Protokoll, föredragningslista och kallelse

Tid: Måndagen den 24 juni, klockan 14.00
Plats: Galaxen, Växjö stadsbibliotek, Västra Esplanaden 7

Förteckning över byggnadsnämndens ärenden 2019-06-24

 1. Val av justerare

 2. Information och frågor

 3. Redovisning av delegationsbeslut

 4. Handlingar som för kännedom överlämnas till nämnden

 5. Budgetuppföljning 2019
  Byggnadsnämnden i Växjö kommun. Fördjupad prognos med ekonomiskt utfall efter april.
 6. Lista för planärenden under handläggning - samlingsakt.
 7. Revidering av "Riktlinjer för beräkning av parkeringsbevhos inom Växjö kommun".
 8. VÄXJÖ 7:8 m.fl. (Hovsdal), Hovshaga
  Detaljplan för bostäder.
 9. VÄXJÖ 6:50, Norremark
  Detaljplan för bostäder, Hagavik.
 10. BYGGMÄSTAREN 6
  Detaljplan för att skapa förutsättning för byggnation av bostäder, kontor, restaurang/café.
 11. *ENHÖRNINGEN 14, Öjaby
  Nybyggnad av enbostadshus och garage.
 12. *FÖRHULT 1:28, Aneboda
  Nybyggnad av enbostadshus och rivning av befintligt bostadshus.
 13. *HACKAN 15, Hov
  Anläggande av parkeringsplatser och uppsättande av plank.
 14. *HEMSET 1:125, Åryd
  Tillbyggnad av garage.
 15. *ÖJA 3:3, Öja
  Nybyggnad av enbostadshus och rivning av befintligt bostadshus.
 16. *BROMSPEDALEN 1, Ekeberg
  Tillbyggnad av industribyggnad med kontor samt nybyggnad av lager och anläggande av parkeringsplatser.
 17. *RÖSÅS 1:9, Berg
  Nybyggnad av fritidshus och carport, tillbyggnad av fritidshus samt rivning av uthus.
 18. *SATURNUS 14, Väster
  Nybyggnad av flerbostadshus och cykelskydd (berör även fastigheten Växjö 8:7).
 19. *SATURNUS 15, Väster
  Nybyggnad av flerbostadshus, miljöhus, cykelskydd, uppförande av stödmur samt anläggande av parkeringsplatser (berör även fastigheten Växjö 8:7).
 20. *SATURNUS 16, Väster
  Nybyggnad av flerbostadshus, cykelskydd, uppförande av stödmyr samt anläggande av parkeringsplatser (berör även fastigheten Växjö 8:7).
 21. *SATURNUS 17, Väster
  Nybyggnad av flerbostadshus, miljöhus, cykelskydd, uppförande av stödmur samt anläggande av parkeringsplatser (berör även fastigheten Växjö 8:7).
 22. *VINTERGÄCKEN 11, Högstorp
  Tillbyggnad av bostadshus, tillbyggnad med uterum och fasadändring.
 23. *ÖJA-GRANSHOLM 6:6, Öja
  Nybyggnad av hotell/konferens och anläggande av parkeringsplatser.
 24. *GÅRDSBY 1:8, Sandsbro
  Tillbyggnad av träningshall.
 25. *ARKEN 1, Öster
  Nybyggnad av flerbostadshus, miljöhus och cykelgarage och anläggande av parkeringsplatser samt marklov för fällande av träd.
 26. *MACKEN 1, Öster
  Uppställande av container, tidsbegränsat bygglov för en tid av 10 år.
 27. *KOCKEN 4, Västra mark
  Tillsynsanmälan om olovligt uppsättande av digital skärm.
 28. *(Borttagen uppgift enligt GDPR)
  Anmälan om växtlighet som hindrar sikt.
 29. *SANDREDA S:2, Sjösås
  Strandskyddsdispens för nybyggnad av bostadshus.
 30. *(Borttagen uppgift enligt GPDR)
  Tillsynsanmälan om växligthet som hindrar framkomlighet.
 31. *TÅNGSHULT 1:14, Öjaby
  Förhandsbesked för nybyggnad av bostadshus.
 32. *(Borttagen uppgift enligt GDPR)
  Anmälan om växtlighet som hindrar framkomlighet.
 33. *STADSHUSET 1, Centrum
  Nybyggnad av kontor/resecentrum.
 34. *TAMBUREN 8, Teleborg
  Nybyggnad av flerbostadshys, radhus, växthus, cykelverkstad och förråd samt anläggande av parkeringsplatser.
 35. *ÖJABY 28:1, Öjaby
  Uppförande av torn och nybyggnad av teknikbod.
 36. *ÖJABY-NÖBBELE 2:7, Öjaby
  Förhandsbesked om nybyggnad av bostadshus och garage.
 37. *GÅRDSBY-NOTTERYD 1:4, Gårdsby
  Förhandsbesked för nybyggnad av bostadshus och garage.
 38. *VÄXJÖ 6:22, VÄXJÖ 6:23, Västra mark
  Strandskyddsdispens för nybyggnad av bostadshus, garage, bastu och bryggor.
 39. *VINKREMLAN 9, Hov
  Tillbyggnad av bostadshus.
 40. *KOCKEN 4, Västra mark
  Uppsättande av digital skylt.
 41. *VÄXJÖ 10:17, Centrum
  Uppsättande av digital skylt.
 42. *GÅRDSBY-NOTTERYD 1:20, Gårdsby
  Strandskyddsdispens för markarbeten.
 43. *PÅFÅGELN 1, Öjaby
  Ändra användning från fritidslokal till bostäder.
 44. *PÅFÅGELN 1, Öjaby
  Inredande av ytterligare bostäder.
 45. *(Borttagen uppgift enligt GDPR)
  Eftersatt underhåll av byggnad.
 46. *KÅRESTAD 3:10, Furuby
  Förhandsbesked för nybyggnad av bostadshus.
 47. *STOJBY 17:3, Gårdsby
  Strandskyddsdispens för nybyggnad av växthus.
 48. *ÖJABY 9:125, Öjaby
  Strandskyddsdispens för nybyggnad av brygga och förstärkning av strandkant (berör även fastigheten 0780:ÖJABY:UTR:5).

Handlingar till sammanträdet kan hämtas på stadsbyggnadskontoret, Västra Esplanaden 18 eller kontakta nämndens sekreterare.

Protokollen finns tillgängliga tidigast 5 arbetsdagar efter att sammanträdet har ägt rum. Originalen förvaras på stadsbyggnadskontoret.

Här publiceras det senaste årets protokoll. Vill du ta del av äldre protokoll, kontakta stadsbyggnadskontoret.

Allmänheten är även välkommen att vara med under sammanträdet så länge ärenden gällande myndighetsutövning inte behandlas.

Förteckning över byggnadsnämndens ärenden läggs ut 5 dagar innan sammanträdet.

* = Ärende som inte är öppet för allmänheten.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 28 juni 2019
Politik och demokrati