Del: Åryd

Den övergripande målbilden för Åryd tar fasta på den attraktiva pendlarorten, den attraktiva företagsorten och närheten till natur och kulturhistoria. Översiktsplanen visar på hur dessa målbilder ska nås.

Som en del i Växjö kommuns strävan mot en hållbar framtid vill kommunen med översiktsplanen skapa förutsättningar för att sätta enskilda beslut och åtgärder i ett större sammanhang.

Översiktsplan del: Åryd är är vägledande för bland annat detaljplaner och bygglov i tätorten Åryd.

Översiktsplanen för Växjö kommun, del Åryd antogs i kommunfullmäktige den 23 april 2012 (§85).

Skriv ut
Senast uppdaterad: 31 augusti 2017