Översiktlig planering

Översiktlig planering handlar om att sätta övergripande långsiktiga riktlinjer för hur kommunen ska utvecklas när det gäller användning av mark och vatten samt hur bebyggelse och infrastruktur bör utvecklas.

Växjö kommun har en ny översiktsplan ute på samråd som samlar Växjö kommuns strategier och riktlinjer för fysisk planering på en helt digital plattform. Detta ska ge goda förutsättningar för en levande och ständigt aktuell översiktlig planering.

Samråd

Översiktsplanen är ute på samråd den 18 november-17 januari. Synpunkter på förslaget tas emot kontinuerligt och förslaget utvecklas löpande. Skriftliga synpunkter som kommit in kommer att sammanställas och behandlas i en samrådsredogörelse.

Chatta med oss

Den 9 och 14 januari, klockan 17.00-19.00 kan du chatta med oss och ställa dina frågor om förslaget. Du chattar med oss genom att under denna tid ställa din fråga i chattbubblan/rutan längst ner till höger.

Lämna synpunkter

Du kan lämna synpunkter via e-post och/eller post.

E-post: kommunstyrelsen@vaxjo.se

Post: kommunstyrelsen, Box 1222, 351 12 Växjö
Märk gärna e-post eller post med ”Ny ÖP”

Välkommen med dina synpunkter senast den 17 januari 2020.

Översiktsplanen pekar bland annat ut:

  • att Växjö stad ska fortsätta utvecklas som universitetsstad med ett stort och varierat utbud av bostäder, arbetsplatser, butiker, kultur, idrott och fritidsaktiviteter.
  • att den största utvecklingen, fram till 2030, kommer att ske i Bäckaslöv, Västra Mark, södra delen av Växjö och Tofta sjöstad samt i Teleborgs och Norremarks centrum.
  • att det ska finnas goda förutsättningar för ett starkt och framtidsinriktat näringsliv att etablera sig i attraktiva stadsmiljöer och de mer ytkrävande och störande verksamheter kan expandera i området runt flygplatsen.
  • Lammhult, Braås, Rottne och Ingelstad som orter som ska stärkas som bostads-, arbets-, handels- och serviceort. Ska serva ett större omland.
  • ett flertal gång- och cykelvägar bland annat till/från Gemla och Ingelstad.
  • att man önskar fler stationer i Växjö stad samt dubbelspår på järnvägen mellan Växjö och Alvesta.

Vad är en översiktsplan?

För att sätta dessa långsiktiga riktlinjer behövs en bild av den önskvärda framtiden och en strategi för hur vi når dit. I översiktsplanen formulerar kommunen tillsammans med andra intressenter hur vi vill se en önskvärd och hållbar framtid för kommunen och hur vi når dit.

En översiktsplan är inte juridiskt bindande men är en långsiktig ledstjärna som ger stöd och underlag för kommande planering (till exempel i bygglov och detaljplaner). Översiktsplanen ger invånare, näringsliv och myndigheter vägledning i hur kommunen kommer att ställa sig till olika förfrågningar.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 januari 2020
Trafik och stadsplanering