Vår vision

Växjö stationsområde byggdes på 1870-talet för en stad med knappt 4000 invånare. Staden växer för varje år och vi vill utvecklas med den och bygga en säker, tillgänglig mötesplats för invånare, besökare och resenärer.

Stationsområdet ligger i Växjö centrum och består av:

  • Bangården (spår, perronger och gångbro)
  • Norra sidan (bussterminal, station, kommunhus, handel och parkeringsplatser)
  • Södra sidan (kontor, parkeringsplatser och bostäder)

Målsättningarna för projektet är:

  • Att skapa en attraktiv entré till staden, vidga centrum och stärka dess konkurrenskraft.
  • Att skapa en tydlig målpunkt i centrum och stärka utvecklingsmöjligheterna för kollektivt resande.
  • Att i WTC skapa en mötesplats för regionala och internationella näringslivskontakter och handel. 

Högre trafikbelastning

Området mellan Norra Järnvägsgatan och järnvägsområdet är idag helt utnyttjat för buss, tåg- och taxitrafik. Detta i kombination med privata bilar och gångtrafikanter gör att Norra järnvägsgatan vid högtrafik tenderar att stanna upp och bli svårframkomlig. Planförslaget förslår därför en stängning av delar av Norra Järnvägsgatan i syfte att öka framkomligheten för kollektivtrafiken. Detaljplanen ger möjlighet till två bussgator.

Gång och cykeltrafikanter

Antalet cyklar som ska få plats att parkeras vid resecentrum har för varje år ökat och cykelparkeringen upptar idag en stor del av platsen mellan de bägge stationsbyggnaderna. Tågresenärer passerar idag spårområdet i markplanet, vilket ger låg säkerhet. Här har vi byggt trappor ner till spåren som gör att resenärer inte längre behöver passera över spåren. Avståndet mellan perrong och väntsal är så långt, och det i kombination med de korta tågstoppen gör att resenärerna måste stå utomhus och invänta tågen.

Att skapa stadskänsla

Idag finns det en avsaknad av en sammanbunden stadskänsla då den enda bebyggelse som avgränsar spårområdet från kvarteren norr om Norra Järnvägsgatan är resecentrum och den gamla stationsbyggnaden. Dessa ligger dessutom tillbakadragna från gatulivet.

Gångbron över spårområdet sammanbinder stadsdelen Söder med centrum fysiskt, men den inger inte känslan av att man befinner sig mitt i staden. Upplevelsemässigt ligger till exempel Smålands museum inte i centrum, trots att det är kortare väg mellan museet och resecentret, än mellan resecentret och Stortorget.

Området, framförallt väster om resecentrum, kan stora delar av dagen upplevas som ödsligt.  

Sommaren 2014 invigdes Västerbron som ska binda samman Centrum med Söder, men den ska också öka tillgängligheten och säkerheten för resenärer till och från spåren med både trappor och hissar. 

Att behålla rutnätet kring stadskärnan 

Växjö stadskärna är uppbyggt utifrån en rutnätsplan, det vill säga med tydliga strukturer och kvarter som skapar ett rutnät. Planförslaget ger möjlighet att skapa nya ytor utan att behöva frångå rutnätsstadens skala.

Att gestalta det nya området 

Stationsområdet ingår som en viktig del av riksintresset för kulturmiljön. Detta medför att ”ny bebyggelse i skala och karaktär bör anpassas till befintlig miljö och att förnyelsen måste göras med självförtroende och höga ambitioner, på ett sätt där det nya ”samtalar” med det gamla.”

Den gamla stationsbyggnaden är idag en viktig fondbyggnad som ska ligga kvar som en förutsättning i den kommande gestaltningenav området. Bangårdsområdet omdisponeras från godstrafik och persontrafik till enbart persontrafik. Det ger utrymme för att förtäta staden med ny bebyggelse på båda sidor om den nya bangården.

På den norra sidan får bussterminalen en helt ny utformning. Det planeras för två bussgator. En för stadsbussar och en för regionbussar och det kommer även att byggas en ny station och ett nytt kommunhus. På den södra sidan pågår den sista etappen av bostäder samtidigt som torgytan framför Västerbron håller på att färdigställas.

Delarna skapar helheten

Här är Växjö kommuns bild av det nya stationsområdet som håller på att växa fram i Växjö. Med bilden vill vi visa hur de nya kvarteren, platserna och stråken kommer att komplettera den befintliga rutnätstaden - inte detaljer som husens färg eller form.

Illustration stationsområdet, byggnader, stads- och stationshus.

Bilden illustrerar bland annat kvartersstrukturerna, byggnader, gångstråk, bussgator och mötesplatser. Illustrationen är framtagen för att ge allmänhet och andra intressenter en idé om hur helheten kommer att se ut på området utan att fastna vid detaljer som husens färger och form.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 17 april 2019
Trafik och stadsplanering