kommun som ska snöröjas och halkbekämpas. Det är mycket och vi behöver hjälpas åt för att det ska fungera.

Kommunen tar hand om körbanor, gång- och cykelvägar samt övrig allmän platsmark medan gångbanan utanför din fastighet är fastighetsägarens ansvar. För vinterväghållning på statliga vägar ansvarar Trafikverket.

Med gångbana menas den yta som behövs för att fotgängare ska kunna ta sig förbi fastigheten. Det behöver alltså inte vara en trottoar eller en markerad gång- och cykelbana.

Du som bor i hus eller äger fastighet

Fastighetsägaren ansvarar för att röja snö och se till att det inte är halt på trottoarerna utanför den egna fastigheten. Det gäller även andra ytor för gångtrafik även om de inte kallas för trottoarer. Det säger den lokala ordningsstadgan, "Föreskrifter om gångbanerenhållning för Växjö kommun" som du hittar under Relaterad information längre ner på sidan.

 • Snö ska röjas bort från gångbanan så snart som möjligt efter avslutat snöfall.
 • Forsla bort snön eller lägg upp den på ett sätt så att det går lätt att ta sig fram.
 • Snöröj ordentlig fram till ditt sopkärl så att sophämtarna kan tömma den enkelt.
 • Förebygg halka genom att sanda eller salta. Sand går att hämta kostnadsfritt i Svevias lokaler på Stinavägen 7, Växjö.
 • Sopa upp sanden när snön smält bort och spara den gärna för att använda nästa vinter igen. Underlätta för smältvattnet att rinna undan genom att hålla rännstensbrunnarna fria från snö och skräp.

I broschyren "Du som är fastighetsägare i Växjö kommun" finns mer information om vilket ansvar du har för snöröjning och renhållning utanför din fastighet året runt. Du hittar den under Relaterad information.

Undantag från ditt ansvar

På de flesta kommunala gator gör vi undantag från fastighetsägarnas skyldighet att hålla gångbanan fri från snö och is. Kommunen använder då gångbanan som snöupplag, det vill säga en tillfällig mellanlagring av snö.

Gator där fastighetsägarna måste snöröja hittar du i dokumentet "Vinterväghållning för gator i Växjö tätort" under Relaterade dokument.

Snöröjning från byggnader

Fastighetsägaren har ett stort ansvar. Snö och is som kan rasa ner och skada person eller egendom på offentlig plats ska utan oskäligt dröjsmål tas bort från tak, rännor och liknande anordningar. Snö och is ska inte rasa från tak, hängande istappar ska tas bort, smältvatten som fryser till is på trottoarer och snö som skottas ner från tak ska också tas bort.

Säkerheten är viktig vid dessa arbeten både för de som arbetar på taket och för de som passerar nere på marken. Skyddsanordningar kan behövas och en trafikanordningsplan kan ibland behöva upprättas. Läs mer och se exempel på avstängningar i dokumentet "Snöröjning från fastigheter" som du hittar under Relaterade dokument.

Har du synpunkter, klagomål, vill ge oss beröm eller göra en felanmälan?

Lämna synpunkter, beröm och klagomål

Felanmälan övrigt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 9 juli 2020
Trafik och stadsplanering