Upphandling - köp av varor och tjänster

När en kommun köper varor, tjänster eller byggentreprenader måste kommunen följa Lagen om offentlig upphandling. De undantag som finns är få och kan sällan användas.

Lagen om offentlig upphandling, (förkortas LOU)länk till annan webbplats talar om hur det ska gå till när något ska köpas. Kommunen får eller kan alltså inte välja om LOU skall användas eller ej, den måste alltid följas.

På så sätt har alla leverantörer chansen att kunna vara med och konkurrera om affärerna, ingen leverantör får behandlas sämre eller bättre än någon annan.  

Enligt LOU ska kommunen annonsera i en nationell databas eller på annat motsvarande sätt om att en vara, tjänst eller byggentreprenad ska köpas. Det räcker med andra ord inte att annonsera i en lokal tidning eller på kommunens hemsida.  En upphandling kan antingen leda till ett enskilt köp eller till ett ramavtal.

Vad är ett ramavtal?

Ett ramavtal innebär att köparen har förbundit sig att köpa det huvudsakliga behovet av en viss typ av vara eller tjänst av säljaren under en given tidsperiod. Ramavtal ska följas, det vill säga inköp ska göras från den säljare som köparen har tecknat ramavtal med.

Om ett ramavtal inte följs innebär det en minskad trovärdighet och en urholkning av nästa upphandling eller i värsta fall att köparen får utge skadestånd till säljaren.

Köparen kan dock förbehålla sig rätten att prova andra leverantörers produkter och tjänster. Ambitionen är att kommunens kärn- och serviceverksamhet ska handlägga så få upphandlingar som möjligt.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 31 januari 2019
Jobb och företag