Nytt akutsjukhus i Räppe

Region Kronoberg har fattat beslut om att planera för ett nytt akutsjukhus i Räppe. Det slutliga beslutet om investering fattas under våren 2022. Växjö kommun har påbörjat en detaljplaneprocess för att ändra detaljplanen för Rimfrosten 1 samt planlägga övrig mark. Växjö kommunfullmäktige ska fatta beslut om detaljplanen hösten 2021.

Torsdagen den 25 juni höll vi en digital informationsträff kring det nya akutsjukhuset i Växjö. Du kan titta på sändningen i efterhand här. länk till annan webbplats

Området

Området i Räppe består av fastigheterna Rimfrosten 1, Räppe 7:3 och Räppe Stärkelsefabrik 2:1.

Varför Räppe?

Viktiga kriterier för valet av aktuell tomt för sjukhuset har varit möjligheten till 12-15 hektar mark, ha närhet till stora vägar och till tågtrafik samt att kunna påbörja byggarbete inom tre till fyra år. En del av detaljplaneprocessen är att bestämma vilka ytor som krävs för den nya sjukhusbyggnaden och för den infrastruktur som måste byggas för att alla transporter till och från platsen ska fungera.

Karta över området

Karta över området

Vad händer nu?

Sedan i höstas pågår en mängd utredningar som ska ligga till grund för ett detaljplaneförslag. De frågor som utreds är bland annat risker för översvämning, naturvärden, arkeologi, buller, utformningen av nya trafikplatser samt disponeringen av själva sjukhustomten.

Nya Räppevallen

En förutsättning för att kunna bygga det nya akutsjukhuset är att Räppevallen flyttas till ny plats. Växjö kommun och Region Kronoberg har skrivit ett marköverlåtelseavtal vilket innebär att Region Kronoberg köpt fastigheterna Räppe Stärkelsefabrik 2:1, Räppe 7:3 och Rimfrosten 1.

Växjö kommun har i sin tur skrivit avtal med Räppe GOIF vilket innebär att en ny idrottsplats byggs öster om riksväg 23 norr om Pär Lagerkvists skola. Idrottsplatsen kommer att ägas och förvaltas av det kommunala fastighetsbolaget Vöfab.

Anläggningen kommer att bestå av två fullstora fotbollsplaner och en mindre, en så kallad 7 mot 7-plan samt ett klubbhus. Klubbhuset kommer att innehålla sex omklädningsrum, ett förråd och en kiosk. Tidsplanen är att allt står klart när fotbollssäsongen kör igång i april 2022.

Illustrationsskiss över nya Räppevallen. (WSP)

Karta över Räppevallen

Platsen för nya Räppevallen

Tidplan detaljplan

Enligt Region Kronobergs tidplan ska markarbeten i området påbörjas under 2022. Det nya akutsjukhuset ska står klart 2028.

September-oktober 2020

Samråd av detaljplanen

April-maj 2021

Granskning av detaljplanen

November 2021

Detaljplanen antas av kommunfullmäktige

Projektet nytt Akutsjukhus ägs och leds av Region Kronoberg. Växjö kommun ansvarar för detaljplaneprocessen. Som en del av sjukhusets byggnation kommer det troligtvis att krävas kapacitetsförbättringar i tekniska system såsom ledningsnät för vatten, avlopp, el, fiber, värme och kyla. Dessa ledningssystem ägs idag av Växjö kommun, VEAB och Wexnet. Det kommer även att krävas investeringar i trafikinfrastruktur såsom trafikplatser, tågstation och gång- och cykelvägar. Ansvarsfördelningen för dessa investeringar regleras i särskilda avtal mellan Växjö kommun, Region Kronoberg och Trafikverket.

Region Kronobergs hemsidalänk till annan webbplats kan du läsa mer om Region Kronobergs arbete med projektet samt den förstudie som bildat grund för regionfullmäktiges beslut.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 juni 2020
Trafik och stadsplanering