Söka pengar från fonder och stiftelser

Växjö kommun förvaltar ett antal stiftelser som det är möjligt att söka pengar från. Du kan till exempel ansöka om ekonomiskt stöd eller stipendier för resor, boende, hjälpmedel och rekreation.

Mellan 1 maj och 1 november är du välkommen med din ansökan om medel från följande fonder och stiftelser:

Tänk på att sista ansökningsdag varierar mellan olika fonder och stiftelser.

Du kan hämta ansökningsblanketter för Växjö kommuns fonder och stiftelser i kommunens kontaktcenter, Norra Järnvägsgatan 7, Växjö.

Blanketten skickas till
Respektive förvaltning
Växjö kommun
Box 1222
351 12 Växjö

Med begreppet ”behövande” i en stiftelses ändamålsbestämmelse, menas ekonomiskt behövande. För att kunna få bidrag från en sådan stiftelse måste den sökande därför visa att han eller hon är ekonomiskt behövande. Om den sökande är sjuk, funktionshindrad, gammal eller svag behöver detta i sig inte betyda att han eller hon också är ekonomiskt behövande.

Stiftelsen Helge och Ellen Ekmans donationsfond

Nämnd: utbildningsnämnden
Kontaktperson: utbildningsnamnden@vaxjo.se
Utdelningsbart i år: 40 237 kr

Bidraget delas ut till elever i Växjö grundskolor som avslutar årskurs nio och som under skoltiden gjort goda framsteg i flit och visat ett gott uppförande. I första hand ska stipendiet ges till elever som efter avslutad grundskola fortsätter sin utbildning inom- eller utomlands och inte i större omfattning erhåller studiesociala förmåner.

Sista ansökningsdag: 1 november

Emil Waldéns Stiftelse för åldringsvårdens befrämjande

Nämnd: omsorgsnämnden
Kontakt: omsorgsnamnden@vaxjo.se

Syftet med stiftelsen är att främja äldrevården i Växjö kommun. Bidraget ska utbetalas som julgåva åt ensamma behövande äldre som är bosatta i Växjö kommun.

Ansökan öppnar: 1 maj
Sista ansökningsdag: 30 september
Besked lämnas i mitten av december och utbetalning sker i slutet av december.

Stiftelsen Adolf Petersson donation

Nämnd: Vederslövs donationsnämnd
Utdelningsbart i år: 4 521 kr

Bidrag till mindre bemedlade, främst barnrika, skötsamma jordbrukare inom Vederslövs kommun, vilka genom flit och sparsamhet undvikit att anlita kommun eller stat.

Stiftelsen Anna Bondes fond

Nämnd: omsorgsnämnden
Kontakt: omsorgsnamnden@vaxjo.se

Stipendier för resor och rekreation till personer med funktionshinder som bor i Växjö kommun. Utdelning sker enligt speciella utdelningsprinciper. Sökande ska vända sig till sin handikappförening/organisation som föreslår stipendiater till omsorgsförvaltningen.

Föreningar skickar in sina förslag via en blankett. , 45 kB.

Ansökningstiden pågår till den 31 mars. Lottning av stipendietagare sker i april.

Stiftelsen Georg Lückligs fond

Nämnd: utbildningsnämnden
Kontaktperson: utbildningsnamnden@vaxjo.se
Utdelningsbart i år: 1 016 kr

Stipendiet kan delas ut till:

  • anställd inom utbildningsförvaltningen
  • elev inom utbildningsförvaltningen
  • en personalgrupp inom utbildningsförvaltningen
  • en grupp elever inom utbildningsförvaltningen.

Alla anställda, elever och föräldrar till elever i Växjö kommuns grundskolor har rätt att nominera kandidater till stipendiet. I ansökan ska det motiveras varför just din kandidat bör få stipendiet.

Sista ansökningsdag: 1 juni

Stiftelsen Gunhild Lindbergs fond

Nämnd: omsorgsnämnden
Kontakt: omsorgsnamnden@vaxjo.se

Bidrag till en behövande ensamstående kvinna boende på Maria- och Nannyhemmet.

Ansökan öppnar: 1 maj
Sista ansökningsdag: 30 september
Besked lämnas i mitten av december och utbetalning sker i slutet av december.

Stiftelsen Johan och Maria Bergs arbetarbostadsfond

Nämnd: nämnden för arbete och välfärd
Kontaktperson: namnden.arbete.valfard@vaxjo.se

Syftet med stiftelsen är att ge bidrag till hyra eller annat bidrag till boendet, utöver de allmänna statliga och kommunala bostadsbidragen eller vad som i övrigt skall bekostas av allmänna medel, för behövande arbetare och därmed jämställda personer. Behöriga att söka är i första hand behövande personer bosatta inom Växjös centrala delar och i andra hand inom övriga delar av Växjö kommun och som uppfyller stiftelsens ändamål. Fondmedel kan endast beviljas en gång/kalenderår och sökande.

Ansökan öppnar: 1 maj
Sista ansökningsdag: 30 september
Besked lämnas i mitten av december och utbetalning sker i slutet av december.

Stiftelsen Johan och Maria Bergs sjukfond

Nämnd: omsorgsnämnden
Kontaktperson: omsorgsnamnden@vaxjo.se

Bidrag till tekniska hjälpmedel, behandling eller rekreation åt i Växjö kommun bosatta behövande personer vilka enligt läkares intyg lider av tuberkulos eller annan kronisk lungsjukdom. I första hand delas bidraget ut till behövande personer från före detta Växjö stad eller dess omnejd. Sökande som är folkbokförd inom Växjö kommun kan få bidrag om man i övrigt uppfyller stiftelsens ändamål. Sökande som beviljats medel från annan stiftelse, som omsorgsnämnden ansvarar för, bör inte utan synnerliga skäl beviljas medel ur denna stiftelse samma kalenderår. Dessutom bör inte sökande som erhållit fondmedel ett år utan synnerliga skäl beviljas medel påföljande år.

Ansökan öppnar: 1 maj
Sista ansökningsdag: 30 september
Besked lämnas i mitten av december och utbetalning sker i slutet av december.

Stiftelsen Johan och Maria Bergs pensionsfond för kvinnliga tjänare

Nämnd: omsorgsnämnden
Kontakt: omsorgsnamnden@vaxjo.se

Stiftelsen ska i första hand användas till att ge bidrag till behövande äldre kvinnor i före detta Växjö stad, vilka under många år utfört arbete i annans tjänst och i andra hand till övriga behövande äldre kvinnor i Växjö kommun. Samordnas med Samfond för sociala ändamål.

Ansökan öppnar: 1 maj
Sista ansökningsdag: 30 september
Besked lämnas i mitten av december och utbetalning sker i slutet av december.

Stiftelsen Rådman Leo och fru Clara Bergs fond

Nämnd: omsorgsnämnden
Kontakt: omsorgsnamnden@vaxjo.se

Stiftelsens bidrag utdelas årligen till behövande änkor och döttrar efter tjänstemän, handlande och hantverkare, med företrädesrätt för sådana änkor och döttrar efter medlemmar av Frimurareorden och Ordensförbundet Mn, logen S:t Sigfrid.

Ansökan öppnar: 1 maj
Sista ansökningsdag: 30 september
Besked lämnas i mitten av december och utbetalning sker i slutet av december.

Stiftelsen samfonden för Maria- och Nannyhemmen

Nämnd: omsorgsnämnden
Kontakt: omsorgsnamnden@vaxjo.se

Stiftelsen ska användas till att hjälpa behövande äldre och/eller handikappade personer boende i Växjö kommun i angelägenhet som har samband med boendet.

Ansökan öppnar: 1 maj
Sista ansökningsdag: 30 september
Besked lämnas i mitten av december och utbetalning sker i slutet av december.

Stiftelsen Växjö kommuns samfond för sociala ändamål

Nämnd: omsorgsnämnden
Kontakt: omsorgsnamnden@vaxjo.se

Bidrag till barns hjälpbehov och för att hjälpa pensionärer/åldringar, handikappade och andra behövande personer i kommunen. Bidraget får dock inte användas för att täcka kostnad för verksamhet som enligt lag ålagts kommunen. Vid beslut om utdelning ur fonden skall lämplig hänsyn tas till föreskrifterna för de i samfonden ingående donationerna.

Ansökan öppnar: 1 maj
Sista ansökningsdag: 30 september
Besked lämnas i mitten av december och utbetalning sker i slutet av december.

Stiftelsen samfond för sociala ändamål och gravskötsel

Nämnd: omsorgsnämnden
Kontakt: omsorgsnamnden@vaxjo.se

I första hand för vård av vissa angivna gravar. Eventuell övrig avkastning skall användas till behövande, sjuka i före detta Öja, Kalvsvik och Bergs kommuner.

Ansökningsblankett skickas till fem namngivna församlingar och före detta donationsnämnder eller namn. Samordnas med sociala samfonden för sociala ändamål.

Ansökan öppnar: 1 maj
Sista ansökningsdag: 30 september
Besked lämnas i mitten av december och utbetalning sker i slutet av december.

Stiftelsen Kinnevalds Häradskassa stipendiefond Jät

Nämnd: kommunstyrelsen
Kontakt: info@vaxjo.se
Utdelningsbart i år: 760 kr

Utdelas årligen som stipendium eller bidrag till skötsamma och inom före detta Jäts församling mantalsskrivna personer, vilka bedriver studier vid lantbruks-, lanthushålls- eller skogsbruksskolor, eller i andra hand som bidrag till praktisk ungdomsverksamhet inom jordbruk och dess binäringar.

Sista ansökningsdag: 31 oktober

Stiftelsen Kinnevalds Häradskassa stipendiefond Bergunda

Nämnd: kommunstyrelsen
Kontakt: info@vaxjo.se
Utdelningsbart i år: 3 759 kr

Utdelas årligen som stipendium eller bidrag till skötsamma och inom före detta Bergunda kommun mantalsskrivna personer, vilka bedriver studier vid lantbruks-, lanthushålls- eller skogsbruksskolor, eller i andra hand som bidrag till praktisk ungdomsverksamhet inom jordbruk och dess binäringar.

Sista ansökningsdag: 31 oktober

Stiftelsen Kinnevalds Häradskassa stipendiefond Mellersta Kinnevald

Nämnd: kommunstyrelsen
Kontakt: info@vaxjo.se
Utdelningsbart i år: 2 753 kr

Utdelas årligen som stipendium eller bidrag till skötsamma och inom före detta Mellersta Kinnevalds kommun mantalsskrivna personer, vilka bedriver studier vid lantbruks-, lanthushålls- eller skogsbruksskolor, eller i andra hand som bidrag till praktisk ungdomsverksamhet inom jordbruk och dess binäringar.

Sista ansökningsdag: 31 oktober

Vilhelmina och K G Nilssons styrelse

Förvaltning: Vilhelmina och K G Nilssons styrelse

Utdelningsbart i år: 890 kr

Stiftelsen ska lämna hjälp till och främja vård av behövande ålderstigna eller sjuka inom Sjösås socken. I första hand hjälp till personer som under längre tid varit anställda på Lidboholms gård eller Aktiebolag och som visat god flit och uppförande. Även anställdas fruar och barn samt arrendatorer under Lidboholm och deras familjer ska ha företrädesrätt.

Senast uppdaterad: 8 februari 2023