Växjö station och kommunhus

På stationsområdet i Växjö byggs en ny station och kommunhus. Platsen för den nya byggnaden blir utmed Norra Järnvägsgatan där befintligt resecentrum legat. Den nya stationen och kommunhuset planeras vara klart våren 2021.

Illustrationsskiss över ett hus med glasfasad med människor som går framför.

Illustrationsskiss

Nytt beviljat bygglov

Den 24 juni fattade byggnadsnämnden beslut om nytt bygglov för Växjö station och kommunhus. I det nya bygglovet har Vöfab förtydligat hur man planerar att lösa parkeringsfrågan. Läs mer om det nya bygglovet här.

Vöfab återkallade sitt överklagande hos mark- och miljödomstolen avseende det av länsstyrelsen upphävda bygglovet för Växjö station och kommunhus den 20 augusti 2019. Läs mer om återkallandet här.

Byggnaden blir totalt cirka 16 400 kvadratmeter, med en beräknad fördelning enligt nedan:

  • Kommunhus, cirka 13 770 kvadratmeter. Växjö kommun har bedömt att det finns behov av ett nytt modernt stadshus för kommunens tjänstemän. Dagens kommunhus som är av äldre modell är ineffektivt, omodernt och har onödigt stora utrymmen. Det nya stadshuset ska kunna innehålla cirka 600 arbetsplatser och ett antal utrymmen för gemensamma funktioner.
  • Station, cirka 1 850 kvadratmeter. Den nya stationen ska inrymma väntsal, butiker, restauranger med mera. Den ska utformas med resenärens bästa i fokus sett till de olika besöksgruppernas olika behov av service.
  • Växjös vardagsrum, cirka 780 kvadratmeter. Utöver den nya stationen och kommunhuset tillkommer det här allmänna utrymme som kommer att fungera som en social knutpunkt inomhus. Samtidigt ska utrymmet tillsammans med befintlig gång- och cykelbro koppla samman stadsdelarna centrum och Söder. 

Varför bygga ett nytt kommunhus?

  • Det ger en sänkning av kostnaden för årshyran med 4,3 miljoner kronor i jämförelse med att stanna kvar och renovera nuvarande kommunhus. Men det ger även effektiviserings- och samordningsvinster, som i förlängningen ger mer till skola, omsorg och infrastruktur
  • Växjö får ett nytt kommunhus för en växande kommun. Det ger ett välkomnande till alla besökare, bättre pendlingsförutsättningar, ökad tillgänglighet och en helt ny mötesplats för alla Växjöbor
  • Det möjliggör 250 nya bostäder i centrum, när nuvarande kommunhus omvandlas till lägenheter.
  • Det skapar en rad positiva följdeffekter för centrum och stadsutvecklingen. En av dessa är kvarteret Fabriken där det planeras för 800 parkeringsplatser och nya hyreslägenheter
  • Det skapar bättre arbetsmiljö för våra medarbetare, vilket kommer leda till att Växjö kommun i framtiden kommer minska sjukskrivningar, kunna behålla personal och vara med och konkurrera om nya medarbetare i framtiden, som en attraktiv arbetsplats med ett modernt arbetssätt
  • Växjö kommuns miljöpåverkan minskas.

Här ser du en preliminiär tidplan för projektet med reservation för att saker kan komma att ändras under byggets gång.

Våren 2021
Växjös nya station och kommunhus planeras att stå klart.

Mars/April 2019
Montage av väderskydd för Växjö station och kommunhus börjar monteras. Väderskyddet som täcker hela projektet ska skydda från väder och vind under byggtiden. Väderskyddet bidrar också till att arbetsmoment förenklas, att arbetsmaterial skyddas, att arbetsmiljön blir bättre och att kvalitén på den färdiga byggnaden säkerställs

15 mars 2019
Länsstyrelsen i Kronoberg meddelar att de upphäver beslutet om bygglov för Växjö station och kommunhus. Växjö kommun meddelar att detta kommer överklagas. De synpunkter som lämnats in till länsstyrelsen om utformningen och att det kommer bli betydande olägenheter är inte anledningen till att bygglovet upphävs. Det är istället synpunkterna om parkeringsfrågan, som inte anses vara löst, som är anledningen.

Bygget av Växjö station och kommunhus fortsätter som tidigare. Startbesked finns och byggherren får bygga även om länsstyrelsen har upphävt bygglovet. Vöfab som är byggherre bygger dock på egen risk. Det innebär att om Vöfab inte får framgång med sitt överklagande av länsstyrelsens beslut till domstol, så har Vöfab byggt utan bygglov. Om det skulle inträffa finns flera tänkbara scenarion, men byggherren har då i första hand möjlighet att rätta till de brister som finns och ansöka om ett nytt bygglov.

12 december 2018
Byggnadsnämnden i Växjö sa ja till bygglov. Det godkända förslaget innehåller en omarbetning av fasaden där den ursprungliga dubbelfasaden i glas är tillbaka. I övrigt följer förslaget detaljplanen.

September - december 2018
I detta omfattande projekt valde vi att dela upp bygglovet i tre bygglov. Det första gäller schaktning och spontning. Det andra bygglovet gäller källaren och det tredje är för byggnaden i stort. Att dela upp bygglov är ett sätt att spara tid och hushålla med resurser. Arbetet med utformningen av byggnaden kan på så sätt pågå parallellt med schaktningen och byggandet av källaren.

Länsstyrelsen valde att skicka tillbaka bygglovet för källaren till byggnadsnämnden, ett beslut som Vöfab överklagade. Mark- och miljödomstolen avvisade därefter Vöfabs överklagande och nu har Vöfab överklagat mark- och miljödomstolens dom till mark- och miljööverdomstolen.

Bygglovet för helheten är insänt till byggnadsnämnden men har ännu inte behandlats, då vi arbetar med kompletteringar kring utformningen och utseende. Beslut om bygglovet beräknas tas senare i höst 2018.

Augusti 2018
Upphandling av inredningsarkitekt klar.
Vinnare blev Liljewalls Arkitekter.

Maj - juni 2018
Upphandling av inredningsarkitekt genomförs

April 2018
Befintligt resecentrum stänger och tillfällig station öppnar vid Västerbron
Marklov beviljas inför bygget av station och kommunhus
Nuvarande resecentrum rivs och bygget av station och kommunhus startar

Mars 2018
Tillfällig station monteras på plats vid Västerbron
Rivningslov av befintligt resecentrum beviljas
Startbesked av rivning befintligt resecentrum beviljas

Februari 2018
Markarbete inför tillfällig station startar
Marklov för schakt, spont, ledningar och grundplatta till ny station och kommunhus lämnas in

Januari 2018
Rivningslov för befintligt resecentrum lämnas in

Den politiska styrgruppen som ansvarar för helheten i projektet för den nya stationen och kommunhuset samt för hela exploateringen av stationsområdet består av Anna Tenje (M), Malin Lauber (S) och Eva Johansson (C).

Den operativa styrgruppen består av Monica Skagne (kommunchef), Jessica Ulfsax-Jonasson (projektledare för det interna arbetet i nya kommunhuset) och Christer Carlsson (Vöfab:s vd).

I det här projektet kommer även externa, oberoende ekonomiska granskare att löpande följa projektets utveckling. Detta för att hålla ordning och på ekonomin.

I det här projektet har byggaktören Vöfab och byggentreprenören Skanska ingått i en samarbetsform som kallas partnering. I den här samarbetsformen löser byggaktören tillsammans med entreprenörer, konsulter och andra nyckelaktörer gemensamt bygguppgiften. Det baseras på ett förtroendefullt samarbete där allas yrkeskunskaper kompletterar varandra genom alla skeden av byggprocessen. Byggherren är deltagande vid upphandlingar inom projektet med full insyn i projektets ekonomi.

Företag och föreningar kan boka studiebesök på arbetsplatsen. Studiebesöken bokas via Skanska och de tar emot grupper om max 12 personer. För bokning kontakta Skanska på vsok@skanska.se.

Relaterade dokument

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 20 augusti 2019
Trafik och stadsplanering