Protokoll, föredragningslista och kallelse - kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens sammanträden är öppna för allmänheten. Ärenden som gäller myndighetsutövning är dock inte offentliga och åhörare får lämna sammanträdet när dessa ska behandlas.

Kommunstyrelsens sammanträden inleds med allmänhetens frågestund. Frågestunden pågår i maximalt 20 minuter.

Protokollen finns tillgängliga tidigast 3 dagar efter sammanträdet. Originalen förvaras på kommunkansliet.

De senaste två årens protokoll publiceras under rubriken Relaterade dokument längre ner på sidan. Vill du ta del av äldre protokoll kontakta kommunkansliet på telefon 0470-413 76 eller via e-post kommunstyrelsen@vaxjo.se.

Kallelsen till nästa sammanträde hittar du under rubriken Relaterade dokument längre ner på sidan cirka 5 dagar före sammanträdet.

Dagordning vid kommunstyrelsens sammanträde den 4 december 2018

 1.  Justering av protokoll
 2. Medborgarförslag utförlig information om offentliga konstverk i staden 
 3. Nytt reglemente för kommunala pensionärsrådet (KPR)
 4. Växjö Tennissällskaps (Växjö TS) ansökan om lån
 5. Taxa för prövning och tillsyn enligt strålskyddslagen 
 6. Taxa för miljö- och hälsoskyddsnämndens prövning och tillsyn enligt miljöbalken
 7. Taxa för miljö- och hälsoskyddsnämndens offentliga kontroll inom livsmedelsområdet
 8. Information från ledamöter och ersättare samt från kommunledningsförvaltningen
 9. Information från Växjö Kommunföretag AB 
 10. Redovisning av protokoll 2018
 11. Redovisning av delegeringsbeslut 2018
 12. Anmälan av arbetsutskottets beslut rörande Yttrande över Trafikverkets remiss av Kategorisering av cykelnätet
 13. Yttrande över Utbildningsdepartementets remiss av Komvuxutredningens slutbetänkande, En andra och en annan chans - ett komvux i tiden (2018:17) - KSAU samma dag
 14. Nominering av ledamöter till styrelsen för Kommuninvest ekonomisk förening
 15. Redovisning av uppdrag om framtidens boende för äldre (seniorboende)
 16. Redovisning av uppdrag om framtida förvaltning av Växjö kommuns skogsinnehav
 17. Redovisning av uppdrag att se över riktlinjer och rutiner kring fastställande av särskilt pris
 18. Utvärdering av gratis busskort till nyinflyttade 2018
 19. Kommunstyrelsens ekonomiska månadsrapporter 2018 - KSAU samma dag
 20. Ramjustering mellan måltidsorganisationen och utbildningsförvaltningen gällande arbetsplatsförlagt arbete
 21. Fördelning av medel rörande arbete för att minska segregation
 22. Riktlinjer för hemsändningsbidrag
 23. Avsiktsförklaring om framtida markanvisning, del av Växjö 10:41, stationsområdet, Kärnhem
 24. Ansökan om bidrag till allmänna samlingslokaler- Attsjö Byalag, brunn
 25. Brittatorps Andelsbyggnadsförening UPAs ansökan om medfinansiering för renovering  och upprustning av samlingslokalen Viljan Brittatorp
 26. Byggnadsföreningen Loke i Jät - ansökan om medfinansiering för asfaltering av parkering
 27. Upphävande av Instruktion för miljö - och hållbarhetsberedningen samt för integrations - och mångfaldsberedningen
 28. Bildande av naturreservatet Hovshaga - KSAU samma dag
 29. Kommunstyrelsens yttrande över revisorernas granskning av kommunstyrelsens arbete med intern kontroll
 30. Revisorernas granskning av kommunstyrelsens och nämndernas arbete med intern kontroll
 31. Motion om mer forskning i skolan - Carin Högstedt (V) och Ann-Christin Eriksson (V)
 32. Medborgarförslag om användande av bussfiler för andra under vissa tider
 33. Medborgarförslag om att kommunen ska använda beteckningen tjänsteperson istället för tjänsteman
 34. Medborgarförslag om att förbjuda djur vid nöjestillställningar
 35. Medborgarförslag om att förbjuda tiggeri
 36. Medborgarförslag om stöd från Växjö kommun rörande etablering av "MiljöMackar"
 37. Medborgarförslag om att skapa ett monument för veteraner
 38. Revidering av arvodesbestämmelser för förtroendevalda
 39. Bestämmelser för politiska sekreterare - KSAU samma dag
 40. Revidering av kommunstyrelsens reglemente - KSAU samma dag
 41. Vård- och omsorgsavgifter för år 2019 - KSAU samma dag
 42. Hemställan från Wexnet AB om förvärv av nybildat dotterbolag
 43. Inkråmsöverlåtelse avfallsverksamhet till Södra Småland Avfall & Miljö AB/SSAM
 44. Överlämnande av vissa allmänna handlingar från Växjö kommuns överförmyndarnämnd till överförmyndarnämnden östra Kronoberg
 45. Södra Smålands avfall och miljö (SSAM) övertagande av vården av allmänna handlingar från tekniska nämnden - KSAU samma dag
 46. Övrigt
 47. Kretsloppspark på Norremark - KSAU samma dag
Skriv ut
Senast uppdaterad: 12 december 2018
Politik och demokrati