Hagavik

Hagavik ligger i norra delen av Växjö, mellan Evedal och Sandsbro. Här planeras det för nya bostäder i en miljö nära natur och sjö.

Det här projektet är indelat i tre etapper. Första etappen: Dalbostrand, blev klar 2015. Här skapades villatomter för åretruntbostäder som såldes till de som stod i den kommunala tomtkön. Gatorna rustades upp och området anslöts till kommunalt vatten- och avlopp. Nu är det dags för etapp 2 och 3.

Etapp 2

Byggnadsnämnden har beslutat att fortsätta arbetet med detaljplanen för etapp 2: Wrangelsudde. Detaljplanen ska skapa möjligheter till att bygga permanentbostäder i Hagavik.

Detaljplanen för etapp 2 har varit ute på samråd för myndigheter och fastighetsägare i området. Just nu sammanställs och bemöts alla synpunkter som kommit in från samrådet i en så kallad samrådsredogörelse. Nya utredningar har gjorts, och pågår, för att kunna ta ställning till eventuella ändringar i planhandlingen. Ett nytt planförslag kommer att tas fram för att sedan skickas ut på granskning tillsammans med samrådsredogörelsen till myndigheter och fastighetsägare i området. Nästa steg i processen är granskning.

Fridlyst orkidé i Hagavik fördröjer detaljplanen

Sommaren 2018 fick vi kännedom om att det fanns en fridlyst art av orkidé i Hagavik. Växten är rödlistad och får inte grävas upp eller på något sätt ta skada. För att kunna genomföra detaljplanen måste växterna flyttas. Växjö kommun har nu anlitat en konsult som har påbörjat utredningsarbeten som ska leda till ett förslag till dispensansökan. Detta gör att processen med detaljplanen förskjuts. I nuläget finns det ingen tidplan för arbetet.

Här kan du läsa mer om detaljplanen för etapp 2.

Gatukostnadsutredning Växjö 6:50 m.fl. (Hagavik etapp 2), Norremark, Växjö kommun

Parallellt med detaljplanen för etapp 2 har kommunledningsförvaltningen arbetat fram ett förslag till gatukostnadsutredning. Kommunen har för avsikt att finansiera standardhöjningen och utbyggnaden av gatorna i Hagavik genom uttag av gatukostnadsersättning frånn fastighetsägarna i detaljplaneområdet.

Etapp 3

Kommunstyrelsen har gett stadsbyggnadskontoret i uppdrag att ta fram en ny detaljplan för asfaltsupplaget söder om Björnvägen, i närheten till anslutning till Norremark. Detaljplanen ska bland annat skapa möjligheter att bygga skola, kontor och bostäder.

Just nu pågår förarbeten och utredningar inför planläggningen. När det finns ett förslag på detaljplan kommer det att skickas ut till berörda fastighetsägare.

Här kan du läsa mer om detaljplanen för etapp 3.

Bakgrund och fakta om projektet

Hagaviksområdet är ett tidigare fritidshusområde och är inte anslutet till kommunalt vatten och avlopp. Det tidigare smalspåret, som idag är cykelväg, leder genom området. Fritidshus av varierande storlek på lummiga tomter ligger längs grusvägarna som sträcker sig från Hagaviksvägen respektive Björnvägen ner mot Helgasjön. En stor del av området norr om smalspåret är bebyggt. Den största möjligheten till att bygga ut området är på skogsmarken som ligger söder om smalspåret vilket idag utgörs av skogsmark. 

Skolor och förskolor finns på Östra Lugnet, Hovshaga och Sandsbro på cirka 1 till 3 kilometers avstånd. Till närmsta vårdcentral i Hovshaga centrum är det cirka 3 kilometer. Service med matbutik med mera finns i Hovshaga centrum liksom på Norremarks handelsområde och ligger cirka 3 kilometer bort.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 6 maj 2019
Trafik och stadsplanering