Protokoll, föredragningslista och kallelse

Tid: Torsdagen den 23 maj, klockan 14.00
Plats: Galaxen, Växjö stadsbibliotek, Västra Esplanaden 7

Förteckning över byggnadsnämndens ärenden 2019-05-23

 1. Val av justerare

 2. Information och frågor

 3. Redovisning av delegationsbeslut

 4. Handlingar som för kännedom överlämnas till nämnden

 5. Budgetuppföljning 2019
  Byggnadsnämnden i Växjö kommun. Fördjupad prognos med ekonomiskt utfall efter april.
 6. TIllägg till delegationsordning för byggnadsnämnden.
 7. MUNKEN 5, Centrum.
  Planbesked för ombyggnad av befintlig fastighet samt nybyggnad av 2 våningshus på gården med mera.
 8. NYPONET 2, Norremark.
  Detaljplan för bostäder.
 9. *(Borttagen uppgift enligt GDPR).
  Anmälan om olovlig verksamhet inom strandskydd.
 10. *KRONOBERG 2:22, Kronoberg.
  Strandskyddsdispens för tillbyggnad av bostadshus med veranda.
 11. *SKÅRTARYD 3:14, Dädesjö.
  Nybyggnad av enbostadshus och carport/förråd.
 12. *(Borttagen uppgift enligt GDPR).
  Tillsynsärende om växtlighet som hindrar sikt eller framkomlighet.
 13. *STOJBY 7:4, Gårdsby.
  Strandskyddsdispens för nybyggnad av bostadshus.
 14. *HOLLSTORP 7:18, Hemmesjö.
  Förhandsbesked för nybyggnad av bostadshus.
 15. *SÅNNESTORP 1:33, Ör.
  Tillbyggnad av bostadshus.
 16. *LAXEN 5, Hov.
  Nybyggnad av förskola och komplementsbyggnad samt anläggande av parkeringsplatser.
 17. *LÅGAN 18, Norr.
  Nybyggnad av flerbostadshus/butikslokar.
 18. *TERMINALEN 2, Öjaby.
  Nybyggnad av industri/kontor anläggande avparkeringsplatser och uppsättande av skyltar.
 19. *GÅRDSBY-TOFTA 2:21, Gårdsby.
  Uppförande av torn och nybyggnad av teknikbod.
 20. *SUNAMAN 6, Centrum.
  Tillbyggnad av takterass och fasadändring.
 21. *TUNNLANDET 1, Räppe.
  Nybyggnad av flerbostadshus och förråd samt anläggande av parkeringsplatser.
 22. *VÄXJÖ 6:2, Hovshaga.
  Uppförande av torn och nybyggnad av teknikbod.
 23. *BLÅKLOCKAN 18, Högstorp.
  Tillbyggnad av bostadshus med uterum, rivning av skärmtak samt fasadändring.
 24. *BILLA 1:80, Hemmesjö.
  Förhandsbesked för nybyggnad av bostadshus.

Handlingar till sammanträdet kan hämtas på stadsbyggnadskontoret, Västra Esplanaden 18 eller kontakta nämndens sekreterare.

Protokollen finns tillgängliga tidigast 5 arbetsdagar efter att sammanträdet har ägt rum. Originalen förvaras på stadsbyggnadskontoret.

Här publiceras det senaste årets protokoll. Vill du ta del av äldre protokoll, kontakta stadsbyggnadskontoret.

Allmänheten är även välkommen att vara med under sammanträdet så länge ärenden gällande myndighetsutövning inte behandlas.

Förteckning över byggnadsnämndens ärenden läggs ut 5 dagar innan sammanträdet.

* = Ärende som inte är öppet för allmänheten.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 22 maj 2019
Politik och demokrati