Centrumutveckling

För att skapa ett attraktivt centrum krävs ett starkt samarbete mellan centrums olika aktörer: fastighetsägare, näringsidkare och kommun. På den här sidan kan du följa arbetet med att ta fram nya målbilder för Växjö centrum.

I Växjö drivs centrumutvecklingen av Växjö Citysamverkan, ett bolag som samfällt ägs av dessa tre aktörer: fastighetsägarna i centrum, Växjö Centrumförening och Växjö kommun. Växjö Citysamverkan bildades 2008 och utgjorde grunden till att Växjö Centrum år 2010 utsågs till Årets stadskärna.

Läs mer om Växjö Citysamverkanlänk till annan webbplats.

Det går bra för Växjö Centrum. Organisationen Fastighetsägarna mäter varje år klimatet i Sveriges stadskärnor vilket presenteras i rapporten "Cityklimatet". Växjö har en stark utveckling när det gäller restaurang, café, skönhet och hälsa. Samtidigt tappar vi på detaljhandelssidan vilket inte är en långsiktigt hållbar utveckling för centrum som helhet.

Rapporten visar att de flesta stadskärnor i landet har en positiv utveckling. Stadskärnornas omsättning fortsätter att växa och alla branscher ökar förutom sällanköpsvaruhandeln. Under den senaste femårsperioden står sig Växjö bra i en jämförelse med andra jämförbara stadskärnor. Här har ökningen varit 12 procent under perioden 2012 - 2017.

Läs hela rapporten.länk till annan webbplats

Hösten 2018 startade Växjö kommun tillsammans med Växjö Citysamverkan arbetet med att ta fram en ny vision för centrum för att kunna söka årets stadskärna 2021. Projektet är ett samarbete med Växjö Citysamverkan, fastighetsägare och näringsidkare i centrum.

Syftet med projektet är att se över vilka behov som finns och få en gemensam målbild av vad centrum är idag samt att ta fram mål för det centrum vi vill ha och en plan på hur denna målbild målen ska nås. Dessutom ska projektet mynna ut i gemensamma målbilder för vår centrumkärna. Det här arbetet ska bilda underlag för Växjö Citysamverkans nya handlingsplan och för revideringen av Växjö kommuns nya stadsmiljöprogram. och som underlag till budgetberedningen 2019.

Under höst/vinter 2018 kommer det att genomföras 3 workshops med fokus på Växjös identitet, viktiga stråk och platser samt de målbilder (illustrationer) som sammanfattar arbetet med det framtida Växjö centrum. Tyréns som är ett konsultföretag inom samhällsbyggnad kommer att finnas med under hela processen och driva arbetet framåt.

Workshop 1:
6 september 2018

I den första workshopen i september höll Mia Wahlström från Tyréns, en inspirationsföreläsning. Mia har forskat på temat stadens själ och identitet. Hon har fokuserat på vad som utgör en stads attraktivitet och särskilt på invånarnas åsikter och preferenser när det gäller olika aspekter av hållbarhet och goda levnadsförhållanden. Vid det här tillfället fick deltagarna i uppgift skriva ner värdeord om Växjö centrum. För att komplettera med den yngre generationens tankar och idéer om centrum har likande uppgift genomförts med elever på Katedralskolan och Procivitas. Syftet var att få fram gemensamma värdeord som ringar in Växjö centrums identitet. Totalt har över 100 personer deltagit och bidragit med över 500 ord för att ringa in Växjös själ och identitet.

Några värdeord som ringar in Växjö centrums identitet:

  • Välkomnande
  • Trygghet
  • Grönt
  • Mysigt
  • Idrottsstad
  • Shoppingvänligt
  • Modernt
  • Glädje
  • Restauranger
  • Umgås

Workshop 2:
11 oktober 2018

I den här workshopen diskuterade deltagarna platser och stråk i centrum där det finns förbättringspotential - det var dags att sätta sig vid ritbordet!

Vilken karaktär ska dessa platser och stråk ha? Vilken roll och funktion? Vilket är det önskade utbudet?

Med utgångspunkt i Växjö centrums identitet och själ hade vi ett konstruktivt grupparbete där ett 60-tal fastighetsägare, handlare och representanter från kommunen tillsammans fick diskutera och reflektera över varandras synpunkter och idéer.

Workshop 3:
17 januari 2019

Vid denna sista workshop ska vi gå från bild till handling. Vi diskuterar och samlar oss kring de målbilder som tagits fram över viktiga stråk och platser i centrum. Genom att ta fram illustrationer över platser och stråk, såsom vi önskar att de ska se ut, skapar vi en gemensam grund för handling. Det blir då lättare för oss att veta vad fastighetsägare, handlare och kommunen kan göra för att nå dit gemensamt – ingen kan göra allt men alla kan göra något.

Tyck till om målbilderna!

På Kulturnatten den 26 januari 2019 kommer målbilderna att visas upp. Representanter från Växjö Citysamverkan och kommunen kommer att finnas på plats för att svar på frågor och ta emot synpunkter, tankar och idéer från växjöborna. Mer information kommer längre fram.

Båtsmanstorget

Växjös givna samlingsplats för det urbana utelivet. Serveringar och krogar skapar en inramning till Båtmanstorget som nu blivit stadens restaurangtorg som för tankarna till en sydligare piazza. Här finns väderskyddade och inglasade uteställen. Tempot är lite högre och torget lever även när mörkret faller. Gröna växter och palmer gör torget inbjudande och och gör så att man gärna dröjer kvar.

Båtsmanstorget

Willans park

Willans park är ett annat av stadens café- och restaurangtorg. Karaktären här är lugnare och inbjuder alla besökare, familjer och barn att stanna upp och kanske leka en stund under det vackra ståtliga trädet. Runt parken fikar och äter man, utbudet är familjärt och kompletterar handelns breda utbud på Storgatan. Willans Park upplevs som den absoluta mittpunkten i centrum som man gärna hänger på eller möter upp kompisen.

Willans park

Bländapassagen

Bländapassagen är inte bara en genväg mellan Storgatan och Sandgärdsgatan, den förbinder också stadens shoppingstråk ner mot stationsområdet. Här möts man, fikar och fixar, som man gör i sitt eget ljusa varma vardagsrum. Här finns en väderskyddad miljö som verkligen känns inbjudande en stor del av året.

Bländapassagen

Norra Järnvägsgatan

När du står på Norra Järnvägsgatan har du på ena sidan det äldre Växjö och på andra sidan möts du av stadens moderna arkitektur och uttryck. Här angör kollektivtrafik, tåg och bussar och skapar tillsammans med husens karaktär och utbud en genuin boulevardkänsla. Här kanske du går varje dag till arbetet, eller passerar på väg från tåget i ett aldrig sinande myller av människor. Du får en känsla av att du befinner dig i en större stad där det alltid händer spännande saker. Här är karaktären storstaden Växjö.

Norra Järnvägsgatan

Belysningen är en mycket viktig faktor för hur en centrumkärna upplevs. Hur gator, torg och parker ljussätts spelar stor roll för människors upplevelse av trygghet och välbefinnande. En trygg, varm och mysig stad är en stad man vill komma tillbaka till. Växjö centrum ska fungera för besökare under alla årstider och under dygnets alla timmar. Olika platser ställer olika krav men tänker vi rätt tillsammans kan vi skapa en fin centrumbelysning med förhållandevis små insatser. Här spelar fastighetsägarna en viktig roll för hur de ljussätter sina egna fasader. Butikernas och restaurangernas belysning spelar också en stor roll för helhetsupplevelsen.

Vi har tagit hjälp av belysningsexperter för att under hösten 2018 och början av 2019 ta fram en ny belysningsplan för centrum tillsammans med fastighetsägare och handeln. Förhoppningsvis ska detta blir startskottet för en mängd förbättringar på både gatu- och parkbelysning som på fasader och butikslokaler.

Fastighetsägare som är med i arbetet:

CA-Fastigheter, Edberg Fastigheter, Castellum, PG Sundberg AB, Rappe Fastigheter, Hjalmar Petri AB, Haglinds Fastigheter, Järnbolaget Ivar Lundahl AB, APP Fastigheter, Nyfosa och Kungsleden.

För att få en bättre kunskap om hur besökarna till centrum rör sig i gågatusystemet så har Växjö kommun tecknat ett 3-årigt avtal med systemleverantör Bumbee Labs.

Bumbee Labs besöksflödessystem mäter besöksflöden genom att fånga upp anonymiserade Wi-Fi-signaler i smarta mobiltelefoner. Mätningarna kan göras både utomhus som inomhus. I Växjö har det installerats ett system för utomhusmätning. Besöksflödena mäts anonymt och inte på individnivå och mätmetoden är ensam i sitt slag att ha ett godkännande från Datainspektionen.

Genom att få tillgång till detaljerade data kring hur besökaren agerar i en miljö ges aktörer såsom kommuner, fastighetsbolag och handlare en bättre möjlighet att höja kvaliteten på besöket. Samtidigt kan kunskapen om besöksflöden ger en mer rättvis bild inför etableringar och värderingar.

I Växjö centrum består systemet av 25 mätpunkter som mäter flödet både inom den traditionella centrumkärnan men även entrépunkterna till centrum.

Projekt: Målbildsprocessen, centrumutvecklingBeskrivning: Mätpunkter Växjö centrumBeställare: KommunledningsförvaltningenPlats: Växjö centrum

Bilden visar några mätpunkter i Växjö centrum.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 maj 2019
Trafik och stadsplanering