Storgatan

Med start vecka 34 och fram till årsskiftet 2018/2019 bygger vi om stora delar av Storgatan för att öka framkomligheten för buss, cykel och bil.

Arbetet på Storgatan rör sträckan mellan Liedbergsgatan och Samarkandsrondellen.

Arbete nattetid

Under veckorna 49-51 utförs beläggningsarbete nattetid.

Det här gör vi

Vi bygger om och målar bussfiler på Storgatan för att göra det snabbt och smidigt att ta sig fram med buss

 • Bussfil i körriktning från Vikingarondellen (vid Hennings konditori) till korsningen Storgatan/Arabygatan (väst). Ett körfält försvinner permanent i västgående körriktning.
 • Bussfiler i båda körriktningar (öst och väst) från korsningen Storgatan/Arabygatan, via I11-rondellen till Samarkandsrondellen. Ett körfält försvinner permanent i väst- och östgående körriktning.
 • Busshållplatsen Västerport tas bort i båda körriktningar (öst och väst). Hänvisning sker till hållplats Bollgatan eller Arenastaden.

Vi förenklar och gör det säkrare för cyklister att ta sig fram på Storgatan

 • Ny gång- och cykelbana på sträckan mellan SF Bio och Västerledsrondellen, västra sidan.
 • Nya cykelöverfarter över Lärkgatan, Västerledsrondellen, Vikingarondellen, Västerport/Skoda, I11-rondellen samt vid Arenastaden.
 • Uträtning av gång- och cykelbana längs med delar av sträckan mellan korsningen Storgatan/Arabygatan och korsningen Storgatan/Smedjegatan.

Vi bygger om och tillför körfält i korsningar med mycket trafik

 • Nytt vänsterkörfält i korsningen Storgatan/Arabygatan (körriktning Söderleden).
 • Nya körfält, från två till tre körfält, i båda körriktningarna i korsningen Storgatan/Smedjegatan.
 • Utfarten till Storgatan från handelsområdet Västerport stängs för att förbättra trafikflödet.

Se filmklipp om höstens arbete på Storgatan

Karta över ombyggnation av Storgatan

Kartan nedan visar var de olika förändringarna sker.

Karta som visar detaljer i ombyggnation av Storgatan.

Påverkan under byggtiden

Vi arbetar för att underlätta framkomligheten i arbetsområdet, men då arbetet är stort kommer framkomligheten att vara mycket begränsad under hela byggtiden.Det är svårt att på förhand säga exakt var, när och i vilken omfattning vi begränsar framkomligheten. I stora drag gäller:

 • Östlig färdriktning mot centrum kommer att vara avstängd för biltrafik under en stor del av byggtiden. Omledning sker via andra gator. Bilister bör välja Mörners väg – Liedbergsgatan som alternativ infart till centrum.
 • Västlig färdriktning mot Samarkand kommer vara öppen för biltrafik under större delen av byggtiden men med begränsad framkomlighet och undantag för kortare avstängningar.
 • Fotgängar- och cykeltrafikanter kommer att kunna ta sig fram i västlig och östlig färdriktning men med begränsad framkomlighet.
 • Bussar som vanligtvis kör den här delen av Storgatan kommer att ledas om och hållplatsen Västerpost tas bort permanent i båda körriktningarna. För mer information om påverkan på kollektivtrafiken, besök Länstrafiken Kronobergs webbplats, http://www.lanstrafikenkron.se/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Trafikinformation under byggtiden

För att ta del av och hålla dig uppdaterad om aktuella trafikstörningar, besök www.vaxjo.se/trafikstorningar.

Bakgrund till arbetena på Storgatan

Storgatan är en av våra mest trafikerade vägar in till centrum från väster och här samsas flera trafikslag om en och samma yta. För att vi ska få fler att välja att åka kollektivt och cykla, vilket är en förutsättning för att vi i framtiden ska klara av trafikflödet, måste vi göra förbättringar för dessa trafikslag så att de framstår som mer attraktiva.

Genom ett så kallat stadsmiljöavtal har Växjö kommun beviljats statligt stöd för att skapa förutsättningar för att fler personer ska kunna välja att resa hållbart med buss eller cykel på ett smidigt och säkert sätt. 2016/2017 byggdes bussfil och cykelpassager på Liedbergsgatan. 2018 görs samma åtgärder på Storgatan och 2019 planeras detta även för delar av Sandsbrovägen/Linnégatan.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 21 december 2018
Trafik och stadsplanering