Trafiksäkerhet och regler

Det är viktigt att trafiksäkerhetstänket finns med i all om- och nybyggnad. Växjö kommun följer och utvärderar olyckstatistiken och utför de förändringar som anses rimliga för att förbättra trafiksäkerheten i befintlig trafikmiljö.

Arbetet med att tillgänglighetsanpassa övergångsställen pågår kontinuerligt, likaså utbyggnaden av gång- och cykelvägnätet.

Växjö kommun arbetar aktivt med både hårda och mjuka trafiksäkerhetsåtgärder. Hårda åtgärder kan innebära att kommunen planerar om skyltningen, anlägger av- och påstigningsplatser, bygger farthinder (till exempel gupp), sätter upp gång- och cykelgrindar och bilfållor.

Mjuka åtgärder innebär att kommunen försöker arbeta med attityder och värderingar i trafiken. Genom att jobba tillsammans med skolor, företag och ideella organisationer har kommunen goda förutsättningar att lyckas med att skapa en god trafikmiljö.

Ögonkontakt sökes i trafiken

Ögonkontakt sökes i trafiken är kommunens trafiksäkerhetskampanj sedan 2001. Målet är att minska trafikolyckorna och göra oss trafikanter mer ödmjuka. Läs mer på vår webbplats www.vaxjo.se/ogonkontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 april 2020
Trafik och stadsplanering