Eldningsförbud i Kronobergs län

Länsstyrelsen har beslutat om eldningsförbud i Kronobergs län. Det råder extrem hög brandrisk i skog och mark.

Stäng meddelande

Protokoll, föredragningslista och kallelse - kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens sammanträden är öppna för allmänheten. Ärenden som gäller myndighetsutövning är dock inte offentliga och åhörare får lämna sammanträdet när dessa ska behandlas.

Kommunstyrelsens sammanträden inleds med allmänhetens frågestund. Frågestunden pågår i maximalt 20 minuter.

Protokollen finns tillgängliga tidigast 3 dagar efter sammanträdet. Originalen förvaras på kommunkansliet.

De senaste två årens protokoll publiceras under rubriken Relaterade dokument längre ner på sidan. Vill du ta del av äldre protokoll kontakta kommunkansliet på telefon 0470-413 76 eller via e-post kommunstyrelsen@vaxjo.se.

Kallelsen till nästa sammanträde hittar du under rubriken Relaterade dokument längre ner på sidan cirka 5 dagar före sammanträdet.

Dagordning vid kommunstyrelsens sammanträde den 29 maj 2018

 1.  Justering av protokoll
 2. Budget för Växjö kommun 2019 med verksamhetsplan för 2020-2021 - KSAU samma dag
 3. Information från ledamöter och ersättare samt från kommunledningsförvaltningen
 4. Information från Växjö Kommunföretag AB
 5. Redovisning av delegeringsbeslut 2018
 6. Redovisning av protokoll 2018
 7. Anmälan av arbetsutskottets beslut rörande Yttrande över Boverkets remiss av Förslag till ändring i Boverkets byggregler (2011:6) - föreskrifter och allmänna råd
 8. Anmälan av arbetsutskottets beslut rörande Yttrande över Boverkets remiss av Förslag till ändring i Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2007:4) om energideklaration för byggnader
 9. Yttrande över Boverkets remiss av rapport 2017:32 Regelefterlevnad vid byte av fastbränsleanordning
 10. Länsstyrelsen i Kronobergs läns remiss av Regional handlingsplan för grön infrastruktur
 11. Yttrande över Kommunens revisorers granskning av IT och informationssäkerhet
 12. Redovisning av Uppdrag att se över belysningssituationen i Araby 
 13. Redovisning av Uppdrag om servicelots för äldre
 14. Redovisning av Uppdrag om att öka insatsen för att marknadsföra markområden i kommundelscentrum
 15. Redovisning av Uppdrag att tillsätta en utredning kring riktlinjer för utbildningsnämndens verksamhet rörande intreprenadsättning  - KSAU samma dag
 16. Kommungemensam fordonsförsörjning - KSAU samma dag
 17. Kommunstyrelsens fördjupade prognos efter april 2018
 18. Kommunstyrelsens ekonomiska månadsrapport efter maj 2018 - KSAU samma dag
 19. Fördelning av sponsringsmedel 2018- KSAU samma dag
 20. Rapport från arkivinspektioner 2017
 21. Ansökningar för integrationsmedel 2018
 22. Investeringsbeslut - utbyggnad av Geometriparken inom Limnologen syd
 23. EU-projekt NATURE - KSAU samma dag
 24. Växjö kommuns mångfaldspris 2018 - handlingar på sammanträdet
 25. Informationsförlust av metadata till bilder
 26. Skrivelse rörande samverkansteam för stöd vid vårdnadstvister- Oliver Rosengren (M) och Jon Malmqvist (KD)
 27. Skrivelse om trygghetsarbete- Anna Tenje (M) och Jon Malmqvist (KD)
 28. Skrivelse om kompetensförsörjningsstrategi - Catharina Winberg (M)
 29. Motion om att bygga fler hyresrätter med rimliga hyror - Carin Högstedt (V)
 30. Motion om rätt till arbetskläder för personal inom förskole- och fritidshemsverksamhet i Växjö kommun- Ann-Christin Eriksson (V)
 31. Motion om avgiftsfri kollektivtrafik för skolungdomar med funktionsvariationer som måste använda färdtjänst- Eva-Britt Svensson (V) och Carin Högstedt (V)
 32. Medborgarförslag om cykelbro mellan Hovshaga och Öjaby
 33. Fördjupad prognos efter april 2018 för Växjö kommun
 34. Samverkansavtal med Trafikverket om medfinansiering av trafiklösning för Växjö västra verksamhetsområdet
 35. Ansökan om lån till Växjö Innebandyarena AB gällande utveckling av Fortnox arena
 36. Årsredovisning 2017 och revisionsberättelse för Samordningsförbundet Värend
 37. Taxa för kontroll över handel med vissa receptfria läkemedel
 38. Renhållningstaxa för 2019 - KSAU samma dag
 39. Taxa för Växjö kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning 2019- KSAU samma dag
 40. Antagande av riktlinjer för vissa förändringar i anställningen i samband med omplacering eller avslut av anställning i Växjö kommun
 41. Övrigt
Skriv ut
Senast uppdaterad: 12 juni 2018
Politik och demokrati