Växjö stadshus och station

Här kommer det att byggas ett nytt stadshus och station, en angöringsplats och två bussgator. Det finns även planer på att bygga två kvarter med handel, kontor och bostäder.

Den 21 november togs beslutet om att bygga ett nytt stadshus och station i Växjö. En majoritet röstade för beslutet vilket innebär att bygget kan börja. Det nya stadshuset och stationen blir en ny mötesplats i Växjö och en modern arbetsplats för kommunens medarbetare. Det vinnande förslaget är en byggnad i trä och glas av olika slag. Glaset kommer att ha olika funktioner, vissa partier har solceller som producerar el, andra har solskydd och övriga är transparanta eller färgade för att förstärka den bakomliggande fasaden i trä. Bygget startar våren 2018 och ska vara klart årskiftet 2020/2021.  

6 fördelar med att bygga nytt stadshus och station

  • Det ger en sänkning av kostnaden för årshyran med 4,3 miljoner kronor i jämförelse med att stanna kvar och renovera nuvarande kommunhus. Men det ger även effektiviserings- och samordningsvinster, som i förlängningen ger mer till skola, omsorg och infrastruktur.
  • Växjö får ett nytt stationshus för en växande kommun. Det ger ett välkomnande till alla besökare, bättre pendlingsförutsättningar, ökad tillgänglighet och en helt ny mötesplats för alla Växjöbor.
  • Det möjliggör 250 nya bostäder i centrum, när nuvarande kommunhus omvandlas till lägenheter.
  • Det skapar en rad positiva följdeffekter för centrum och stadsutvecklingen. En av dessa är kvarteret Fabriken där det planeras för 800 parkeringsplatser och nya hyreslägenheter.
  • Det skapar bättre arbetsmiljö för våra medarbetare, vilket kommer leda till att Växjö kommun i framtiden kommer minska sjukskrivningar, kunna behålla kompetent personal och vara med och konkurrera om nya medarbetare i framtiden, som en attraktiv arbetsplats med ett modernt arbetssätt.
  • Växjö kommuns miljöpåverkan minskas.         
Stads-och stationshuset från Norra Järnvägsgatan

Stadshus och station från Norra Järnvägsgatan. Bild: White Arkitekter.

Bron från Södra Järnvägsgatan

Bron från Södra Järnvägsgatan. Bild: White Arkitekter.

Bakgrund

Växjö kommun, Vöfab och Jernhusen har sett ett gemensamt behov av ett stadshus och en ny station i Växjö, där ambitionen är att skapa en unik kombination av dessa.

Platsen för den nya byggnaden blir utmed Norra Järnvägsgatan vid nuvarande resecentrum, som kommer att rivas. Här kommer det även att bli angöringsplatser för bussar och taxi.

Byggnaden blir totalt cirka 16 400 kvadratmeter, med en beräknad fördelning enligt nedan:

  • Stadshus, cirka 13 770 kvadratmeter. Växjö kommun har bedömt att det finns behov av ett nytt modernt stadshus för kommunens tjänstemän. Dagens kommunhus som är av äldre modell är ineffektivt, omodernt och har onödigt stora utrymmen. Det nya stadshuset ska kunna innehålla cirka 600 arbetsplatser och ett antal utrymmen för gemensamma funktioner.
  • Station, cirka 1 850 kvadratmeter. Den nya stationen ska inrymma väntsal, butiker, restauranger med mera. Den ska utformas med resenärens bästa i fokus sett till de olika besöksgruppernas olika behov av service.
  • Växjös vardagsrum, cirka 780 kvadratmeter. Utöver stadshuset och stationen tillkommer detta allmänna utrymme som kommer att fungera som en social knutpunkt inomhus. Samtidigt ska utrymmet tillsammans med befintlig gång- och cykelbro koppla samman stadsdelarna centrum och söder.

 

Vardagsrummet

Växjös vardagsrum - den gemensamma huvudentrén. Bild: White Arkitekter.

Tre hållpunkter att hålla koll på:

Februari 2018
Markarbetet vid Västerbron börjar där den tillfälliga stationen ska stå. Stationen kommer monteras på plats i slutet av mars.

April 2018
Nuvarande resecentrum rivs och bygget av det nya stadshuset och stationen startar. Den tillfäliga stationen tas i drift.

Årsskiftet 2020/2021
Det nya stadshuset och stationen står klart.

Entrén från östra parkeringen.

Den östra entrén på det nya stadshuset och stationen. Bild: White Arkitekter.

Partnering inom projektet

Partnering är en samarbetsform i byggbranschen, där byggherren tillsammans med entreprenörer, konsulter och andra nyckelaktörer gemensamt löser en bygguppgift. Det baseras på ett förtroendefullt samarbete där allas yrkeskunskaper kompletterar varandra genom alla skeden av byggprocessen. Byggherren är deltagande vid upphandlingar inom projektet med full insyn i projektets ekonomi.

Den politiska styrningen för projektet

Den politiska styrgruppen som ansvarar för helheten i projektet för det nya stadshuset och stationen samt för hela exploateringen av stationsområdet består av Anna Tenje (M), Malin Lauber (S) och Per Schöldberg (C).

Den operativa styrgruppen består av kommunchef Monica Skagne, projektledare Ove Dahl och det kommunala bolaget Vöfab:s vd Christer Carlsson.

I det här projektet kommer även en extern, oberoende ekonomisk granskare att löpande följa projektets utveckling. Detta för att hålla ordning och reda på ekonomin och för att undvika överraskningar.

Sekretessbelagda dokument - varför?

Under relaterade dokument längst ner på den här sidan publicerar vi kontinuerligt alla dokument som är offentliga och som handlar om stadshuset och stationen. Det finns däremot ett par dokument som är sekretessbelagda mellan Skanska och det kommunala bolaget Vöfab, vilket innebär att viss information inte får lämnas ut. I detta fall handlar det om Skanskas interna debiteringar, kalkylering och andra mycket känsliga affärshemligheter. Det skulle bli negativa konsekvenser och påverka företaget mycket om denna typ av handlingar publicerades öppet för allmänheten och för deras konkurrenter.

Tillfällig station under byggtiden

Inför bygget av det nya stadshuset och stationen kommer det att att byggas en tillfällig station vid Västerbron, mot Tegnérkyrkogården. Här kommer Länstrafiken Kronoberg att ha sitt kundcenter och det kommer finnas en vänthall samt pressbyrå och ett uppehållsrum för busschauförerna. Den tillfälliga stationen kommer att vara klar i april 2018.

Ny cykelparkering vid Västerbron

Nu byggs det en ny cykelparkering med tak och plats för 400 cyklar vid Västerbron, mot Tegnérkyrkogården där den tillfälliga stationen kommer att ligga. Cykelparkeringen kommer vara i tvåvåningsmodell, ha tak och det kommer finnas möjlighet att låsa fast cykelramen. Den nya parkeringen kommer att vara klar i april 2018.

Cykelparkering Västerbron

Illustration på den nya cykelparkeringen vid Västerbron.

Två bussgator på norra stationsområdet

Här kommer det att byggas två bussgator, en för regionbussar och en för stadsbussar. Regionbussgatan började byggas under 2017 och används nu som tillfällig bussgata för både stadsbussar och regionbussar. Gatan är byggd mellan spåren och befintligt resecentrum. Just nu läggs det ledningar för bland annat vatten och fjärrkyla på Norra Järnvägsgatan som så småningom kommer att byggas om till en stadsbussgata.

Relaterade dokument

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 mars 2018
Trafik och stadsplanering