Funktionsnedsättning

Om du har en funktionsnedsättning kan du få stöd och hjälp så att du kan leva ett så självständigt liv som möjligt.

Under Hjälp och stöd i menyn kan du läsa om olika former av hjälp och stöd.
Nedan beskrivs vad som händer med din ansökan och hur du ansöker.

Ansökan och utredning

En handläggare tar emot din ansökan och tar kontakt med dig. Ni kommer överens om en tid för ett besök. Vid mötet samtalar ni om vad du behöver hjälp med. Du kan också behöva lämna intyg exempelvis från läkare, psykolog eller liknande.
Uppgifterna sammanfattas sedan i en skriftlig utredning som du har rätt att läsa och lämna synpunkter på. Din ansökan prövas individuellt.
När utredningen är klar och bedömningen är gjord fattas ett formellt beslut. Ett skriftligt beslut skickas hem till dig.  

Om du vill överklaga

Är du missnöjd med beslutet har du rätt att överklaga. Din överklagan ska vara skriftlig. I skrivelsen ska du ange vilket beslut du överklagar, den ändring du vill ha samt varför du vill ha beslutet ändrat. Handläggaren kan hjälpa dig med att formulera din överklagan.

Din överklagan skickar du in till den nämnd som är ansvarig för beslutet. I det beslutsmeddelande du fått hemskickat finns all information om hur du överklagar och vart din överklagan ska skickas. Din överklagan ska ha inkommit inom tre veckor från det att du tagit del av beslutet.

Efter att du fått ditt beslut

Handläggaren skickar, efter ditt samtycke, beslutet och utredningen till den utförare som blir ansvarig för att  din beviljade hjälp utförs. Du blir kontaktad och tillsammans planerar ni hur din hjälp bäst ska genomföras, detta skrivs ner i en genomförandeplan. Planen är viktig för att ansvarig personal ska kunna ge dig det stöd du behöver. Din genomförandeplan följs upp regelbundet tillsammans med dig.

Uppföljning

Efter cirka fyra veckor följer handläggaren upp om din insats har påbörjats. Enhetschefen/verksamhetschefen ansvarar för att din genomförandeplan upprättas. Därefter följs ditt beslut upp årligen eller vid behov. Om dina behov ändras är du skyldig att meddela handläggaren om det. Då kommer beslutet att prövas på nytt.

Har du fått ett tidsbegränsat beslut enligt LSS måste du själv begära insatsen på nytt.

Ansökan E-tjänst

Ansök om LSS-insatser

Ansök om hemtjänst, särskilt boende, boendestöd, matdistribution, trygghetslarm mm.

Ansökningsblanketter

Personer med utvecklingsstörning eller fysisk funktionsnedsättning ansöker hos omsorgsförvaltningen.

Ansök om LSS-insatser (omsorgsförvaltningen)

Ansök om hemtjänst, boendestöd, matdistribution, trygghetslarm mm. (omsorgsförvaltningen)

Personer med psykisk- och eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning i form av autism eller autismliknande tillstånd ansöker hos arbete och välfärd.

Ansök om LSS-insatser (arbete och välfärd vuxna)

Ansök om LSS-insatser (arbete och välfärd barn och familj)

Ansök om boendestöd, matdistribution, trygghetslarm mm (arbete och välfärd)

Skriv ut
Senast uppdaterad: 21 augusti 2018
Stöd och omsorg