Politiska ansvarsområden inom kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen har utsett ansvariga politiker för ett antal områden. De ansvariga politikerna sitter som ledamöter eller ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott.

Varje område har minst två ansvariga politiker, en från majoriteten och en från oppositionen. Deras uppdrag är att med stöd av tjänstemän bevaka utvecklingen och ta initiativ på respektive bevakningsområde.

Infrastruktur

Nils Fransson (L) och Tony Lundstedt (S) ska bevaka och följa frågor kring övergripande, regional, nationell och internationell infrastruktur. Både fysisk och digital infrastuktur. Delta i dialog och samtal med trafikverket och Region Kronoberg. Hög prioritet på arbetet med höghasighetsbanan.

Arenastad

Per Schöldberg (C) och Gunnar Storbjörk (S) ska bevaka förhandla och ansvara för utvecklingen och framväxten av Arenastaden. Länken mellan idrottsklubbar på området och kommunen, bostadsbyggnation och kommersiell verksamhet.

Stationsområdet

Per Schöldberg (C) och Gunnar Storbjörk (S) ska bevaka förhandla och ansvara för utvecklingen och framväxten av stadsdelen kring Järnvägsområdet. Länken mellan byggherrar, entreprenörer på området och kommunen. Fokus på bostadsbyggnation, kollektivtrafik och kommersiell verksamhet.

Landsbygdsutveckling

Eva Johansson (C) och Carin Högstedt (V) ska vara kommunens länk ut till samhällsföreningar, landsbygdsråd, bygdegårdar samt övriga delar i civilsamhället på landsbygden för att tillvarata och uppmuntra alla goda krafter och idéer som bridrar till en positiv och levande landsbygd och en fortsatt utveckling av Växjö kommun.

Social entreprenörskap och folkhälsa

Jon Malmqvist (KD) och Tomas Thornell (S) ska bevaka och uppmuntra det ideella engagemanget och samhällsentreprenörskap som bedrivs av idrottsföreningar, pensionärsorganisationer, handikapporganisationer, kulturföreningar, kyrkor och ungdomsföreningar mfl för att stärka demokratin och välfärden ytterligare i kommunen. Följa och bevaka folkhälsoarbetet och samverka med Region Kronoberg och berörda myndigheter.

Stadsutvecklingsråd och Cityfrågor

Anna Tenje (M)  och Tomas Thornell (S) ska bevaka och leda det strategiska arbetet med stadsutveckling i det nybildande stadsutvecklingsrådet. Föra dialog med fastighetsägare och näringsidkare i staden tillsammans med Citysamverkan. Det strategiska arbetet med utvecklingen av Ringsberg/Kristineberg ligger här.

Samverkansråd

Eva Johansson (C) och Carin Högstedt (V) ska bevaka och leda det strategiska arbetet med ökad tillgänglighet, samverka med Handikappsorganisationerna och Region Kronoberg.

Bostadsbyggnation och träbyggnation

Catharina Winberg (M)  och Tony Lundstedt (S) ska bevaka och leda arbetet med att öka bostadsbyggnationen i Växjö, framtidens boende för äldre samt samverka kring träbyggnation.

Brottsförebyggande råd

KS presidium

Universitetsråd

KS presidium

Miljöberedning

Bo Frank (M) och Cheryl Jones Fur (MP) ska leda, utveckla och bevaka arbetet inom Europas Grönaste stad och miljöpolitiken.

Integrations- och mångfaldsberedning

Oliver Rosengren (M), Magnus P Wåhlin (MP) och Malin Lauber (S) ska bevaka och leda det samlade arbetet för integration, urban utveckling, mångfald och jämställdhet för kommunen och för Växjö i stort. Fokus för integrationsarbetet ska ligga på sysselsättning och egen försörjning. Växjö ska gå i täten för mångfald och jämställdhet.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 10 oktober 2018
Politik och demokrati