Hagavik

Hagavik ligger i norra delen av Växjö, mellan Evedal och Sandsbro. Här planeras det för nya bostäder i en miljö nära natur och sjö.

Projektet är indelat i tre etapper. Första etappen: Dalbostrand med nya villatomter, blev klar 2015. Nu är det dags för etapp 2 och 3.

Vad händer nu?

Etapp 2

Detaljplanen ska göra det möjligt att bygga permanentbostäder i Hagavik. Under våren har detaljplaneförslaget för Hagavik etapp 2 varit ute på granskning. Det har kommit in en del synpunkter i samband med granskningen av planförslaget. Synpunkterna har bland annat handlat om strandskyddet. Vi kommer nu att se över frågan om strandskyddet och utreda om att låta strandskyddslinjen ligga kvar för att bättre uppfylla strandskyddslagstiftningens krav.

Vad händer nu?

Granskningsförslaget kommer att tas upp av byggnadsnämnden i början av hösten 2020 för att se hur vi ska gå vidare i frågan. Mer information kommer under hösten.

Detaljplan för etapp 2

I området finns den fridlysta orkidén knärot och vi har ansökt om dispens för att få flytta orkidén. Mark- och miljödomstolen gav, i mars 2020, dispens för att flytta knäroten. Beslutet har sedan överklagats till Mark- och miljööverdomstolen.

Etapp 3

Kommunen har fått i uppdrag att ta fram en ny detaljplan för asfaltsupplaget söder om Björnvägen, i närheten till Norremark. Detaljplanen ska bland annat skapa möjligheter att bygga skola, kontor och bostäder. Detaljplanen är ute på samråd till den 15 maj 2020.

Detaljplan för etapp 3

Ny högstadieskola, nyhet från 2020-04-21

Vad har hänt?

Villatomter

I den första etappen, Dalbostrand, färdigställde vi nio kommunala villatomter.

Hagaviksområdet är ett tidigare fritidshusområde och är inte anslutet till kommunalt vatten och avlopp. Det tidigare smalspåret, som i dag är cykelväg, leder genom området. Fritidshus av varierande storlek på lummiga tomter ligger längs grusvägarna som sträcker sig från Hagaviksvägen respektive Björnvägen ner mot Helgasjön. En stor del av området norr om smalspåret är bebyggt. Den största möjligheten till att bygga ut området är på skogsmarken som ligger söder om smalspåret vilket i dag är skogsmark. 

Skriv ut
Senast uppdaterad: 23 september 2020
Trafik och stadsplanering