Protokoll, föredragningslista och kallelse - kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens sammanträden är öppna för allmänheten. Ärenden som gäller myndighetsutövning är dock inte offentliga och åhörare får lämna sammanträdet när dessa ska behandlas.

Kommunstyrelsens sammanträden inleds med allmänhetens frågestund. Frågestunden pågår i maximalt 20 minuter.

Protokollen finns tillgängliga tidigast 3 dagar efter sammanträdet. Originalen förvaras på kommunkansliet.

De senaste två årens protokoll publiceras under rubriken Relaterade dokument längre ner på sidan. Vill du ta del av äldre protokoll kontakta kommunkansliet på telefon 0470-413 76 eller via e-post kommunstyrelsen@vaxjo.se.

Kallelsen till nästa sammanträde hittar du under rubriken Relaterade dokument längre ner på sidan cirka 5 dagar före sammanträdet.

Dagordning vid kommunstyrelsens sammanträde den 11 september 2018

 1. Justering av protokoll
 2. Information om konsekvenser för Växjö kommun med anledning av SCB:s senaste befolkningsprognos
 3. Godkännande av ny handbok avseende "arbetssätt & samverkan mellan kommunala förvaltningar och fastighetsbolag i Växjö kommun"
 4. Information från ledamöter och ersättare samt från kommunledningsförvaltningen
 5. Information från Växjö Kommunföretag AB 
 6. Redovisning av protokoll 2018
 7. Redovisning av delegeringsbeslut 2018
 8. Val av ny ledamot i kommunstyrelsens samverkansråd
 9. Yttrande över Remiss av Livsmedelsverkets respektive Statens jordbruksverks redovisning av regeringsuppdrag att föreslå vilka bestämmelser på områdena livsmedel, foder och animaliska biprodukter som bör omfattas av ett nytt sanktionssystem
 10. Yttrande över Näringsdepartementets remiss av förordning om stöd till kommuner för kostnader avseende flyttning, uppställning och skrotning av vissa fordon. Dnr N2018/03797/MRT
 11. Yttrande över Trafikverkets remiss angående förslag till föreskrifter om hastighetsbegränsning på väg 23 i Kronobergs län
 12. Yttrande över Förslag till Cykelvägplan
 13. Återrapportering av Uppdrag att ta fram förslag för att kunna genomföra "Helsingborgsmodellen" 
 14. Redovisning av uppdrag om att utreda möjligheterna med digital plattform för civilsamhället
 15. Utvärdering intern kontroll
 16. Projektansökan inom digitaliseringsfonden - Digital tillståndsguide för näringslivet
 17. Projektutveckling av digitaliseringsprojekt - KSAU samma dag
 18. Utbildningsnämndens begäran till kommunstyrelsen om avveckling av Växjö stads jubileumsfond
 19. Ny organisering av Kommunhälsan
 20. Skrivelse om begreppet för kollektivtrafik vidgas- Anna Tenje (M), Per Schöldberg (C), Cheryl Jones Fur (MP), Nils Fransson (L) och Jon Malmqvist (KD) 
 21. Skrivelse om satsning på landsbygden- Sofia Stynsberg (M), Eva Johansson (C) och Cheryl Jones Fur (MP)
 22. Skrivelse om kraftsamling för lokal krisberedskap- Anna Tenje(M), Per Schöldberg (C), Cheryl Jones Fur (MP), Nils Fransson (L) och Jon Malmqvist (KD)
 23. Skrivelse om ägartillskott till Kulturparken Småland för utveckling av utställningen Drömmen om Amerika- Anna Tenje (M), Per Schöldberg (C), Cheryl Jones Fur (MP), Nils Fransson (L) och Jon Malmqvist (KD)
 24. Skrivelse från Braås GoIF om Träffpunkt i Braås
 25. Överflyttning av kommunala pensionärsrådet (KPR) från omsorgsnämnden till kommunstyrelsen
 26. Medborgarförslag om förändrad nyttjande av bussfiler i Växjö
 27. Medborgarförslag om cykeltunnel under Vallviksvägen vid Vallviksrondellen
 28. Revidering av reglemente för kommunens revisorer
 29. Växjöortens Fältrittklubb/VFK ansökan om lån för att bygga ny hästsportanläggning
 30. Förtydligande av riktlinjer för investeringar i exploateringsområden
 31. Övrigt
Skriv ut
Senast uppdaterad: 17 september 2018
Politik och demokrati