Projekt för cykel

Växjö kommun satsar på att förbättra och bygga ut det befintliga cykelvägnätet så att det ska bli snabbare, enklare och tryggare att cykla i kommunen. Här kan du läsa på vilka gator och vägar som förbättringar eller byggnationer sker under 2018.

Kungsgårdsvägen - Liedbergsgatan

Åtgärder på östra sidan av gång- och cykelvägen utmed Kungsgårdsvägen-Liedbergsgatan (från Vingavägen till Dalbovägen) pågår och kommer att avslutas under våren 2018. Åtgärderna innebär att gång- och cykelvägen breddas och upphöjda passager byggs vid Vingavägen och Dalbovägen.

Rottne Centrum

Under våren och sommaren 2018 byggs en ny gång- och cykelväg genom Rottne centrum till rondellen på Växjövägen. Där ska den ansluta till den gång- och cykelväg som Trafikverket bygger från Rydet mot Brittatorp. Den nya gång- och cykelvägen ska öka trafiksäkerheten i centrum som idag är utformad på ett sätt som gör det svårt att förstå var i gatan olika trafikslag ska hålla till.

Sandsbrovägen

Med start i vår 2018 kommer gång- och cykelvägen längs med Sandsbrovägen att breddas något i båda riktningarna. Vid Mörners väg byggs upphöjda passager. Den befintliga gångbron över kanalen vid Linneborgsplan breddas och upphöjda cykelpassager anläggs. Även Skogslyckerondellen byggs om och trafiksäkras med bland annat upphöjningar och cykelpassage över Sandsbrovägen. Arbetet sker i samband med att ett nytt busskörfält anläggs mellan Lineborgsplan och Surbrunnsvägen.

Storgatan

Längs Storgatan (från Lärkgatan till Vaktvägen) kommer upphöjda cykelpassager att byggas. Trottoaren från Västerledsrondellen till Asklövsgatan ska breddas till att bli en gång- och cykelväg samtidigt som skiljelinjer ska målas på gång- och cykelvägen ut mot Öjaby. Arbetet kommer att påbörjas under våren 2018 och avslutas under samma år.

Söderleden

Med start i februari 2018 fortsätter utbyggnaden av snabbcykelvägen längs med Söderleden. Det är sträckan från Biskopshagen till befintlig cykelbana vid Kala höjden som ska anläggas och beräknas vara klar sommaren 2018. Här kan du läsa mer om snabbcykelvägen.


Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 3 maj 2018
Trafik och stadsplanering