Höghastighetsbanan i sydost

Den 31/8 presenterade Trafikverket sitt förslag till nationell plan för transportsystemet 2018-2029. Nu inleds ett remissförfarande som avslutas i november 2017. Regeringen förväntas fatta beslut om planen under våren 2018. Förslaget till ny nationell plan skiljer sig markant från det som Sverigeförhandlingen föreslår så här långt i sin utredning.

Växjö kommun samordnar Nätverket Höghastighetsbanan som har som syfte att påverka riksdags och regering så att den kommande satsningen på ny stambana gynnar kommunerna i sydöstra Sverige på bästa möjliga sätt. Nätverket har varit aktivt sedan februari 2015. Mer om nätverkets arbete går att hitta på Höghastighetsbanans webbplats.länk till annan webbplats

Sverigeförhandlingen, som är en statlig tjänstemannautredning, startade sitt arbete i och med Almedalen sommaren 2014. Deras uppdrag löper tom 2017-12-31, parallellt med Trafikverkets uppdrag om ny nationell plan.

Förslag på ny Nationell plan för transportsystemet 2018-2029 länk till annan webbplats

I Trafikverket föreslår i sitt förslag till ny nationell plan en etappvis utbyggnad av en ny stambana mellan Stockholm och Göteborg/Malmö. Ostlänken prioriteras först och därefter sträckan Lund-Hässleholm. Dock föreslås Lund-Hässleholm få en byggstart sent under planperioden. Därför är inte heller hela sträckan finansierad i den nya planen. Merparten av finansieringen kommer troligtvis med i revideringen av planen vilket sker 2024. Trafikverkets förslag till prioriteringsordning;

  1. Järna-Linköping (Ostlänken), byggstart under planperioden 2018-2029)
  2. Lund-Hässleholm, byggstart under planpersioden
  3. Linköping-Tranås/Aneby och Göteborg-Borås (byggstart efter 2029)
  4. Tranås/Aneby-Jönköping (byggstart efter 2029)
  5. Jönköping-Borås och Jönköping Hässleholm (byggstart efter 2029)

Ytterligare studier ska genomföras för att kunna ta ställning till vilken av sträckorna Jönköping-Borås eller Jönköping-Hässleholm som ska komma först. Trafikverket nämner endast de åtgärder som Sverigeförhandlingen förhandlat fram tillsammans med de tre storstadsområdena Stockholm, Göteborg och Malmö. Sverigeförhandlingens val av sträcka mellan Hässleholm och Jönköping nämns överhuvudtaget inte.

Trafikverket föreslår vidare att den nya stambanan byggs med en hastighet om 250 km/h och på ballasterat spår. Tidsmålet att kunna resa Stockholm-malmö/Göteborg på 2,5 h respektive 2 h tonas ner.

Skillnaden mellan nationell plan och Sverigeförhandlingens förslag

  • Sverigeförhandlingens målprioritering vad gäller syftet med en ny stambana skiljer sig åt. Sverigeförhandlingen prioriterar restidsmålet medan Trafikverket prioriterar en ny stambanas kapacitetshöjande effekt på södra och västra stambanan.
  • Sverigeförhandlingen föreslår i mångt och mycket samma etappvisa utbyggnad som Trafikverket men med skillnaden att de vill att hela systemet byggs ut fram till 2035. Detta kräver en annan finansieringsform än vad regeringen hittills varit villig att diskutera.
  • Sverigeförhandlingen föreslår att systemet byggs med 320 km/h med fixerat spår. Denna lösning är investeringsmässigt dyrare men billigare vad gäller underhåll.
  • Trafikverket föreslår, baserat på regeringens uppdrag om etappvis utbyggnad i takt med att ekonomin tillåter, 250 km/h och ballasterat spår. Denna lösning är investeringsmässigt billigare men dyrare vad gäller underhåll.
  • Trafikverket har i den nationella planen tagit med de investeringsobjekt som återfinns i Sverigeförhandlingens överenskommelser med de tre storstadsområdena. I övrigt nämns inget angående Sverigeförhandlingens val av sträcka genom Småland. Denna sträcka ska utredas på nytt för ett genomförande någon gång efter 2029.

Kust till kust-banan och Södra stambanan fortsatt viktiga

Växjö kommun fortsätter nu arbetet för en upprustning av Kust till kust-banan och Södra stambanan, tillsammans med kommunerna i sydöstra Sverige. I förslag till ny nationell plan är mötesspår och partiellt dubbelspår på sträckan Växjö–Alvesta med på listan över objekt som kan realiseras om Trafikverkets budget höjs med 10 %. Denna investering är oerhört viktig för utvecklingen av den regionala pendlingen i sydost men också för att skapa ett mer robust transportsystem söderut mot Skåne. Fram tills att Regeringen fattar sitt beslut om ny nationell plan våren 2018 finns möjlighet att påverka prioriteringsordningen.

Om Närverket Höghastighetsbanan:

Nätverket Höghastighetsbanan består av kommunerna Kalmar, Karlskrona, Nybro, Emmaboda, Lessebo, Växjö, Alvesta, Älmhult och Hässleholm, samt Region Blekinge, regionförbundet i Kalmar län, Blekinge Tekniska Högskola och Linnéuniversitetet. Nätverket har gjort ett gemensamt politiskt avstamp för en östlig sträckning och ställt sig bakom en gemensam avsiktsförklaring. Över 600 företag i regionen har skrivit på det upprop som finns på nätverkets hemsida.

Webbplats: www.hoghastighetsbanan.selänk till annan webbplats
Facebook: Nätverket höghastighetsbanan
Twitter: @Hoghastbanan

Varför höghastighetsbana?

Järnvägsnätet för höghastighetståg byggs ut i snabb takt i Europa och övriga världen. För Sverige är det viktigt med ett nät för höghastighetståg som binder samman större städer inom Sverige med övriga Europa. Med en höghastighetsjärnväg kommer det från Stockholm till Göteborg ta två timmar och till Malmö två och en halv timme. Syftet med nätet är också att det ska leda till att fler bostäder byggs och att orter och regioner längs med sträckan får större möjlighet att utvecklas och växa.

I juli 2014 sjösatte dåvarande regering det så kallade Sverigebygget, en satsning för att ta fram finansiering och utbyggnadsstrategi för nya stambanor för höghastighetståg på sträckorna Stockholm-Göteborg och Stockholm-Malmö. Efter valet 2014 bytte uppdraget namn till Sverigeförhandlingen. Regeringen har tillsatt två förhandlingspersoner, HG Wessberg och Catharina Håkansson Boman, som fått i uppgift att ta fram förslag på finansiering och utbyggnadsstrategi för nya stambanor för höghastighetståg. Uppdraget ska redovisas till regeringen i december 2017. Trafikverket kan välja att ta med Sverigeförhandlingens förslag och överenskommelser i förslaget till ny nationell plan för transportområdet 2018-2019.

Mer information finns på Sverigeförhandlingens webbplats.länk till annan webbplats

Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 oktober 2017
Trafik och stadsplanering