Frågor och svar

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna som har ställts om Växjö stationsområde. Klicka på rubrikerna för att läsa mer. Undrar du något? Ställ din fråga i formuläret nedanför. Vi svarar inom 3 arbetsdagar.Varför anordnades det en arkitekttävling?

Växjö kommun vill göra något extra och unikt och anordnade därför en arkitekttävling för att få in flera förslag från olika arkitekter.

Hur gick arkitekttävlingen till?

I det här fallet startade arkitekttävlingen med en öppen intresseanmälan via Tendsign som är ett upphandlingsverktyg som ofta används för upphandlingar. Tävlingen annonserades både nationellt och internationellt där alla arkitekter som ville fick möjlighet att lämna in en intresseanmälan. 

Därefter valde en urvalsjury ut fem arkitektföretag som fick tävla vidare om att rita det nya stads- och stationshuset. Urvalet byggde bland annat på en sammantagen bedömning utifrån inlämnat material, tidigare referenser och projekt samt förmåga att organisera, leda och att kunna gestalta funktionella och ekonomiskt genomförbara lösningar.

De fem arkitektföretag som blev utvalda tävlade vidare om att rita den nya stationen och kommuhuset i Växjö. Utvalda arkitekter och deras förslag var dolda för tävlingsjuryn och allmänhet till dess att en vinnare var utsedd. Detta för att bedömningen skulle genomföras så objektivt som möjligt. Tävlingsjuryn utgick ifrån följande kriterier i bedömningen av förslagen:

  • Kvalitet och gestaltning
  • Funktion, samband, logistik och tillgänglighet
  • Förutsättningar att det ska vara ett kostnadseffektivt byggande för framtiden
  • Material och hållbarhet, fokus på hållbarhet enligt certifiering Miljöbyggnad GULD

Här kan du läsa tävlingsprogrammet i sin helhet.

När alla förslag var inlämnade tävlingsjuryn att gå igenom och utvärdera dessa utifrån kriterierna i tävlingsprogrammet. I januari ska tävlingsjuryn utse en vinnare och i samband med det kommer det att vara en utställning av alla bidrag.

Varför valde ni att anordna arkitekttävlingen på detta sätt?

Efter en diskussion med Sveriges Arkitekter ansåg kommunledningen att byggstarten skulle förskjutas med cirka 6-12 månader om arkitekttävlingen anordnades genom dem. Därför fick Vöfab uppdraget att starta upp tävlingen. Anonymiteten är ett krav enligt LOU (Lagen om offentlig upphandling). De utvalda arkitekterna är därför anonyma tills tävlingen är avgjord. 

Vilka satt i juryn?

Urvalsjuryn

Marie Hallsten-Eriksson (Växjö kommun)
Per Gustafsson (Växjö Kommun)
Paul Herbertsson (Växjö kommun)
David Johansson (Växjö kommun)
Andreas Meyer (Jernhusen)
Christer Carlsson (Vöfab)
Ingvar Eek (Vöfab)

Tävlingsjuryn

Ordförande Per Schöldberg (C), kommunalråd och kommunstyrelsens representant
Gert Wingårdh, extern arkitekt
Dorte Mandrup, extern arkitekt
Henrik Wibroe, stadsarkitekt Växjö kommun
Catharina Winberg (M), kommunstyrelsens representant
Tony Lundstedt (S), kommunstyrelsens representant
Thomas Fröslev, Jernhusen
Monica Skagne, kommunchef, Växjö kommun
Ove Dahl, projektledare nya stadshuset, Växjö kommun

Hur har urvalsjuryn och tävlingsjuryn valts ut?

Urvalsjuryn består av representanter från Vöfab, Jernhusen, lokalförsörjningsgruppen och planeringskontoret och är en större grupp för att bredda kompetensen. Alla har kompetens inom sina respektive områden men också med gedigen upphandlingskompetens. Gruppen bedömde intresseanmälningarna utifrån uppsatta kriterier. Uravlsjuryn presenterades av Ove Dahl som är projektledare för stadshuset i den politiska stygruppen där den också beslutades.

Tävlingsjuryn består av representanter från Växjö kommun, Jernhusen, VKAB och två stycken externa arkitekter. För att det ska få kallas en arkitekttävling så måste minst 1/3 av juryn bestå av arkitekter vilket uppfylls genom Gert Wingårdh, Dorte Mandrup och Henrik Wibroe. Juryns sammansättning beslutades i den politiska styrgruppen som fanns i början av projektet.

Fick alla arkitekter vara med i arkitekttävlingen?

Ja, alla som hade tillgång till Tendsign fick möjlighet att lämna in en intresseanmälan.

Vad hände när bidragen var inlämnade?

En tävlingsjuryn arbetade med förslagen som kom in för att i slutet av januari utse en vinnare. Växjö kommun valde att utse en jury enligt Sveriges Arkitekters upplägg med tre arkitekter som ingår i juryn för att få en professionell bedömning av de fem förslag från inbjudna arkitektkontor. Juryn hade till sin hjälp experter inom ekonomi, miljö och hållbarhet för att kunna göra den slutliga bedömningen. Samtliga förslag var anonyma tills vinnande förslag hade utsetts. Växjö kommun valde denna modell för att ha ett säkrare underlag inför det investeringsbeslut som tas i kommunfullmäktige i okotber 2017.

Varför fick jag inte rösta på de fem förslagen som blev utvalda?

Det är en stor och svår uppgift att sätta sig in de behov och krav som verksamheterna och omgivningen ställer på den nya byggnaden. Utseendet är bara en av alla aspekter som ska bedömas.

Vår uppfattning var att detta arbete gjordes bäst av en grupp noga utvalda personer med blandade kompetenser, lång erfarenhet och stor omvärldsbevakning. Deras profession kunde ge oss ett tydligt besked om förslagen var genomförbara både ur ett ekonomiskt och utformningsperspektiv.

Växjöborna representerades väl av de kommunala politiker som ingår i gruppen, Catharina Winberg, Tony Lundstedt och Per Schöldberg.  

Kunde jag se alla bidrag som var med och tävlade? 

Alla fem bidragen ställdes ut för allmänheten efter att tävlingen var avslutad. Utställningen fanns tillgänglig i stadsbiblioteket (röda rummet) mellan den 26 januari - 26 februari 2017. 

Tävlingsbidragen från de fem arkitektföretagen lämnades in den 24 november 2016 och juryn har sedan arbetat med de fem förslagen. Den 24 januari 2017 presenterades vinnaren - White Arkitekter. 


Tävlingen är avslutad och det blev White Arkitekter som ritar Växjös nya station och kommunhus.

Varför vann det här förslaget?

I vårt tävlingsprogram har vi angett fem olika kriterier för utvärderingen och juryn var helt enig om att detta förslag låg i topp i samtliga kriterier och bäst uppfyller Växjö kommuns och Jernhusens behov och önskemål.

Motiveringen lyder:

Förslaget redovisar en väl sammanhållen och karaktärsfull byggnad med ett starkt uttryck, en ny siluett och ett nytt signum för Växjö stad. Mot norr och längs Norra Järnvägsgatan har byggnaden två våningar, en byggnadshöjd anpassad till gatans och stadens skala. Däröver reser sig ett tak i fyra våningar som skapar byggnadens egen identitet. Byggnaden har fått en rationell och effektiv utformning och har bedömts vara kostnadseffektiv såväl i byggkostnad, drift som underhåll.

Byggnaden har tre tydliga entréer som kopplar sig väl till stadens struktur, på bron, i Klostergatans fond och österut mot det nya Stadshustorget. Elegant flätas dessa tre entréer interiört ihop i ”Växjös vardagsrum” ett vackert vertikalt rum med träkänsla som knyter ihop alla våningarna i byggnaden. Stadshusets reception på andra våningen kan enkelt nås från alla tre entréer. Från entrén mot öster kopplas stadshus och station tydligt samman med en tilltalande bred trappa, utformad som en mötesplats, med plats att sitta i och uppleva staden från. Stadshusets entré och reception, stationens food court och väntsal och ”Växjös vardagsrum” skapar tillsammans genom rummens disponering en god samverkan, stor öppenhet och fantastisk överblick. Förslaget har vidareutvecklat programmets idéer kring funktionen ”Växjös vardagsrum” och tydligt tagit idéerna ytterligare ett steg och därmed skapat plats för naturliga möten mellan kommunens funktioner och medborgare.

”Under ett tak” redovisar interiört synliga pelare, balkar och undertak i trä som ger interiörerna en varm träkaraktär. Bjälklag av massivträskivor och ovanpåliggande installationsgolv ger en bjälklagskonstruktion som möjliggör att ge god ljudmiljö. Väl övervägda våningshöjder 4 och 6 meter som ger goda förutsättningar för en känsla av rymd och möjligheter för ett gott luftklimat. Våning 3-6 har i förslaget fått stora sammanhängande golvytor som ger stor flexibilitet för kontoren både inom varje enskild avdelning och mellan avdelningarna. Kontorsplanen redovisar lösningar med god möblerbarhet. Utformningen med mindre rum i det stora rummet säkerställer möjligheterna för en god arbetsmiljö. Väntsalen har fått ett bra läge som ger överblick till tåg och bussar. I källare redovisas en intressant lösning för parkering av cyklar och ett mindre antal bilar. Förslaget redovisar goda materialval, pelar/balk-system i trä, dubbelglasfasad, liten omslutande area i förhållande till golv area med mera som tillsammans tydligt skapar förutsättningar för att uppnå god hållbarhet, enligt tävlingsprogrammets krav Miljöbyggnad guld.

Juryn vill att förslagsställare arbetar vidare med gestaltningen av det yttre glasskiktet för att säkerställa att byggnaden ges ett uttryck hållbar över tid. Disponeringen av entrévåningen vad gäller butiker och food court bedömer juryn kan ändras för att skapa en ännu större öppenhet. Avstängningars placering, för de olika ytorna med olika öppettider, behöver ses över. Förslaget redovisar en del täta partier i entréplan mot gata, juryn vill att dessa bearbetas och att ”baksideskänsla” inte uppstår. Förslaget föreslår förtjänstfullt en ny bro söder ut med en utformning som skapar möjligheter för museets park att utvecklas till ett mer tillgängligt parkrum för staden. (utanför programmet). 

Sammantaget är det vinnande förslaget en väl genomtänkt byggnad i alla delar som klarar att leva upp till Växjös krav och intentioner om en hållbar framtid.

Vi tycker att vi hittat ett förslag som har en hög arkitektonisk kvalitet och gestaltning som kommer att vara en tillgång i staden och i färdigställandet av stationsområdet. Vi anser också att det är en vacker byggnad, men smaken är olika. Vad som anses vara snyggt ändras hela tiden, men en byggnad står länge. Det är därför viktig att bygga något som står sig över tid. De som är bäst på att avgöra detta är erfarna arkitekter som Gert Wingårdh, Dorte Mandrup och Henrik Wibroe som har ingått i jurygruppen.

Kan jag överklaga vinnarförslaget?

De arkitektkontor som har varit med och tävlat kan självklart överklaga juryns utslag, men i övrigt kan det inte överklagas.

Varför får Växjöborna inte rösta på de fem förslagen?

Det är en stor och svår uppgift att sätta sig in de behov och krav som verksamheterna och omgivningen ställer på den nya byggnaden. Utseendet är bara en av alla aspekter som ska bedömas.

Vår uppfattning är detta arbete görs bäst av en grupp noga utvalda personer med blandade kompetenser, lång erfarenhet och stor omvärldsbevakning. Deras profession kan ge oss ett tydligt besked om förslagen är genomförbara både ur ett ekonomiskt och utformningsperspektiv.

Växjöborna representeras väl av de kommunala politiker som ingår i gruppen, Catharina Winberg, Tony Lundstedt och Per Schöldberg.  


Hur ska den nya stationen och det nya kommmunhuset att se ut?

Bilden visar hur det vinnande förslaget ser ut. Det här är en visionsbild vilket innebär att saker kan komma att förändras.

Illustrationsskiss över ett hus med glasfasad med människor som går framför.

Varför och vem har bestämt att det ska byggas en ny station och ett nytt kommunhus

De tekniska installationerna som exempelvis ventilation och vs är väldigt dåliga i nuvarande kommunhus. Vi har därför gjort flera utredningar med kostnadsbedömningar som har presenterats, men man har sett att det blir billigare att bygga ett nytt hus. 2014 fick Vöfab i uppdrag att utreda möjligheten att bygga om kommunhuset till lägenheter. Politikerna sa ja till ombyggnationen och gav oss i uppdrag att ta fram ett förslag på utformning och investering. Ett förslag på plats för det nya kommunhuset togs fram. Valet föll på norra stationsområdet.  2015 kom Jernhusen med i bilden, eftersom de är i behov av en större station. Då uppkom tanken med en kombinerad byggnad med kommunhus och station. Växjö växer och stationsområdet dimensioneras nu för 100 000 invånare i Växjö.

När ska Växjös nya station och kommunhus att byggas?

Bygget startar våren 2018 och ska vara klart årskiftet 2020/2021.

Vem ska bygga den nya stationen och det nya kommunhuset?

Företaget Skanska bygger Växjös nya station och kommunhus. 

Var ska den nya stationen och det nya kommunhuset ligga?

Den nya stationen och kommunhuset kommer att ligga på norra stationsområdet där befintligt resecentrum ligger idag.

Hur stort blir det Växjös nya station och kommunhus?

Byggnaden blir cirka 16 400 kvadratmeter, med en fördelning enligt nedan:

  • Kommunhus, cirka 13 770 kvadratmeter. Växjö kommun har bedömt att det finns behov av ett nytt modernt stadshus för kommunens tjänstemän. Dagens kommunhus som är av äldre modell är ineffektivt, omodernt och har onödigt stora utrymmen. Det nya stadshuset ska kunna innehålla cirka 600 arbetsplatser och ett antal utrymmen för gemensamma funktioner.
  • Stationen, cirka 1 850 kvadratmeter. Den nya stationen ska inrymma väntsal, butiker, restauranger med mera. Den ska utformas med resenärens bästa i fokus sett till de olika besöksgruppernas olika behov av service.
  • "Växjös vardagsrum", cirka 780 kvadratmeter. Utöver stadshuset och stationen tillkommer detta allmänna utrymme som kommer att fungera som en social knutpunkt inomhus. Samtidigt ska utrymmet tillsammans med befintlig gång- och cykelbro koppla samman stadsdelarna centrum och söder.

Hur hög, lång och bred kommer byggnaden att bli?

Huset blir 6 våningar (+källare) högt, cirka 100 meter långt och 30 meter brett.

Kommer stationen och kommunhuset vara i samma byggnad?

Ja. Ambitionen är en unik kombination av en station och kommunhus, där ett kommunhus placeras ovanpå en station.

Vad menar ni med "vardagsrummet"?

Det är den gemensamma huvudentrén och ska vara integrerat med övriga delar i byggnaden. Här möter du upp vänner, medresenärer och arbetskollegor. Ett exempel att likna Växjös vardagsrum med är "ringen" på centralstationen i Stockholm. Det är en plats där det alltid är ett flöde av människor på väg till pendeltåget, tunnelbanan eller bussen.

Vad händer med befintligt resecentrum?

För att göra plats för den nya stationen och kommunhuset kommer befintligt resecentrum att rivas våren 2018.

Vad händer med gamla järnvägsstationen?

Den gamla järnvägsstationen kommer att stå kvar som byggnad men vad det blir för verksamhet där är ännu oklart.

Var ska resenärerna ta vägen under tiden bygget pågår? 

En tillfällig station kommer att byggas vid Västerbron, borta vid Tegnérkyrkogården. Bygget startar i februari och är klart i april 2018.

Kommer Norra Järnvägsgatan att stängas av?

Ja. Gatan kommer att stängas av för biltrafik under hösten 2017, men det är inte beroende av det nya stadshuset utan skulle stängas av oavsett bygget av en station och ett kommunhus.

Hur ska jag ta mig till och från stationen när ni stänger av Norra Järnvägsgatan?

Angöringskapaciteten med bil kommer att fördubblas jämfört med idag. Södra bantorget framför muséet och World Trade Center är nu färdigt och där finns det gott om korttidsparkeringar och nedfart till parkeringsgarage med möjlighet till långtidsparkering i upp till 8 dygn. Det kommer även att byggas en angöringsplats för att hämta och lämna på norra sidan på det som idag är Järnvägsparkeringen.  

Vad händer med Klosterbron när det ska bli en ny station och ett nytt kommunhus?

Med tanke på stadens snabba expansion är den nuvarande stationen inte dimensionerad för 100 000 invånare och besökare. Jernhusen behöver en större station och därför är det ett bra tillfälle att kombinera nytt stadshus och station för att möte nuvarande och framtida behov.

De nya trapporna och hissarna mellan Klosterbron och spåren är första steget som gjordes i detta omfattande ombyggnadsprojekt. Nu fortsätter vi med stationshuset och resten av Klosterbron som kommer att renoveras med en trevligare miljö att passera.

Hur blir det med parkeringsplatser i den nya stationen och kommunhuset?

Det kommer inte vara några parkeringsplatser under det planerade kommunhuset men det kommer att byggas parkeringshus med 800 parkeringsplatser på kvarteret Fabriken, bakom polishuset.

Hur blir det med snabbladdare (20-30 minuter) för elbilar när det nya kommunhuset byggs?

Snabbladdare för elbilar kommer att finnas i nära anslutning till kommunhuset. I dagsläget planeras det bland annat för det i det nya P-huset som kommer att byggas bakom nuvarande polishus samt på befintlig parkering vid järnvägsområdet. I direkt anslutning till kommunhuset kommer det inte finnas plats för fordonsuppställning alls och därmed ingen plats för snabbladdare.

Det byggs ju överallt i staden. Hur tänker ni?

En stad i utveckling och expansion kommer alltid att innehålla byggnationer och det är ett gott tecken på framgång, vilket klart överväger de mindre nackdelar som kan uppstå vid byggnation.

Kan jag överklaga bygget?

När byggentreprenören lämnar in bygglovet finns en möjlighet för dem som är sakägare, till exempel grannar att överklaga beslutet.

Vem ska putsa alla fönster på den nya byggnaden?

Vi kommer att bygga in tekniska lösningar, så kallade hisslösningar så att det blir enklare att putsa fönstren på stadshuset, men vi kommer behöva putsa fönstren på samma sätt som vi idag putsar fönstren på nuvarande kommunhus. Vi kommer däremot att använda nya typer av glas som fungerar bättre och inte kräver lika mycket manuell putsning.

Det kommer bli väldigt varmt i det nya kommunhuset, hur ska de som arbetar där klara sig?

Glasrutorna kommer att förses med solavskärmning för att inte få negativ inverkan på inomhusklimatet.

Kommer det befintliga kommunhuset att rivas?

Växjö Fastighetsförvaltning AB (Vöfab) kommer sälja de nuvarande kommunhuset till Växjöbostäder som i sin tur kommer att bygga 240 nya bostäder i olika upplåtelseformer. Det är Växjöbostäder som bestämmer om bostadsbygget kommer att innehålla rivning.

Entrén i det befintliga kommunhuset är relativt nytt och kostade mycket pengar – vad händer med den?

Vi hoppas att den nya exploatören som köper fastigheten och planerar hela kvarteret ser möjligheter med nuvarande entré som kan bli lämplig som samlingslokal. Vi tror alltså att det är en tillgång som vi får bra betalt för vid försäljningen.

Kommer alla i dagens kommunhus att flytta till det nya kommunhuset?

Vissa av kommunens verksamheter jobbar med ärenden som kan vara känsliga och som påverkar medarbetares integritet. Det kan bli svårt att bevara integriteten om dessa verksamheter placeras i den mer öppna miljö som följer med det nya stadshuset. För att värna om våra medarbetares integritet undersöker vi därför behoven och möjligheterna att placera sådana verksamheter/enheter i andra lokaler.

Det finns också verksamheter som av andra skäl inte behöver vara lokalmässigt kopplade till det nya stadshuset då de framförallt levererar service till verksamheter utanför kommunhuset. I de fallen undersöker vi deras särskilda behov och om de skulle gynnas mer av en annan placering.

De enheter som kan komma att beröras är IT, Repro, Kommunhälsan, fackliga korridoren och Rekryteringscenter. Ett slutgiltigt beslut tas dock först under hösten 2017.

Vilken hänsyn har tagits till arbetsmiljödelarna när inställningen är att inga medarbetare ska ha egna rum? Har ni läst forskningen och räknat på medarbetarnas minskade produktion?

Ja, grundinställningen är att inga medarbetare kommer ha egna rum. Arbetsplatsernas utformning kommer vi nu att jobba fram tillsammans med våra förvaltningar och då står självklart arbetsmiljöeffekterna högt på listan. Forskningen är inte entydig på denna punkt utan skiljer sig beroende på vilken typ av arbeten medarbetarna utför. Dialogen med våra förvaltningar och medarbetare blir därför mycket viktig i projekteringsskedet.

Här skriver Arbetsmiljöverket om olika typer av kontor.länk till annan webbplats

Medarbetare som arbetar mycket genom telefonkontakt med chefer i känsliga ärenden som inte ska/bör kunna lyssnas av, hur har ni tänkt med deras arbetsplatser?

Vi kommer att detaljstudera de som jobbar med särskilt känsliga ärenden i samband med den dialog vi för med våra förvaltningar. De olika mötesmiljöerna är också en del i detta arbete.

Kommer det bli plats för träningslokal/kommunhälsa i det nya kommunhuset?

Nej, det planeras inte för det. Däremot undersöker man lösningar för att hitta andra passande lokaler utanför det nya kommunhuset där kommunhälsan skulle kunna ha sin verksamhet.

Varför startade ni en arkitekttävling innan ni visste detaljbehoven från förvaltningarna?

Arkitekttävlingen var inte avsedd att genomföras för att presentera en detaljnivå på arbetsplatsen. Därför startade arkitekttävlingen efter att vissa grundfakta som exempelvis antal arbetsplatser, möteslokaler externt och internt, arkivbehov, förråd, kontorsservice, städ samt bilpool tagits fram tillsammans med förvaltningarna och andra expertfunktioner inom vår egen organisation. Vi har varit tydliga med att vår målbild är att cirka 600 arbetsplatser ska rymmas i förslaget under förutsättning att man kan skapa en god flexibel arbetsmiljö för alla anställda.

Speciella delar som berör kommunens behov beskrivs i bilaga D. Motsvarande beskrivning av Jernhusens behov, exempelvis om den yta som behövs för station och butiker, finns att läsa i bilaga C. Läs hela tävlingsprogrammet här.

Våra arkitekter hade därmed ett stort antal grundfakta att ta hänsyn till i sina förslag med en reservation om att detaljprojekteringen skulle komma att ske efter att ett vinnande förslag presenterats.

Hur delaktiga är de fackliga representanterna i arbetet med det nya kommunhuset?

Det finns en facklig referensgrupp som är kopplad till lokalplaneringsgruppen som arbetar med att ta fram rumsfunktionsprogram som beskriver hur kommunens delar av kommunhuset ska utformas interiört. Den fackliga gruppen består av representanter från Vision, Akademikerförbundet SSR, Kommunal, Naturvetarna och Sveriges ingenjörer. De får regelbundet information om det pågående arbetet och lägesstatus vid möten med projektledare Ove Dahl och biträdande projektledare Per Gustafsson, men är inte aktivt delaktiga i framtagandet av rumsfunktionsprogram. De personer som arbetar med framtagandet av rumsfunktionsprogram är utvalda av förvaltningarnas ledningsgrupper. Innan slutgiltiga beslut tas om arbetsplats- och mötesmiljöer kommer detta att samverkas med fackliga parter i den kommunövergripande samverkansgruppen.

Stämmer det att inget är bestämt om arbetsplatsernas utformning och möteslokaler?

Det enda som är bestämt är att vi ska ha plats för minst 600 medarbetare som i en flexibel arbetsmiljö ska kunna utföra sitt arbete. Grundinställningen är att inga medarbetare har egna rum, men undantag kan finnas. Dessa undantag ska då kunna motiveras av särskilda behov eller krav på verksamheten. Cellkontor, det vill säga egna rum, minskar lokalernas flexibilitet, något vi därför vill undvika.

Nu när det finns ett förslag att utgå ifrån börjar ett intensivt arbete där förvaltningscheferna och deras utsedda representanter samlar in de behov respektive förvaltning har. Information och samverkan i detta sker löpande med berörda grupper.

Är och har allt material kopplat till arbetet med vår nya station och kommunhus varit officiellt och spridits till medarbetare och fackliga ombud?

Allt material har lagts på Växjö kommuns intranät och även gåtts igenom med facken via den fackliga referensgruppen i projektet. När arkitekttävlingens underlag skickades ut publicerades det också på intranätet så att alla medarbetare kunde ta del av informationen.

Blir det någon större sal för exempelvis fullmäktigemöten i nya kommunhuset?

Nej, det blir ingen större sal än nuvarande A-sal. Fullmäktige kommer även i fortsättningen att ha sina sammanträden i Utvandrarnas hus.

I de grupper som arbetar med det nya kommunhuset finns en lokalplaneringsgrupp. Hur valdes representanterna till denna grupp ut?

Lokalplaneringsgruppens representanter har valts ut av respektive ledningsgrupp i förvaltningarna.

När kommer flytten från befintligt kommunhus att ske?

Flytten beräknas ske våren 2021.

Vad händer med inredning och möblemang som finns i kommunhuset idag? På vilket sätt kommer inredningen vara präglad av hållbarhet och miljökrav i det nya kommunhuset?

Vi kommer på alla tänkbara sätt att jobba med hållbarhet vid inredning och möblering. Senare i processen kommer vi att plocka in en inredningsarkitekt som jobbar fram förslag till beslut.

Men sannolikt kommer förslagen att innehålla ganska mycket av nya möbler, eftersom kontoren och arbetssätten kommer att förändras. Men behovet av nya möbler i hela den kommunala verksamheten är stort och vårt nya kommunhus är ändå bara 10 procent av den kommunala verksamheten, så överblivna möbler kommer självklart att användas i hela Växjö kommuns verksamhet.

Är det Vöfab som kommer att äga det nya kommunhuset?

Ja. Det finns inga andra planer i nuläget.

Vilka verksamheter kommer att finnas i den nya stationen och kommunhuset? 

I första hand kommer de kommunala verksamheterna som arbetar nära våra invånare att finnas där. I stora drag är det de verksamheter som idag finns i kvarteret Ansgarius med något undantag. Ett nytillskott är exempelvis turistbyrån som också kommer att ha sin verksamhet i det nya stadshuset.

I det nya stationshuset kommer det att utom den nya stationen att finnas butiker och restauranger. Vilka butiker och restauranger det blir är i dagsläget inte bestämt. 

Har ni någon kontakt med medborgarna, något inflöde med deras synpunkter och önskemål?

Vi har regelbundna presentationer för allmänheten på stadsbibioteket i Växjö. Dessutom finns det möjlighet att ställa frågor och få svar inom tre arbetsdagar i formuläret överst på den här sidan. Du är såklart också välkommen att kontakta oss och lämna synpunkter på info@vaxjo.se eller 0470-410 00. Vill du lämna dina synpunkter genom medborgarförslag går det också bra. Vi har och kommer att anordna event framöver då du har möjlighet att träffa representanter från projektet men även de aktörer som är med och utvecklar stationsområdet. Håll ögonen för mer information!

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 19 augusti 2019
Trafik och stadsplanering